Кількість назв: 965
  ПЕРЕДМОВА
  Тема 1. ЦИВIЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
  Глава 1. Форми захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави
  § 1. Поняття й види форм захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави
  § 2. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах
  Глава 2. Цивільне процесуальне право: поняття, предмет, метод і система
  § 1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права
  § 2. Система судів цивільної юрисдикції
  § 3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система й електроний суд""
  Глава 3. Джерела цивільного процесуального права
  § 1. Цивільне процесуальне законодавство
  § 2. Судова практика в цивільному судочинстві
  Глава 4. Поняття, завдання, стадії цивільного судочинства
  § 1. Сутність цивільного судочинства
  § 2. Зміст завдань цивільного судочинства
  § 3. Стадії цивільного судочинства
  Глава 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
  § 1. Види проваджень у цивільному судочинстві
  Тема 2. ПРИНЦИПИ ЦИВIЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Глава 1. Принципи цивільного судочинства: поняття і значення
  § 1. Поняття і класифікація принципів цивільного судочинства
  § 2. Значення принципів цивільного судочинства
  § 3. Правові аксіоми в цивільному судочинстві
  Глава 2. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права
  § 1. Принцип верховенства права
  § 2. Принцип поваги до честі й гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом
  § 3. Принцип гласності й відкритості судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
  § 4. Принцип змагальності сторін
  § 5. Принцип диспозитивності
  § 6. Принцип пропорційності
  § 7. Принцип обов’язковості судового рішення
  § 8. Принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи та принцип забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, установлених законом
  § 9. Принцип розумності строків розгляду справи судом
  § 10. Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами
  § 11. Принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалено судове рішення
  Тема 3. ЦИВIЛЬНI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВIДНОСИНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ
  Глава 1. Поняття та загальна характеристика цивільних процесуальних правовідносин
  § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи
  § 2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин
  Глава 2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація
  § 1. Поняття суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
  § 2. Види суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
  Тема 4. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВIЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВIДНОСИН. ВIДВОДИ
  Глава 1. Склад суду в цивільному процесі
  § 1. Правосуб’єктність органів судової влади
  § 2. Склад суду
  Глава 2. Відводи в цивільному процесі
  § 1. Відвід судді
  § 2. Відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  Тема 5. УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  Глава 1. Процесуально-правовий статус сторін у цивільному процесі
  § 1. Поняття сторін у цивільному процесі
  § 2. Процесуальні права й обов’язки сторін
  § 3. Процесуальна співучасть
  § 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів
  § 5. Процесуальне правонаступництво
  Глава 2. Треті особи в цивільному процесі України
  § 1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
  § 2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
  Глава 3. Органи й особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб
  § 1. Підстави й форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб
  § 2. Участь прокурора в цивільному процесі
  § 3. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб у формі подання заяви про захист прав, свобод та інтересів інших осіб
  § 4. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування для надання висновку по справі
  Глава 4. Представництво в цивільному процесі
  § 1. Поняття представництва в цивільному процесі
  § 2. Види представництва в цивільному судочинстві
  § 3. Процесуальне правове становище та повноваження представника в цивільному процесі
  Глава 5. Інші учасники судового процесу
  § 1. Цивільно-процесуальний статус помічника судді
  § 2. Цивільно-процесуальний статус секретаря судового засідання
  § 3. Цивільно-процесуальний статус судового розпорядника
  § 4. Цивільно-процесуальний статус свідка
  § 5. Цивільно-процесуальний статус експерта
  § 6. Цивільно-процесуальний статус спеціаліста
  § 7. Цивільно-процесуальний статус перекладача
  § 8. Цивільно-процесуальний статус експерта з питань права
  Тема 6. ЦИВIЛЬНА ЮРИСДИКЦIЯ ТА ПIДСУДНIСТЬ ЦИВIЛЬНИХ СПРАВ
  Глава 1. Цивільна юрисдикція судів.
