Кількість назв: 940
  1.1.1. Короткий історичний огляд розвитку гідравліки
  1.1.2. Основні фізичні властивості рідин
  1.1.3. Сили, які діють на рідину
  1.2. Гідростатика
  1.2.1. Предмет вивчення гідростатики. Гідростатичний тиск, його види і властивості
  1.2.2. Диференціальні рівняння рівноваги рідини (рівняння Ейлера)
  1.2.3. Основне рівняння гідростатики
  1.2.4. Гідростатичний напір, п’єзометрична та вакуумметрична висота
  1.2.5. Відносна рівновага рідин
  1.2.6. Поверхні однакового тиску
  1.2.7. Прилади для вимірювання тиску
  1.2.8. Епюри гідростатичного тиску
  1.2.9. Сила гідростатичного тиску
  1.2.10. Рівновага рідин у сполучених посудинах
  1.2.11. Закон Паскаля
  1.2.12. Закон Архімеда. Основи теорії плавання тіл
  1.2.13. Використання законів гідростатики
  1.3. Гідродинаміка
  1.3.1. Загальні положення
  1.3.2. Потік рідини та його елементи
  1.3.3. Рівняння нерозривності потоку рідини
  1.3.4. Основне рівняння гідродинаміки (рівняння Д. Бернуллі)
  1.3.5. Геометричне зображення (інтерпретація) рівняння Бернуллі
  1.3.6. Фізична суть рівняння Бернуллі
  1.3.7. Умови та приклади застосування рівняння Бернуллі
  1.3.8. Основне рівняння рівномірного руху рідин
  1.3.9. Режими руху рідин
  1.3.10. Гідромеханічна подібність
  1.3.10.1. Моделювання гідравлічних явищ
  1.3.10.2. Критерії подібності
  1.3.10.3. тт-теорема і її застосування
  1.3.11. Гідравлічні опори
  1.3.11.1. Види гідравлічних опорів і їх вплив на напір рідини
  1.3.11.2. Втрати напору в місцевих опорах
  1.3.11.3. Втрати напору в опорах по довжині
  1.3.11.4. Коефіцієнт гідравлічного тертя. Коефіцієнт опору системи
  1.3.12. Гідравлічний розрахунок напірних трубопроводів
  1.3.12.1. Задачі розрахунку, класифікація трубопроводів і основні загальні розрахункові залежності
  1.3.12.2. Гідравлічно короткі трубопроводи
  1.3.12.3. Гідравлічно довгі трубопроводи
  1.3.12.4. Розрахунок тупикової та кільцевої мережі
  1.3.12.5. Гідравлічний удар у трубопроводах
  1.3.12.6. Гідравлічний таран
  1.3.13. Витікання рідини через отвори й насадки
  1.3.13.1. Явище витікання, класифікація отворів і насадок та задачі, які при цьому виникають
  1.3.13.2. Методика гідравлічних розрахунків при різних видах витікання рідин
  1.3.14. Гідравлічні струмини
  1.3.15. Рух рідин у каналах та інших відкритих руслах
  1.3.16. Водозливи
  1.3.17. Фільтрація рідини. Закон Дарсі
  1.4 Приклади задач
  1.5. Контрольні запитання
  2. ДИНАМІЧНІ НАСОСИ
  2.1. Призначення та будова насосів
  2.1.1. Класифікація насосів
  2.1.2. Принцип дії та конструкції лопатевих насосів
  2.1.2.1. Відцентрові насоси
  2.1.2.2. Осьові насоси
  2.1.2.3. Діагональні насоси.
