Кількість назв: 940
  1. ОСНОВНІ ОЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ
  1.1 Класифікація електричних апаратів
  1.2 Основні вимоги
  1.3 Основні матеріали, які застосовують в апаратобудуванні
  2. ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ СИЛИ В СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИНАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
  2.1 Основні означення
  2.2 Методи розрахунку електродинамічних сил
  2.3 Електродинамічні сили між паралельними провідниками
  2.4 Електродинамічні сили між взаємно перпендикулярними провідниками
  2.5 Електродинамічні сили в кільцевому витку та між кільцевими витками
  2.6 Електродинамічні сили в провідниках змінного перерізу
  2.7 Сили взаємодії між провідником зі струмом та феромагнітною масою
  2.8 Електродинамічні сили змінного струму
  2.9 Електродинамічна стійкість апаратів
  2.10 Механічний резонанс
  3. ОСНОВИ ТЕПЛОВИХ РОЗРАХУНКІВ СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
  3.1 Втрати потужності в деталях електричних апаратів
  3.2 Віддача теплоти нагрітим тілом
  3.3 Нагрівання та охолодження однорідного провідника під час тривалого режиму роботи
  3.4 Нагрівання та охолодження однорідного провідника під час короткочасного навантаження
  3.5 Нагрівання та охолодження однорідного провідника під час повторно-короткочасного навантаження
  3.6 Нагрівання однорідного провідника під час короткого замикання
  3.7 Нагрівання провідника змінного перерізу
  3.8 Нагрівання котушок
  3.9 Допустима температура нагріву частин апаратів. Термічна стійкість
  3.10 Рідинне (водяне) охолодження в електричних апаратах
  4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГОРІННЯ ТА ЗГАСАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ
  4.1 Процеси у дуговому проміжку
  4.2 Умови гасіння та вольт-амперні характеристики дуги
  4.3 Умови гасіння дуги постійного струму
  4.4 Опір та потужність дуги. Енергія, що виділяється у дузі
  4.5 Особливості горіння та згасання дуги змінного струму
  4.6 Відновлення електричної міцності дугового проміжку. Відновлювальна напруга
  4.7 Особливості гасіння дуги змінного струму підвищеної частоти
  5 СПОСОБИ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ В КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТАХ
  5.1 Характеристика способів гасіння електричної дуги
  5.1.1 Загальні положення
  5.1.2 Основні способи гасіння дуги в комутаційних апаратах напругою до 1 кВ
  5.1.3 Основні способи гасіння дуги в електричних апаратах напругою вище 1 кВ
  5.2 Гасіння дуги в поздовжніх проміжках
  5.3 Гасіння відкритої дуги в магнітному полі
  5.4 Способи збудження магнітного поля дугогасіння
  5.5 Полум'я дуги та боротьба з ним
  5.6 Допустима частота вимикань апаратів з закритими камерами
  5.7 Гасіння дуги високим тиском
  5.8 Гасіння електричної дуги в маслі
  5.9 Гасіння електричної дуги повітряним дуттям
  5.10 Гасіння електричної дуги в елегазовому середовищі
  5.11 Гасіння електричної дуги в вакуумі
  5.12 Гасіння електричної дуги в дугогасильній решітці
  5.13 Бездугова комутація кіл змінного струму
  5.14 Потоки плазми та гасіння електричної дуги
  6. ЕЛЕКТРИЧНІ КОНТАКТИ
  6.1 Основні означення
  6.2 Перехідний опір контакту
  6.3 Температура площини контактування
  6.4 Рідинне охолодження контактних систем
  6.5 Конструкції контактів
  6.6 Параметри контактних конструкцій
  6.7 Зношування контактів
  6.8 Дрижання контактів та способи боротьби з ним
  6.9 Робота контактних систем в умовах коротких замикань
  6.10 Способи компенсації електродинамічних сил
  6.11 Матеріали електричних контактів та контактних з'єднань
  7 ВИМИКАЧІ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000 В
  7.1 Масляні вимикачі
  7.1.1 Масляні бакові вимикачі
  7.1.2 Масляні малооб’ємні вимикачі розподільних установок
  7.1.3 Масляні малооб .ємні вимикачі генераторної напруги
  7.1.4 Масляні малооб’ємні підстанційні вимикачі
  7.2 Повітряні вимикачі
  7.2.1 Конструктивні схеми повітряних вимикачів
  7.2.2 Повітряні вимикачі з закритими відділювачами
  7.2.3 Бакові повітряні вимикачі серії ВВБ
  7.2.4 Бакові повітряні вимикачі серії ВВБК
  7.2.5 Бакові повітряні вимикачі серії ВНВ
  7.2.6 Повітряні вимикачі генераторної напруги
  7.3 Елегазові вимикачі
  7.3.1 Дугогасильні системи елегазових вимикачів
  7.3.2 Приклади виконання елегазових вимикачів
  7.4 Вакуумні вимикачі
  7.4.1 Дугогасильні камери вакуумних вимикачів
  7.4.2 Особливості конструкцій основних типів вакуумних вимикачів
  7.4.3 Приклади виконання вакуумних вимикачів
  7.5 Електромагнітні та автогазові вимикачі
  7.5.1 Електромагнітні вимикачі
  7.5.2 Автогазові вимикачі
  7.6 Умови вибору вимикачів
  7.7 Приводи вимикачів
  7.7.1 Пружинні приводи
  7.7.2 Електромагнітні приводи
  7.7.3 Пневматичні приводи
  7.7.4 Гідравлічні приводи фірми Siemens
  7.7.5 Цифровий електропривод Motor Drive™
  8 РОЗ’ЄДНУВАЧІ, ВІДДІЛЮВАЧІ ТА КОРОТКОЗАМИКАЧІ
  8.1 Загальні відомості
  8.2 Класифікація роз’єднувачів і вимоги до них
  8.3 Роз’єднувачі для внутрішнього установлення
  8.4 Роз’єднувачі для зовнішнього установлення
  8.4.1 Роз’єднувачі вертикально-поворотного типу
  8.4.2 Роз’єднувачі горизонтально-поворотного типу
  8.4.3 Роз’єднувачі коливального типу
  8.4.4 Роз’єднувачі з поступальною ходою ножа
  8.4.5 Роз’єднувачі з ножами, що складаються
  8.4.6 Роз’єднувачі підвісного типу
  8.5 Короткозамикачі та відділювачі
  8.6 Вибір роз’єднувачів та відділювачів
  9 КОМУТАЦІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ ДО 1000 В
  9.1 Неавтоматичні комутаційні апарати
  9.1.1 Перемикачі та рубильники
  9.1.2 Вибір рубильників
  9.2 Запобіжники
  9.3 Низьковольтні автоматичні комутаційні апарати
  9.3.1 Автоматичні вимикачі
  9.3.2 Вибір автоматичних вимикачів
  9.4 Контактори та магнітні пускачі
  9.5 Вибір контакторів та магнітних пускачів
  10 РОЗРЯДНИКИ
  10.1 Призначення розрядників і вимоги до них
  10.2 Трубчасті розрядники
  10.3 Вентильні розрядники
  10.4 Обмежувачі перенапруг
  11 РЕАКТОРИ
  11.1 Загальні відомості
  11.2 Конструкція реакторів
  11.3 Розрахунок індуктивності реактора
  11.4 Тепловий розрахунок реактора
  11.5 Електродинамічна стійкість реактора
  11.6 Ізоляція реактора
  11.7 Виводи реактора
  11.8 Здвоєні реактори
  12 ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ
  12.1 Загальні відомості
  12.1.1 Класифікація трансформаторів струму
  12.1.2 Умовні позначення трансформаторів струму
  12.1.3 Підключення та режим роботи трансформаторів струму
  12.1.4 Основні параметри трансформаторів струму
  12.2 Похибки трансформаторів струму
  12.2.1 Залежність похибки від первинного струму
  12.2.2 Вплив опору навантаження на похибки
  12.2.3 Вплив конструктивних параметрів на похибку
  12.3 Методи компенсації похибок
  12.3.1 Виткова корекція
  12.3.2 Метод підмагнічування магнітопроводу
  12.4 Режими роботи трансформаторів струму
  12.4.1 Робота трансформаторів при короткому замиканні
  12.4.2 Режим роботи при розімкненій вторинній обмотці
  12.5 Види та конструкції вимірювальних трансформаторів струму
  12.6 Сучасні методи та засоби зменшення похибок вимірювальних трансформаторів
  12.7 Пояс Роговського
  12.8 Зображення трансформаторів струму в електричних схемах
  12.9 Вибір трансформаторів струму
  13 ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ НАПРУГИ
  13.1 Призначення та основні характеристики
  13.2 Похибки та їх залежності від різних факторів
  13.3 Способи компенсації похибок
  13.4 Конструкція вимірювальних трансформаторів напруги
  13.5 Ємнісні подільники напруги (конденсаторні трансформатори напруги)
  13.6 Вибір трансформаторів напруги
  13.7 Антирезонансні трансформатори напруги
  13.7.1 Трансформатори напруги антирезонансні з ізольованою нейтраллю
  13.7.2 Антирезонансні трансформатори напруги 110 кВ
  13.7.3 Антирезонансі трансформатори напруги 220 кВ
  14 КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬНІ УСТАНОВКИ НАПРУГОЮ ПОНАД 1000В
  14.1 Загальна характеристика комутаційних модулів
  14.2 Конструкції елегазових компактних модулів PASS MО
  14.3 Умови експлуатації PASS MО
  14.4 Функціональні можливості реклоузера РВА/TEL
  14.5 Застосування та монтаж реклоузера РВА/TEL
  15 ВИПРОБОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
  15.1 Терміни та визначення
  15.2 Класифікація видів випробувань
  15.3 Призначення випробовувань
  15.4 Випробовування високовольтних вимикачів
  15.4.1 Випробовування масляних вимикачів
  15.4.2 Випробовування вакуумних вимикачів
  15.4.3 Випробовування повітряних вимикачів
  15.4.4 Випробування елегазових вимикачів
  15.4.5 Умови випробувань та вимірювань
  15.4.6 Перевірка часових характеристик вимикачів
  15.5 Випробовування вимірювальних трансформаторів струму та напруги
  15.5.1 Об'єкт випробування
  15.5.2 Умови випробувань та вимірювань
  15.5.3 Засоби вимірювання
  15.5.4 Порядок проведення випробувань і вимірювань.
  15.6 Випробовування струмообмежувальних реакторів
  15.7 Випробовування розрядників та обмежувачів перенапруг
  15.7.1 Зовнішній огляд
  15.7.2 Вимірювання опору ізоляції
  15.8 Мікропроцесорні системи контролю часових та швидкісних характеристик високовольтних вимикачів
  ЛІТЕРАТУРА

  Електричні апарати