Кількість назв: 940
  ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ
  Розділ 1 ЕЛЕКТРОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ
  1.1 Закон Кулона
  1.2 Напруженість електричного поля
  1.3 Теорема Гаусса
  1.4 Поляризація діелектриків
  1.5 Потенціал електростатичного поля
  1.6 Зв’язок між потенціалом і напруженістю поля
  1.7 Рівняння Пуассона і Лапласа
  1.8 Граничні умови на поверхні поділу двох діелектриків
  1.9 Граничні умови на поверхні поділу діелектрика і провідника
  1.10 Електрична ємність провідного тіла
  1.11 Енергія електростатичного поля
  1.12 Сили в електростатичному полі, які діють на заряджені тіла
  1.13 Теорема єдиності розв’язку
  Розділ 2 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ
  2.1 Характеристика задач електростатики та методів їхнього розв’язування
  2.2 Застосування співвідношень, які пов’язані із законом Кулона і методом накладання
  2.3 Застосування теореми Гаусса
  2.4 Метод дзеркальних зображень
  2.5 Розподіл потенціалів і зарядів в системі заряджених тіл
  2.6 Застосування рівнянь Пуассона і Лапласа
  2.7 Метод відокремлювання змінних
  2.7.1 Електричне поле діелектричного довгого циліндра в рівномірному полі
  2.7.2 Провідний циліндр в рівномірному електричному полі
  2.7.3 Куля в однорідному електростатичному полі
  2.8 Метод середніх потенціалів
  2.9 Приклади розрахунку та моделювання електричного поля в математичному середовищі Mathcad
  2.9.1 Побудова картини електричного поля. Теоретичні засади
  2.9.2 Приклади побудови картини електричного поля
  2.9.3 Приклади розрахунку напруженості та потенціалу електричного поля
  Розділ 3 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ПОСТІЙНИХ СТРУМІВ В ПРОВІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  3.1 Електричний струм. Густина електричного струму
  3.2 Закон Ома в диференціальній формі
  3.3 Напруженість сторонніх сил. Електрорушійна сила
  3.4 Закони Кірхгофа в диференціальній формі
  3.5 Диференціальна форма закону Джоуля-Ленца
  3.6 Електричне поле в провідному середовищі на межі двох середовищ
  3.7 Аналогія між електричним полем в провідному середовищі і електростатичним полем
  3.8 Приклади розрахунку електричних полів в провідному середовищі
  МАГНІТНЕ ПОЛЕ
  Розділ 4 МАГНІТНЕ ПОЛЕ ПОСТІЙНИХ СТРУМІВ
  4.1 Закон Біо-Савара
  4.2 Закон повного струму
  4.3 Магнітний потік
  4.4 Намагнічування речовини
  4.5 Скалярний і векторний магнітні потенціали
  4.6 Магнітне поле на межі двох середовищ
  4.7 Електромагнітна індукція
  4.8 Індуктивність. Взаємна індуктивність
  4.9 Енергія магнітного поля
  4.10 Механічні сили в магнітному полі
  4.11 Аналогія математичних співвідношень між параметрами магнітних і електростатичних полів
  Розділ 5 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ МАГНЫТНИХ ПОЛЫВ ПОСТЫЙНОГО СТРУМУ
  5.1 Стисла характеристика задач та методів розрахунку магнітних полів
  5.2 Використання закону Біо-Савара
  5.3 Використання закону повного струму
  5.4 Використання рівнянь Пуассона та Лапласа
  5.5 Розрахунок індуктивностей та взаємних індуктивностей
  5.6 Енергія і механічні сили в магнітному полі
  5.7 Приклади розрахунку та моделювання магнітного поля в математичному середовищі Mathcad
  ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ
  Розділ 6 РІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
  6.1 Стислі зауваження до характеристики електромагнітного поля
  6.2 Узагальнене поняття електричного струму
  6.3 Неперервність повного струму
  6.4 Перше та друге рівняння Максвелла
  6.5 Повна система рівнянь електромагнітного поля
  6.6 Рівняння Д’Аламбера
  6.7 Запізнілі електродинамічні потенціали
  Розділ 7 ПЕРЕДАВАННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ
  7.1 Теорема Умова - Пойнтінга
  7.2 Передавання енергії коаксіальним кабелем
  7.3 Поширення електромагнітної енергії двопровідною лінією
  7.4 Випромінювання електромагнітних хвиль
  Розділ 8 ПЛОСКІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ
  8.1 Рівняння плоскої хвилі
  8.2 Гармонічні плоскі хвилі в ідеальному діелектрику
  8.3 Гармонічні плоскі хвилі в провідному середовищі
  8.4 Поверхневий ефект
  Розділ 9 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
  ЛІТЕРАТУРА

  Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле