Кількість назв: 940
  Розділ 1 Предмет, метод, принципи і система сучасного природноресурсового права
  1.1. Методологічні основи функціонування людини і суспільства у природному середовищі
  1.2. Основні форми взаємодії людини і суспільства з природним оточенням
  1.3. Природноресурсові відносини як предмет природноресурсового права та його визначення як комплексної правової галузі
  1.4. Об’єкти природноресурсового права природного і природно-соціального походження
  1.5. Суб’єкти природноресурсового права та природноресурсова правосуб’єктність
  1.6. Методи правового регулювання природноресурсових відносин та межі їх застосування
  1.7. Основні принципи природноресурсового права
  1.8. Система сучасного природноресурсового права та його місце в українській правовій системі
  Розділ 2 Історія становлення та розвитку природноресурсового законодавства і права у сучасному українському просторі
  2.1. Загальний стан законодавства і права щодо регулювання природноресурсових відносин до 1917 року
  2.2. Формування природноресурсового законодавства і права до середини 20-го століття
  2.3. Розвиток і становлення природноресурсового законодавства і права у другій половині 20-го століття
  2.4. Сучасний період розвитку природноресурсового законодавства і права у незалежній Українській державі
  Розділ 3 Джерела природноресурсового права та природноресурсові правовідносини
  3.1. Поняття і особливості джерел сучасного природноресурсового права
  3.2. Конституційні засади правового регулювання природноресурсових відносин
  3.3. Кодифікаційні закони як джерела природноресурсового права
  3.4. Спеціальні закони в якості джерел природноресурсового права
  3.5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела природноресурсового права
  3.6. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в галузі природокористування
  3.7. Природноресурсові правовідносини, їх особливості та основні ознаки
  3.8. Природноресурсові права та обов’язки поза природноресурсовими правовідносинами
  Розділ 4 Право власності на природні об’єкти та їх ресурси
  4.1. Основні ознаки та визначення поняття права власності на природні об’єкти та їх ресурси
  4.2. Конституційні засади права народної власності на природні об’єкти та їх ресурси
  4.3. Право власності на природні об’єкти за природноресурсовими кодексами
  4.4. Особливості закріплення права власності на природні багатства у спеціальних природноресурсових законах
  4.5. Зміст права власності на природні об’єкти та умови і межі реалізації правомочностей природноресурсової власності
  4.6. Способи захисту й охорони права власності на природні об’єкти та їх ресурси
  Розділ 5 Право природокористування та його основні види
  5.1. Визначення поняття і основні принципи природокористування
  5.2. Види природокористування та їх юридичне закріплення
  5.3. Право загального природокористування та межі його здійснення
  5.4. Правове регулювання спеціального природокористування
  5.5. Зміст права природокористування та основні права й обов’язки природокористувачів
  5.6. Підстави виникнення, змінення та припинення права природокористування
  Розділ 6 Правове забезпечення управління і контролю в сфері природокористування
  6.1. Загальна характеристика управління і контролю в галузі природокористування
  6.2. Система державних органів управління і контролю в сфері природокористування
  6.3. Функції управління і контролю у галузі природокористування
  6.4. Правове регулювання ведення державних природноресурсових кадастрів як реалізація управлінських функцій держави
  6.5. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України як особливий вид обліку природних об’єктів та їх ресурсів
  6.6. Реалізація управлінських та контрольних функцій в сфері природокористування органами місцевого самоврядування
  Розділ 7 Правове регулювання використання земель та земельних ресурсів
  7.1. Розвиток земельних відносин в умовах сучасної земельної реформи
  7.2. Правовий режим цільового використання окремих категорій земель
  7.3. Правові засади раціонального використання та охорони земельних ресурсів
  7.4. Правове регулювання планування використання земель, здійснення землеустрою та ведення земельного кадастру
  7.5. Умови та порядок вирішення земельних спорів щодо використання земельних ресурсів
  Розділ 8 Правове регулювання використання надр та корисних копалин
  8.1. Визначення поняття надр як природного об’єкта
  8.2. Особливості правовідносин з геологічного вивчення, розвідки та використання надр
  8.3. Компетенція органів виконавчої влади щодо розпорядження надрами
  8.4. Умови і порядок надання надр у користування та їх правове регулювання
  8.5. Особливі вимоги щодо використання надр для видобутку корисних копалин
  Розділ 9 Правове регулювання використання вод і водних ресурсів
  9.1. Сучасний стан водного законодавства щодо використання водних об’єктів та їх ресурсів
  9.2. Поняття і види водокористування, основні права та обов’язки водокористувачів
  9.3. Загальне водокористування та межі його правового регулювання
  9.4. Спеціальне водокористування водними об’єктами для потреб окремих галузей економіки
  9.5. Стандартизація і нормування в галузі використання вод і відтворення водних ресурсів
  9.6. Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог щодо використання водних ресурсів
  Розділ 10 Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України
  10.1. Визначення виключної (морської) економічної зони та прав на її природні ресурси
  10.2. Правове регулювання використання рибних та інших живих ресурсів виключної (морської) економічної зони
