Кількість назв: 965
  1.2 ДЖЕРЕЛА НОРМ
  1.3 СИСТЕМА ПРАВА ЯК СУКУПНІСТЬ ПРАВОВИХ НОРМ. ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ
  Розділ 2 ПРАВОВЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОСНОВНИМ ПРАВАМ ТА СВОБОДАМ
  2.1 ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯНИНА І ОСОБИ ТА СИСТЕМА ЇХ ЗАКРІПЛЕННЯ
  2.2 РОЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД
  2.3 СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  Розділ 3 ПРИНЦИПИ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ТА СВОБОДИ РОЗСУДУ
  3.1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ
  3.2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ РОЗСУДУ. ПОНЯТТЯ СВОБОДИ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ.
  Розділ 4 ОСНОВНІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
  4.1 АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  4.2 ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРИНЦИПИ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
  4.3 АДМІНІСТРАТИВНА ПОСЛУГА
  Розділ 5 ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ (ФОРМА АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД)
  5.1 ПОБУДОВА ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ (ФЕДЕРАЛЬНА У ПОРІВНЯННІ З УНІТАРНОЮ)
  5.2 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ.
  Розділ 6 ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ (ОРГАНІВ ВЛАДИ)
  6.1 ПОНЯТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  6.2 РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ
  Розділ 7 ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  7.1 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН
  7.2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  7.3 ЕТИКА ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
  Розділ 8 РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  8.1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ОГЛЯДУ НА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
  8.2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА АДАПТАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄС
  8.3 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  Розділ 9 ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДІЙ
  9.1 ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО СТАТУСУ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
  9.2 ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  Розділ 10 МЕТОДИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВИДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТУ, ЩО МАЄ ЮРИДИЧНУ СИЛУ
  10.1 ВИБІР ВІДПОВІДНОЇ ПРОЦЕДУРИ. ЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ». ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
  10.2 УЧАСТЬ ГРОМАДЯН. ОБОВ’ЯЗОК КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ. ПРИНЦИП НАБЛИЖЕННЯ ДО ГРОМАДЯН
  10.3 ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. ВИРОБЛЕННЯ РІШЕННЯ. ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ (В УСНІЙ, ПИСЬМОВІЙ ТА ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ)
  Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  11.1 ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  11.2 ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Розділ 12 ВИКОНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ
  12.1 ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ПРОЦЕДУРИ
  12.2 ВИБІР ВІДПОВІДНИХ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
  Розділ 13 ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АДМІНІСТРАЦІЄЮ
  13.1 СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА АДМІНІСТРАЦІЄЮ
  13.2 СТАТУС АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ
  13.3 ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  Розділ 14 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  14.1 ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ
  14.2 СУБ’ЄКТИ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  14.3 ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  14.4 ПРИНЦИПИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  14.5 ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ
  14.6 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
  Розділ 15 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  15.1 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
  15.2 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  15.3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  ВИСНОВКИ
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Право в публічному управлінні