  2.2. Робочий процес лопатевих насосів
  2.2.1. Робочі параметри насосів
  2.2.2. Основне рівняння лопатевих насосів
  2.2.3 Подібність лопатевих насосів. Формули перерахунку і коефіцієнт швидкохідності
  2.2.4. Кавітація в насосах. Допустима висота всмоктування
  2.3. Характеристики і режими роботи лопатевих насосів
  2.3.1 Характеристики насосів
  2.3.2 Зміна характеристик насоса при зміні частоти обертання і геометричних розмірів робочого колеса
  2.4. Спільна робота насосів і мережі
  2.4.1. Характеристика трубопроводу і визначення режиму роботи насоса
  2.4.2. Паралельна і послідовна робота насосів
  2.4.3 Спільні характеристики відцентрових насосів, встановлених у водозабірних свердловинах
  2.4.4 Спільні характеристики роботи паралельно включених насосів і водовода складного профілю
  2.4.5 Регулюванням роботи насосів
  2.5. Динамічні насоси тертя
  2.6. Приклади задач
  2.7. Контрольні запитання
  3. ОБ’ЄМНІ ГІДРОМАШИНИ
  3.1. Основні поняття і технічні характеристики гідравлічних машин
  3.2. Роторні гідромашини
  3.3. Поршневі гідромашини
  3.4. Пластинчасті гідромашини
  3.5. Поворотні гідромашини (гідродвигуни)
  3.6. Роторно-обертальні гідромашини
  3.7 Приклади задач
  3.8. Контрольні запитання
  4. КОМПЛЕКСНА ГІДРОФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
  4.1. Загальні відомості про гідроприводи
  4.2. Об’ємний гідропривод
  4.2.1. Загальні визначення й основні параметри
  4.2.2. Принцип дії об’ємного гідропривода
  4.2.3. Класифікація і типові схеми об’ємних гідроприводів
  4.2.4. Регулювання об’ємного гідропривода
  4.2.5. Основи розрахунку об’ємного гідропривода
  4.2.6. Застосування об’ємного гідроприводу в сільськогосподарській техніці
  4.3. Гідродинамічні і гідромеханічні передачі
  4.3.1. Принцип дії гідродинамічної передачі
  4.3.2. Гідромуфти
  4.3.3. Гідротрансформатори
  4.3.4. Використання гідродинамічних передач на мобільній сільськогосподарській техніці
  4.4. Приклади задач
  4.5. Контрольні запитання
  5. ОСНОВИ ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЇ
  5.1. Гідропневмотранспорт
  5.1.1. Основні відомості і класифікація
  5.1.2. Основні фізико-механічні властивості і реологічні параметри гідросумішей
  5.1.3. Транспортуюча спроможність потоку
  5.1.4. Напірний і безнапірний гідро пневмотранспорт
  5.1.5. Основні методи розрахунку гідротропневмотранспорта
  5.2. Меліорація і механізація зрошення
  5.2.1. Зрошувальні меліорації
  5.2.1.1. Загальні відомості
  5.2.1.2. Зрошувальна система та її елементи
  5.2.1.3. Механізація зрошення (поливів)
  5.2.2. Осушувальні меліорації
  5.3. Приклади задач
  5.4. Контрольні запитання
  6. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
  6.1. Водопостачання населених пунктів
  6.1.1. Системи і схеми водопостачання
  6.1.2. Визначення потреби води
  6.1.3 Режим водоспоживання та визначення розрахункових витрат
  6.1.4 Режим роботи споруд системи водопостачання, розрахункові напори
  6.2. Водопровідні мережі та водоводи
  6.2.1. Водоводи і їх розрахунок.
  6.2.2. Розвідні водопровідні мережі
  6.2.3. Гідравлічний розрахунок розподільних водопровідних мереж
  6.2.4. Труби для водопроводів
  6.2.5. Водопровідна арматура, споруди на мережі. Деталювання мережі
  6.2.6. Регулюючі та запасні споруди
  6.3. Джерела сільськогосподарського водопостачання та водозабірні споруди
  6.3.1. Водні ресурси України
  6.3.2. Джерела сільськогосподарського водопостачання
  6.3.3. Підземні води. Споруди для захоплення підземних вод і їх розрахунок
  6.3.4. Споруди для забору води з поверхневих джерел
  6.3.5 Санітарна охорона джерел водопостачання та водопровідних споруд
  6.4. Способи поліпшення якості води
  6.4.1. Вимоги до якості води
  6.4.2. Основні методи очищення води
  6.4.3. Коагулювання води
  6.4.4. Відстоювання води. Відстійники
  6.4.5. Фільтрування води
  6.4.6. Знезараження води
  6.4.7. Способи поліпшення якості природних вод
  6.4.8. Автоматизація систем водопостачання
  6.5. Внутрішній водопровід
  6.5.1. Призначення та схеми внутрішніх водопроводів житлових будинків
  6.5.2. Внутрішні водопроводи тваринницьких ферм
  6.5.3. Водопостачання теплиць, парників і виробничих будівель по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції
  6.6 Приклади задач
  6.7. Контрольні запитання
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Гідравліка