Кількість назв: 965
  Глава 2. СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Актуальність і стратегія дослідження
  2.2. Накопичення і аналіз літературних даних
  2.3. Особистий архів науковця
  2.4. Методи та методика наукового дослідження
  2.5. Мета, гіпотеза, об’єкт та предмет дослідження
  2.6. Суть і особливості програм і методик теоретичних та експериментальних досліджень
  Глава 3. МОДЕЛІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ДОСЛІДНИКА
  3.1. Види моделювання і їх класифікація
  3.2. Критерії подібності та їх використання в моделюванні
  3.3. Математичне моделювання
  3.4. Регресійні моделі
  3.5. Моделювання з використанням лінійного програмування
  3.6. Методика перевірки математичної моделі на адекватність
  Глава 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  4.1. Поняття про вимірювально-реєстраційні системи і їх основні метрологічні характеристики
  4.2. Датчики вимірювань
  4.3. Визначення кількості вимірювань
  4.4. Вибір універсальних засобів вимірювання
  4.5. Методика оцінювання і оформлення результатів вимірюван
  Глава 5. МЕТОДИ ОБРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
  5.1. Методика оброблення масиву даних
  5.2. Розрахунок та аналіз основних статистичних характеристик
  5.2.1. Середня арифметична значина
  5.2.2. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення
  5.2.3. Коефіцієнт варіації
  5.2.4. Довірчий інтервал і довірча ймовірність
  5.2.5. Кореляційна функція
  5.2.6. Спектральна щільність
  5.2.7. Взаємна кореляційна функція
  5.3. Лінійна та криволінійна кореляції
  5.4. Методика аналізу кривих за відсутності оптимуму
  5.5. Особливості дисперсійного аналізу
  Глава 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
  6.1. Прогнозні методи ефективності технічних рішень
  6.1.1 Метод короткострокового прогнозування ефективності технічних рішень
  6.1.2 Метод прямокутної піраміди
  6.2. Експлуатаційно-технологічна оцінка ефективності використання техніки
  6.3. Методи економічного оцінювання ефективності застосування наукових розробок
  Глава 7. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  7.1. Наукова стаття
  7.2. Структура наукового реферату і наукових тез
  7.3. Доповідь на науковій конференції
  7.4. Структура звіту про результати наукових досліджень
  7.5. Структура звіту про патентні дослідження
  Глава 8. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  8.1. Загальна характеристика дисертаційної роботи
  8.2. Вимоги до дисертаційної роботи та автореферату
  ЛІТЕРАТУРА
  Додатки

  Основи наукових досліджень