  § 1. Поняття цивільної юрисдикції та її види
  Глава 2. Підсудність цивільних справ: поняття й різновиди
  § 1. Поняття підсудності в цивільному судочинстві, їх види
  § 2. Правила територіальної підсудності цивільних справ
  § 3. Види територіальної підсудності цивільних справ
  § 4. Наслідки недотримання правил про підсудність справи
  § 5. Порядок передачі справи з одного суду до іншого
  Тема 7. УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
  Глава 1. Строки в цивільному процесі
  § 1. Поняття цивільних процесуальних строків і їх види
  § 2. Обчислення цивільних процесуальних строків
  § 3. Продовження та поновлення цивільних процесуальних строків
  § 4. Сртроки, що встановлюються судом
  Глава 2. Судові витрати
  § 1. Поняття й види судових витрат
  § 2. Судовий збір і підстави його повернення
  § 3. Витрати на професійну правничу допомогу та інші витрати, пов’язані з розглядом справи
  § 4. Розподіл судових витрат між сторонами
  Глава 3. Заходи процесуального примусу
  § 1. Поняття процесуального примусу
  § 2. Підстави застосування заходів процесуального примусу
  § 3. Види заходів процесуального примусу
  Тема 8. ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗИ В ЦИВIЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВI
  Глава 1. Доказування в цивільному судочинстві
  § 1. Поняття судового доказування в цивільному процесі
  § 2. Суб’єкти і предмет доказування
  § 3. Засоби доказування та їх види
  § 4. Факти, які не потребують доказування
  Глава 2. Докази в цивільному судочинстві:
  § 1. Поняття судових доказів та їх види
  § 2. Ознаки судових доказів. Належність, допустимість, достовірність, достатність доказів
  § 3. Обов’язок доказування і подання доказів
  § 4. Оцінка доказів
  § 5. Забезпечення доказів
  § 6. Судові доручення щодо збирання доказів
  Тема 9. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
  Глава 1. Позов у цивільному процесі
  § 1. Поняття й сутність позовного провадження
  § 2. Поняття, елементи й види позову
  § 3. Право на подання позову
  § 4. Захист відповідача від поданого позову
  § 5. Зміна позову. Відмова від позову й визнання позову. Мирова угода сторін
  § 6. Забезпечення позову
  Глава 2. Подання позову до суду. Відкриття провадження
  § 1. Процесуальний порядок подання позову. Наслідки його недотримання
  § 2. Види і зміст заяв по суті справи
  § 3. Позовна заява, її зміст (реквізити). Порядок виправлення недоліків позовної заяви
  § 4. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі
  § 5. Об’єднання й роз’єднання позовів
  § 6. Відкриття провадження у справі та правові наслідки відкриття провадження у справі
  Глава 3. Підготовче провадження
  § 1. Завдання і строк підготовчого провадження
  § 2. Підготовче засідання. Мета, строк і порядок проведення підготовчого засідання
  § 3. Врегулювання спору за участю судді
  § 4. Судові виклики і повідомлення
  Глава 4. Розгляд справи по суті
  § 1. Поняття, завдання та значення розгляду справи по суті
  § 2. Судове засідання та його частини
  § 3. Відкриття розгляду справи по суті
  § 4. З’ясування обставин справи й дослідження доказів
  § 5. Судові дебати й ухвалення рішення
  § 6. Відкладення розгляду справи
  § 7. Фіксування судового процесу
  § 8. Зупинення й закриття провадження у справі
  § 9. Залишення позову без розгляду
  § 10. Електронне судочинство
  Глава 5. Судові рішення першої інстанції: поняття, види, зміст
  § 1. Поняття, види і зміст судового рішення
  § 2. Вимоги, яким має відповідати судове рішення
  § 3. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив
  § 4. Набрання рішенням суду законної сили
  § 5. Ухвали суду першої інстанції
  § 6. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження
  Глава 6. Заочний розгляд справи
  § 1. Поняття й особливості заочного розгляду цивільних справ
  § 2. Умови та порядок заочного розгляду справи
  § 3. Порядок перегляду й оскарження заочного рішення
  Тема 10. НАКАЗНЕ ТА ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВIЛЬНОМУ ПРОЦЕСI УКРАЇНИ
  Глава 1. Наказне провадження
  § 1. Поняття й сутність наказного провадження
  § 2. Специфічні ознаки наказного провадження
  § 3. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ
  § 4. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
  § 5. Порядок видачі судового наказу
  § 6. Зміст судового наказу
  § 7. Повідомлення боржникові про судовий наказ
  § 8. Набрання судовим наказом законної сили
  § 9. Оскарження і скасування судового наказу
  Глава 2. Окреме провадження: загальна характеристика й особливості
  § 1. Окреме провадження як вид непозовного цивільного судочинства
  § 2. Справи, які підлягають розгляду в порядку окремого провадження
