Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ
  ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ Й СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ
  § 1. Об’єкт, предмет і завдання криміналістики
  § 2. Система криміналістики
  § 3. Природа криміналістики та її зв’язок з іншими науками
  § 4. Методи криміналістики
  ГЛАВА 2. ІСТОРІЯ КРИМІНАЛІСТИКИ
  § 1. Передумови виникнення криміналістики та її становлення як науки
  § 2. Розвиток криміналістики в першій половині ХХ століття
  § 3. Розвиток криміналістики в другій половині ХХ століття
  § 4. Сучасний стан криміналістики в Україні
  ГЛАВА 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І КРИМІНАЛІСТИЧНА ДІАГНОСТИКА
  § 1. Поняття і значення криміналістичної ідентифікації
  § 2. Об’єкти ідентифікації та їх ідентифікаційні ознаки
  § 3. Види, форми й суб’єкти ідентифікації
  § 4. Загальна технологія криміналістичної ідентифікації
  § 5. Криміналістична діагностика
  ГЛАВА 4. УЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНУ ВЕРСІЮ
  § 1. Поняття криміналістичної версії та її значення в розслідуванні
  § 2. Класифікація криміналістичних версій
  § 3. Побудова версій
  § 4. Перевірка версій
  ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
  § 1. Загальні засади організації розслідування
  § 2. Організація взаємодії в розслідуванні злочинів
  § 3. Поняття, мета і принципи планування розслідування
  § 4. Складання письмового плану розслідування
  § 5. Структура плану розслідування та його форми
  ГЛАВА 6. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗСЛІДУВАННІ
  § 1. Поняття і значення криміналістичних технологій
  § 2. Технологічний підхід у теорії криміналістики і практиці розслідування
  § 3. Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій
  3.1. Напрями використання сучасних інформаційних технологій у розслідуванні злочинів
  ГЛАВА 7. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА
  § 1. Поняття й напрями криміналістичного прогнозування
  § 2. Прогнозування розвитку криміналістики
  § 3. Прогнозування в розслідуванні злочинів
  § 4. Основи криміналістичної профілактики
  ГЛАВА 8. ТЕОРІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
  § 1. Поняття й завдання криміналістичного моделювання
  § 2. Моделювання в наукових криміналістичних розробках
  § 3. Матеріальні й уявні, ретроспективні й перспективні моделі в розслідуванні
  ГЛАВА 9. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ
  § 1. Поняття спеціальних знань і форми їх використання в кримінальному провадженні
  § 2. Залучення експерта і спеціаліста в кримінальному провадженні
  § 3. Підстави й порядок проведення експертизи
  § 4. Класифікація експертиз
  § 5. Отримання зразків для експертизи
  РОЗДІЛ ІІ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА
  ГЛАВА 10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
  § 1. Предмет, система й завдання криміналістичної техніки
  § 2. Суб’єкти, форми і правові підстави застосування криміналістичної техніки
  § 3. Техніко-криміналістичні засоби й методи, що застосовуються для виявлення, фіксації, вилучення та дослідження доказів
  § 4. Тенденції розвитку криміналістичної техніки
  ГЛАВА 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ Й ВІДЕОЗАПИС
  § 1. Поняття, система і значення криміналістичної фотографії й відеозапису
  § 2. Судово-оперативна (фіксуюча) фотографія. Способи і прийоми
  § 3. Судово-експертна (дослідницька) фотографія
  § 4. Криміналістичний звукозапис, кінозйомка й відеозапис
  ГЛАВА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ (ТРАСОЛОГІЯ)
  § 1. Основні положення трасології. Класифікація слідів.
  § 2. Криміналістичне дослідження слідів людини
  § 3. Криміналістичне дослідження слідів знарядь та інструментів (механоскопія)
  § 4. Криміналістичне дослідження слідів транспортних засобів (транспортна трасологія)
  § 5. Криміналістичне дослідження слідів-предметів і слідів-речовин
  § 6. Мікротрасологія
  ГЛАВА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЗНАК ЛЮДИНИ
  § 1. Поняття криміналістичної габітології, її сутність і завдання
  § 2. Класифікація елементів зовнішності людини та їх ознак
  § 3. Збирання інформації про зовнішність людини та її використання в розслідуванні злочинів
  3.1. Відображення зовнішнього вигляду людини, що використовуються в розслідуванні злочинів (класифікація)
  § 5. Криміналістична одорологія
  ГЛАВА 14. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСТІДЖЕННЯ ЗБРОЇ
  § 1. Поняття криміналістичного зброєзнавства і його система
  § 2. Поняття й об’єкти судової балістики
  § 3. Судово-балістична експертиза
  § 4. Криміналістичне дослідження холодної зброї
  § 5. Криміналістичне дослідження вибухових пристроїв і речовин, слідів їх використання
  ГЛАВА 15. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
  § 1. Поняття й система криміналістичного дослідження документів
  § 2. Криміналістичне дослідження письма
  § 3. Техніко-криміналістичне дослідження документів
  § 4. Криміналістичне дослідження машинописних текстів і текстів, виконаних із використанням різних друкуючих пристроїв
  ГЛАВА 16. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН І ВИРОБІВ
  § 1. Поняття матеріалів, речовин, виробів і їх види
  § 2. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин і виробів із них
  § 3. Можливості попередніх та експертних досліджень найбільш поширених речовин і матеріалів – речових доказів
  ГЛАВА 17. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЙОГО АВТОМАТИЗАЦІЯ
  § 1. Сутність кримінальної реєстрації (криміналістичного обліку)
  § 2. Облік за прізвищною картотекою
  § 3. Дактилоскопічний облік
  § 4. Інші види кримінальної реєстрації
  РОЗДІЛ ІІІ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА
  ГЛАВА 18. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
  § 1. Поняття, завдання і зміст криміналістичної тактики
  § 2. Засоби криміналістичної тактики
  § 3. Тактика слідчих дій
  ГЛАВА 19. ТАКТИКА ОГЛЯДУ
  § 1. Поняття, види й загальні положення слідчого огляду
  § 2. Огляд місця події
  § 3. Огляд трупа на місці його знаходження
  ГЛАВА 20. ТАКТИКА ОБШУКУ
