Кількість назв: 940
  § 3. Метод цивільного права
  § 4. Функції цивільного права
  § 5. Засади і принципи цивільного права
  § 6. Система цивільного права
  § 7. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права
  ГЛАВА 2. ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  § 1. Поняття та загальна характеристика джерел цивільного права
  § 2. Цивільне законодавство
  § 3. Звичай як джерело цивільного права
  § 4. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій
  § 5. Дія норм цивільного законодавства
  ГЛАВА 3. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
  § 1. Загальне поняття цивільних правовідносин
  § 2. Особливості цивільних правовідносин
  § 3. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення
  ГЛАВА 4. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ АБО ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
  § 1. Поняття та значення юридичних фактів. Юридичний склад
  § 2. Класифікація юридичних фактів
  ГЛАВА 5. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ І ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ
  § 1. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків
  § 2. Межі здійснення цивільних прав та виконання обов’язків
  § 3. Поняття права на захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
  § 4. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
  ГЛАВА 6. ФІЗИЧНА ОСОБА
  § 1. Поняття фізичної особи
  § 2. Цивільна правоздатність: поняття та зміст
  § 3. Цивільна дієздатність: поняття та види
  § 4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
  § 5. Оголошення фізичної особи померлою
  § 6. Фізична особа – підприємець
  § 7. Акти цивільного стану
  ГЛАВА 7. ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
  § 1. Поняття, цілі та значення опіки та піклування. Види опіки та піклування
  § 2. Органи опіки та піклування
  § 3. Встановлення опіки та піклування
  § 4. Зміст опіки та піклування
  § 5. Звільнення опікуна та піклувальника та припинення опіки
  ГЛАВА 8. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
  § 1. Поняття та ознаки юридичної особи
  § 2. Вчення про юридичні особи
  § 3. Види юридичних осіб
  § 4. Способи виникнення юридичної особи
  § 5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи
  § 6. Філії та представництва юридичної особи
  § 7. Відповідальність юридичних осіб
  § 8. Індивідуалізація юридичної особи
  § 9. Припинення юридичних осіб
  § 10. Поняття та види підприємницьких товариств
  ГЛАВА 9. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
  § 1. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах
  § 2. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
  ГЛАВА 10. ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
  § 1. Поняття об’єктів цивільних прав
  § 2. Речі як об’єкти цивільних прав
  § 3. Класифікація речей
  § 4. Гроші як об’єкт цивільних прав
  § 5. Цінні папери як об’єкти цивільних прав. Види цінних паперів
  § 6. Інші об’єкти цивільних прав
  ГЛАВА 11. ПРАВОЧИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  § 1. Поняття та ознаки правочинів
  § 2. Класифікація (види) правочинів
  § 3. Чинність правочинів
  § 4. Тлумачення змісту правочину
  § 5. Недійсність правочинів
  § 6. Види недійсних правочинів
  § 7. Порядок і наслідки визнання правочину недійсним
  ГЛАВА 12. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  § 1. Поняття та значення представництва
  § 2. Структура відносин при представництві. Повноваження представника
  § 3. Підстави виникнення та види представництва
  § 4. Довіреність та її види
  § 5. Форма та строк довіреності
  § 6. Припинення та скасування довіреності
  ГЛАВА 13. СТРОКИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
  § 1. Поняття строків і термінів та їх правове значення
  § 2. Види строків у цивільному праві та їх характеристика
  § 3. Обчислення строків
  ГЛАВА 14. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
  § 1. Поняття та правове значення позовної давності
  § 2. Види позовної давності
  § 3. Визначення початку перебігу строків позовної давності
  § 4. Зупинення, переривання та відновлення строків позовної давності
  § 5. Наслідки спливу позовної давності
  ГЛАВА 15. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
  § 1. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи
  § 2. Поняття та особливості немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи
  § 3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
  ГЛАВА 16. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВЕ ПРАВО
  § 1. Поняття та ознаки речового права
  § 2. Види речових прав
  § 3. Захист речових прав
  ГЛАВА 17. ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  § 1. Поняття права власності та його зміст
  § 2. Право власності Українського народу. Право державної власності. Право комунальної власності. Право приватної власності
  § 3. Підстави набуття та припинення права власності
  § 4. Момент виникнення права власності
  § 5. Здійснення права власності
  § 6. Право власності на землю (земельну ділянку)
  § 7. Право власності на житло
  ГЛАВА 18. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  § 1. Поняття та види права спільної власності
  § 2. Здійснення права спільної часткової власності
  § 3. Здійснення права спільної сумісної власності
  ГЛАВА 19. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  § 1. Поняття захисту права власності
  § 2. Система цивільно-правових засобів захисту права власності
  § 3. Віндикаційний позов
  § 4. Негаторний позов
  § 5. Позов про визнання права власності
  § 6. Позов про виключення майна з опису (звільнення з-під арешту)
  ГЛАВА 20. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
  § 1. Виникнення речових прав на чуже майно
  § 2. Загальна характеристика речових прав на чуже майно
  § 3. Право володіння чужим майном
  § 4. Право обмеженого користування чужим майном (сервітут)
  § 5. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
  § 6. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
  ГЛАВА 21. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  § 1. Поняття права інтелектуальної власності
  § 2. Система виключних прав на нематеріальні об’єкти
  § 3. Зміст права інтелектуальної власності
  § 4. Захист права інтелектуальної власності
  ГЛАВА 22. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
  § 1. Поняття авторського права
  § 2. Об’єкти авторського права
  § 3. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства
  § 4. Суб’єкти авторського права
  § 5. Особисті немайнові та майнові права автора
  § 6. Вільне використання твору без згоди автора
  § 7. Право автора на плату за використання його твору
  § 8. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
  § 9. Поняття суміжних прав
  § 10. Охорона та захист авторських і суміжних прав
  ГЛАВА 23. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
  § 1. Об’єкти патентного права
  § 2. Зміст суб’єктивного патентного права
  § 3. Право на комерційне найменування
  § 4. Право на торговельну марку

  Цивільне право України. Частина 1