Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1 ОСОБИСТІСТЬ ЗАСУДЖЕНОГО В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ ПСИХОЛОГІЇ
  1.1. Загальна характеристика особистості
  1.2. Девіація в поведінці людей, схильних до правопорушень
  1.3. Особистісні диспозиції засуджених
  РОЗДІЛ 2 ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАНИ ЗАСУДЖЕНОГО В УМОВАХ НЕСВОБОДИ
  2.1. Особливості психічних процесів осіб позбавлених волі
  2.2. Відчуття та сприймання засуджених
  2.3. Емоції та почуття засуджених
  2.4. Уява засуджених
  2.5. Мислення та особливості розвитку інтелекту засуджених
  2.6. Мовлення засуджених
  2.7. Пам’ять засуджених
  2.8. Увага засуджених
  2.9. Воля засуджених
  РОЗДІЛ 3 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ЗАСУДЖЕНОГО
  3.1. Темперамент засуджених
  3.2. Характер засуджених
  3.3. Здібності засуджених
  3.4. Спрямованість засуджених
  РОЗДІЛ 4 ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСУДЖЕНОГО
  4.1. Психологія групи та колективу засуджених
  4.2. Психологія конфлікту серед засуджених
  4.3. Психологія адаптації засуджених до умов життя на волі
  РОЗДІЛ 5 ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  5.1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівників правоохоронних органів
  5.2. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів
  5.3. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах
  РОЗДІЛ 6 СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  6.1. Типологія деформації особистості злочинців молодіжного віку
  6.2. Формування кримінальної субкультури у молодіжному середовищі та її макро-, мезо- та мікросередовищні детермінанти
  6.3. Сучасна субкультура місць позбавлення волі як об’єкт вивчення психологічною наукою
  6.4. Знакова символіка та правила поведінки окремих категорій засуджених – носіїв субкультури місць позбавлення волі
  6.5. Запобігання розповсюдженню протиправної поведінки та кримінальної субкультури
  РОЗДІЛ 7 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ
  7.1. Управління пенітенціарними закладами освіти
  7.2. Закономірності і принципи виховання засуджених в місцях позбавлення волі
  7.3. Психологічна готовність співробітників правоохоронних органів до професійної діяльності
  РОЗДІЛ 8 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ І СЛУХАЧІВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  8.1. Загальні науково-теоретичні підходи до формування соціальної компетентності курсантів і слухачів закладів вищої освіти
  8.2. Соціально-психологічні та педагогічні особливості формування соціальної компетентності курсантів і слухачів
  РОЗДІЛ 9 МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗАСУДЖЕНОГО
  9.1. Методика дослідження ставлення засуджених до навколишнього оточення та його значення в кримінально-виконавчих діях
  9.2. Дослідження особистості засудженого з позиції кримінально-виконавчої психології
  9.3. Психологічні особливості дослідження неповнолітніх засуджених
  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО КУРСУ
  ГЛОСАРІЙ

  Кримінально-виконавча психологія