Кількість назв: 940
  1.2. Становлення та розвиток інституту адвокатури в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура»
  1.3. Адвокат як суб’єкт надання професійної правничої (правової) допомоги (термінологічний та теоретико-методологічний аспект)
  РОЗДІЛ 2. НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  2.1. Незалежність адвоката як основоположна умова надання професійної правничої (правової) допомоги
  2.2. Правовий статусу адвоката: поняття, структура та види. Незалежний правовий статус адвоката
  2.2.1. Поняття та структура правового статусу адвоката
  2.2.2. Види правового статусу адвоката
  2.3. Правовий статус адвоката в умовах реалізації процесуальної форми його діяльності
  2.3.1. Правовий статус адвоката в кримінальному процесі
  2.3.2. Правове становище адвоката в цивільному судочинстві
  2.3.3. Адвокат як учасник господарського процесу
  2.3.4. Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві та у справах про адміністративні правопорушення
  2.3.5. Діяльність адвоката в конституційному судочинстві
  2.3.6. Захист та представництво як основні напрямки діяльності адвоката
  РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА
  3.1. Теоретичні та практичні проблеми набуття статусу адвоката
  3.1.1. Вимоги до рівня освіти в якості умови набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю
  3.1.2. Проблеми визначення морально-етичного рівня особи як умови набуття статусу адвоката
  3.1.3. Сутність та порядок проходження стажування претендентом на набуття статусу адвоката
  3.1.4. Стаж як необхідна умова набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю
  3.1.5. Кваліфікаційний іспит претендента на здобуття статусу адвоката
  3.1.6. Інші умови набуття особою права на заняття адвокатською діяльністю
  3.2. Оформлення повноважень адвоката як важливий елемент його професійної діяльності
  3.2.1. Місце і роль договору про надання правової допомоги в професійній діяльності адвоката
  3.2.2. Правова природа інших документів, що посвідчують повноваження адвоката
  РОЗДІЛ 4. ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА
  4.1. Право на адвокатський запит та на опитування осіб за їх згодою як одні з основних професійних прав адвоката
  4.2. Правове регулювання інших професійних прав адвоката
  4.3. Професійні обов’язки адвоката
  РОЗДІЛ 5. ГАРАНТІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
  5.1. Гарантії збереження адвокатської таємниці: теоретичні та практичні проблеми реалізації
  5.2. Гарантії, що пов’язані з кримінальним переслідуванням адвоката. Гарантії безпеки адвоката. Індемнітет адвоката
  РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА
  6.1. Сутність адміністративної та кримінальної відповідальності адвоката
  6.2. Цивільно-правова (майнова) відповідальність адвоката. Страхування відповідальності адвоката
  6.3. Дисциплінарна відповідальність адвоката
  6.3.1. Сутність дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень відносно адвоката
  6.3.2. Правова природа діянь, які можуть бути розцінені судом у якості дисциплінарного проступку адвоката
  6.3.3. Процедура дисциплінарної відповідальності адвоката
  6.3.3.1. Приводи для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката
  6.3.3.2. Звернення суду (судді) в якості приводу для порушення дисциплінарного провадження
  6.3.3.3. Стадії дисциплінарної відповідальності адвоката
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України