  § 1. Поняття й загальні умови проведення обшуку
  § 2. Підготовка до обшуку
  § 3. Основні положення тактики обшуку
  ГЛАВА 21. ТАКТИКА ДОПИТУ
  § 1. Поняття, значення, види й загальні положення допиту
  § 2. Підготовка до допиту
  § 3. Особливості тактики допиту свідка й потерпілого
  § 4. Особливості тактики допиту підозрюваного
  § 5. Тактика одночасного проведення допиту двох чи більше осіб (очна ставка)
  ГЛАВА 22. ТАКТИКА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
  § 1. Поняття, загальні положення, умови та види пред’явлення для впізнання
  § 2. Тактика пред’явлення для впізнання особи
  § 3. Тактика пред’явлення для впізнання трупа
  § 4. Пред’явлення для впізнання речей, рукописних текстів, документів, місцевості й будівель
  § 5. Особливості проведення допиту й упізнання в режимі відеоконференції
  ГЛАВА 23. ТАКТИКА СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
  § 1. Поняття, форми й завдання слідчого експерименту
  § 2. Перевірка показань на місці
  § 3. Проведення слідчого експерименту
  ГЛАВА 24. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Й ТАКТИКА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
  § 1. Загальні положення щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  § 2. НС(Р)Д, що здійснюються оперативно-технічними підрозділами
  § 3. НС(Р)Д, що здійснюються оперативними підрозділами, які спеціалізуються
  § 4. НС(Р)Д, що здійснюються слідчим або уповноваженими оперативними
  § 5. НС(Р)Д, що здійснюються негласними працівниками
  РОЗДІЛ IV КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
  ГЛАВА 25. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
  § 1. Поняття, завдання і зміст криміналістичної методики розслідування
  § 2. Принципи формування окремих методик розслідування
  § 3. Структура окремих методик розслідування
  § 4. Види й форми криміналістичних методик
  ГЛАВА 26. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
  § 1. Криміналістична класифікація й характеристика вбивств
  § 2. Обставини, що підлягають встановленню
  § 3. Слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування, типові версії, тактичні завдання і засоби їх вирішення
  § 4. Слідчі ситуації, тактичні завдання та їх вирішення на наступному етапі розслідування
  § 5. Огляд місця події та трупа
  § 6. Судові експертизи
  § 7. Допит свідків
  § 8. Тактика слідчих дій, спрямованих на викриття винної особи
  ГЛАВА 27. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ
  § 1. Особливості початку кримінального провадження
  § 2. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про зґвалтування
  § 3. Дії слідчого на початковому етапі
  § 4. Дії слідчого в ситуації, коли насильник невідомий потерпілій
  § 5. Дії слідчого в ситуації, коли насильник відомий потерпілій
  ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК
  § 1. Криміналістична характеристика крадіжок. Обставини, що підлягають встановленню
  § 2. Початковий етап розслідування
  § 3. Наступний етап розслідування
  § 4. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій
  ГЛАВА 29. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
  § 1. Поняття, класифікація та криміналістична характеристика корисливо-насильницьких злочинів
  § 2. Обставини, що підлягають встановленню
  § 3. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі розслідування корисливо-насильницьких злочинів
  § 4. Типові програми розслідування корисливо-насильницьких злочинів
  § 5. Встановлення та затримання осіб, які вчинили корисливо-насильницькі злочини
  ГЛАВА 30. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА
  § 1. Поняття, класифікація і криміналістична характеристика шахрайства
  § 2. Типові слідчі ситуації, версії та напрями розслідування шахрайства
  § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  ГЛАВА 31. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  § 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері господарської діяльності
  § 2. Криміналістична характеристика
  § 3. Обставини, що підлягають встановленню
  § 4. Початковий етап розслідування: типові слідчі ситуації, слідчі версії, слідчі (розшукові) дії
  § 5. Викриття злочинця та слідчі (розшукові) дії на подальшому етапі розслідування
  § 6. Використання спеціальних знань
  ГЛАВА 32. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  § 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності
  § 2. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері службової діяльності
  § 3. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  § 4. Початковий етап розслідування: типові слідчі ситуації, версії
  § 5. Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування злочинів у сфері службової діяльності
  § 6. Наступний етап розслідування: слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. Використання спеціальних знань
  ГЛАВА 33. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ, ПРЕКУРСОРІВ
  § 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
  § 2. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів
  § 3. Типові слідчі ситуації і програми розслідування початкового та наступного етапів
  § 4. Особливості тактики окремих слідчих дій
  ГЛАВА 34. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ
  § 1. Структура та поняття методики розслідування організованої злочинної діяльності
  § 2. Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності
  § 3. Способи протидії виявленню і розслідуванню злочинів, скоєних злочинними організаціями, та деякі заходи щодо їх подолання
  ГЛАВА 35. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
  § 1. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню
  § 2. Організація початкового етапу розслідування
  § 3. Слідчі завдання та засоби їх вирішення на подальшому етапі розслідування
  ГЛАВА 36. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
  § 1. Поняття кримінальних пожеж та їх криміналістична характеристика
  § 2. Обставини, що підлягають встановленню у процесі розслідування підпалу, злочинних порушень правил протипожежної безпеки
  § 3. Початковий етап розслідування кримінальних пожеж
  § 4. Подальший етап розслідування кримінальних пожеж

  Криміналістика