  10.3. Правовий режим і правові засади використання ресурсів континентального шельф
  10.4. Охорона і захист суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі
  10.5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф
  Розділ 11 Правове регулювання використання об’єктів та ресурсів рослинного світу
  11.1. Сучасний стан законодавства про рослинний світ, його структура та особливості змісту
  11.2. Правове регулювання використання рослинного світу як природного об’єкта та його складових
  11.3. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів: загальне і спеціальне використання об’єктів та ресурсів рослинного світу
  11.4. Особливості правового регулювання окремих видів використання природних рослинних ресурсів
  11.5. Правове регулювання інтродукції, акліматизації та селекції рослин і ведення ботанічних колекцій
  11.6. Правові вимоги щодо відтворення природних рослинних ресурсів
  Розділ 12 Правовий режим використання лісів та лісових ресурсів
  12.1. Поняття лісового фонду та лісових ресурсів: їх законодавче визначення та науково-практичне значення
  12.2. Правове регулювання основних видів лісокористування та їх юридичні ознаки
  12.3. Законодавчі вимоги щодо реалізації права на окремі види лісокористування
  12.4. Особливості державного управління та контролю у сфері лісових відносин
  12.5. Правові вимоги до лісовпорядкування, ведення державного лісового кадастру та обліку лісів
  Розділ 13 Правове забезпечення використання об’єктів та ресурсів тваринного світу
  13.1. Сучасний стан законодавства про тваринний світ та перспективи його систематизації
  13.2. Тваринний світ як об’єкт права власності та права користування: види об’єктів тваринного світу
  13.3. Правові засади загального користування тваринним світом та їх основні види
  13.4. Основні види спеціального використання об’єктів тваринного світу та ведення мисливського і рибного господарства
  13.5. Державне управління і державний контроль в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу
  13.6. Умови і порядок визначення шкоди, заподіяної об’єктам тваринного світу, та застосування юридичної відповідальності за порушення фауністичного законодавства
  Розділ 14 Правові засади використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
  14.1. Поняття і класифікація територій та об’єктів природно-заповідного фонду: умови їх створення й оголошення заповідними
  14.2. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
  14.3. Правовий режим природних і біосферних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків й інших об’єктів і територій, які підлягають особливій охороні
  14.4. Використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду для наукових досліджень і освітньо-виховних цілей
  14.5. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду і контроль за режимом їх використання
  14.6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
  Розділ 15 Правове регулювання використання курортних об’єктів та природних лікувальних ресурсів
  15.1. Поняття і види природних лікувальних ресурсів курортів та лікувально-оздоровчих об’єктів і територій
  15.2. Умови і порядок створення та розвитку курортів на землях оздоровчого призначення
  15.3. Правовий режим використання природних ресурсів санаторно-курортними та лікувально-оздоровчими закладами
  15.4. Правові засади користування природними ресурсами зон округів санітарної охорони курортів
  15.5. Законодавчі вимоги щодо ведення моніторингу та кадастру природних територій і лікувальних ресурсів курортів
  Розділ 16 Правові засади використання природних рекреаційно-оздоровчих ресурсів і територій
  16.1. Законодавчі вимоги щодо використання рекреаційно-оздоровчих територій та їх ресурсів
  16.2. Правовий режим використання природних ресурсів рекреаційно-оздоровчих об’єктів і територій
  16.3. Правове регулювання «зеленого» туризму та зайняття традиційною сільською культурою
  16.4. Правовий режим використання природних ресурсів вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу
  16.5. Особливості правового режиму дитячих рекреаційно-оздоровчих об’єктів стаціонарної рекреації
  16.6. Правові вимоги щодо використання рекреаційно-оздоровчих об’єктів і територій для зайняття фізкультурою і проведення спортивних заходів
  Розділ 17 Спеціальний правовий режим використання природних ресурсів екологічно уражених і забруднених територій й об’єктів
  17.1. Поняття і види правових режимів використання ресурсів екологічно уражених природних об’єктів
  17.2. Правовий режим використання природних ресурсів у зонах екологічного лиха
  17.3. Особливості правового регулювання використання природних ресурсів в умовах надзвичайного стану
  17.4. Правовий режим використання природних ресурсів зон надзвичайних екологічних ситуацій
  17.5. Особливості правового режиму використання природних ресурсів територій, на яких оголошено карантин
  17.6. Спеціальні правові режими використання екологічно уражених природних ресурсів
  Розділ 18 Правові вимоги щодо використання нематеріалізованих природних ресурсів
  18.1. Основні види нематеріалізованих природних ресурсів та правові засади використання природного простору
  18.2. Правові вимоги щодо використання атмосферного повітря в промисловості, енергетиці та на транспорті
  18.3. Особливості правового регулювання використання природних кліматичних умов та ресурсів
  18.4. Правові засади використання альтернативних джерел енергії
  18.5. Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу

  Природноресурсове право України