  § 3. Склад суду в окремому провадженні. Особи, які беруть участь у розгляді справ окремого провадження
  § 4. Особливості процесуального порядку розгляду та вирішення справ окремого провадження
  § 5. Справи про зміну правового статусу фізичної особи й встановлення фактів, що мають юридичне значення
  § 6. Справи про визнання або відновлення неоспорюваних суб’єктивних прав
  § 7. Справи про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав і законних інтересів
  Тема 11. ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РIШЕНЬ
  Глава 1. Апеляційне провадження
  § 1. Загальна характеристика апеляційного провадження
  § 2. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації. Суб’єкти й об’єкти апеляційного оскарження
  § 3. Порядок подання апеляційної скарги. Форма і зміст апеляційної скарги
  § 4. Відкриття апеляційного провадження
  § 5. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції
  § 6. Процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
  § 7. Повноваження суду апеляційної інстанції
  § 8. Постанова суду апеляційної інстанції
  Глава 2. Касаційне провадження
  § 1. Сутність і значення стадії касаційного оскарження судових рішень
  § 2. Право касаційного оскарження судових рішень та порядок його реалізації
  § 3. Підготовка справи до розгляду та розгляд в суді касаційної інстанції
  § 4. Повноваження суду касаційної інстанції
  § 5. Постанова суду касаційної інстанції
  Глава 3. Перегляд судових рішень за виключними обставинами
  § 1. Сутність і значення перегляду судових рішень за виключними обставинами
  § 2. Підстави для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами
  § 3. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами
  § 4. Відкриття провадження за виключними обставинами
  § 5. Розгляд заяви за виключними обставинами
  Глава 4. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами
  § 1. Сутність і значення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
  § 2. Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
  § 3. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
  § 4. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами
  § 5. Розгляд заяви за нововиявленими обставинами
  Тема 12. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ЦИВIЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  § 1. Предмет міжнародного цивільного процесу
  § 2. Джерела міжнародного цивільного процесу
  § 3. Міжнародна юрисдикція цивільних справ за участю іноземного елемента
  § 4. Процесуальні права й обов’язки іноземних осіб
  § 5. Відкриття провадження в цивільних справах за участю іноземних осіб
  § 6. Судові доручення й надання правової допомоги у справах за участю іноземних осіб
  § 7. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб, судові доручення
  Тема 13. ПРОЦЕСУАЛЬНI ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНI З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РIШЕНЬ У ЦИВIЛЬНИХ СПРАВАХ I РIШЕНЬ IНШИХ ОРГАНIВ
  § 1. Негайне виконання судових рішень
  § 2. Звернення судових рішень до виконання
  § 3. Виправлення помилки у виконавчому документі й визнання його таким, що не підлягає виконанню
  § 4. Мирова угода в процесі виконання
  § 5. Відстрочка й розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу та порядку виконання
  § 6. Зупинення виконання судового рішення
  § 7. Оголошення розшуку боржника або дитини, привід боржника
  § 8. Звернення стягнень на кошти, що належать третім особам, і нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку
  § 9. Зміна сторони виконавчого провадження
  § 10. Поворот виконання рішення, постанови
  Тема 14. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РIШЕНЬ
  § 1. Право на звернення зі скаргою до суду
  § 2. Строки для звернення зі скаргою до суду
  § 3. Розгляд скарги
  § 4. Судове рішення за скаргою
  Тема 15. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РIШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДIВ, ОСПОРЮВАННЯ РIШЕНЬ МIЖНАРОДНИХ КОМЕРЦIЙНИХ АРБIТРАЖIВ
  § 1. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу
  § 2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу
  § 3. Підготовка справи до розгляду
  § 4. Судовий розгляд справи
  § 5. Підстави для скасування рішення третейського суду
  § 6. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу
  § 7. Ухвала суду у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу
  Тема 16. ВIДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  § 1. Відновлення втраченого судового провадження
  § 2. Порядок відкриття справи про відновлення втраченого судового провадження в цивільній справі
  § 3. Розгляд заяви про відновлення втраченого провадження
  § 4. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Цивільне процесуальне право України