Кількість назв: 940
  ВСТУП
  СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ВОДНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ
  МОДУЛЬ 1. ТОКСИЧНІ ЗАБРУДНИКИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  ТЕМА 1. ОСНОВНІ ГРУПИ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН, ЯКІ ЗАБРУДНЮЮТЬ ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
  1. Сучасні класифікації токсичних забрудників водного середовища
  2. Характеристики основних груп токсичних речовин, які забруднюють водне середовище
  2.1. Метали і металоїди (напівметали)
  2.2. Стійкі органічні сполуки
  2.3. Природні токсини
  3. Пріоритетні токсиканти. Ознаки пріоритетності
  4. Форми існування токсичних забрудників у воді
  ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА І ШЛЯХИ ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
  1. Джерела токсичного забруднення водойм
  2. Шляхи надходження токсикантів у водойми
  3. Параметри рівня токсичного забруднення водойм
  ТЕМА 3. ПОШИРЕННЯ, МІГРАЦІЇ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОКСИКАНТІВ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  1. Особливості поширення і міграцій токсичних речовин у водному середовищі
  2. Трансформація токсичних речовин у водному середовищі
  3. Біотрансформація токсичних забрудників у водних екосистемах
  4. Самозабруднення і самоочищення водойм
  ТЕМА 4. ТИПИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ВОДНУ БІОТУ
  1. Типізація забруднення водойм
  2. Органічне забруднення водойм та вектори його впливу на біоту
  2.1. Алохтоне і автохтоне органічне забруднення водойм
  2.2. Сапробність водних об’єктів
  3. Біогенне забруднення водойм
  3.1. Алохтоне і автохтоне біогенне забруднення водойм
  3.2. Вектори впливу біогенного забруднення на біоту водойм
  3.3. Заходи з попередження евтрофікації водойм
  4.Токсичне забруднення водойм
  4.1. Алохтоне і автохтоне токсичне забруднення водойм
  4.2. Багатокомпонентність і комбінованадія промислових стічних вод на біоту водойм
  4.3. Ацидофікація природних вод
  4.4. Методи очищення стічних вод
  5. Радіаційне забруднення водойм
  5.1. Радіоактивність хімічних елементів та джерела радіоактивного забруднення водойм
  5.2. Міграції радіонуклідів у водному середовищі
  5.3. Вплив радіоактивного забруднення водойм на життєдіяльність гідробіонтів
  6. Термічне забруднення водойм та його наслідки для водних екосистем
  МОДУЛЬ 2. РЕАГУВАННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ТОКСИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ
  ТЕМА 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ РЕАГУВАННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ТОКСИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ
  1. Структура водної екосистеми за токсичного забруднення
  2. Показники наявності і дії токсичних речовин у водному середовищі
  3. Загальні закономірності реагування водних екосистем на токсичне забруднення
  4. Рівні реагування біоти водойм на токсичне забруднення
  5. Особливості реагування на токсичне забруднення рослинних і тваринних організмів водойм
  ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ЗАБРУДНИКІВ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  1. Механізми токсичної дії отрут в організмах гідробіонтів
  2. Залежність токсичного ефекту від концентрації і часу дії отрут
  3. Біологічна акумуляція токсикантів у водних екосистемах
  ТЕМА 3. ЗМІНА АБІОТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
  1. Зміна фізичних властивостей води за токсичного забруднення водойм
  2. Зміна хімічних властивостей води в умовах забруднення
  3. Донна акумуляція токсикантів у водоймах
  МОДУЛЬ 3. ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ РЕАГУВАННЯ БІОТИ ВОДОЙМ НА ТОКСИЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
  ТЕМА 1. БІОІНДИКАЦІЯ ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
  1. Поняття біоіндикації якості водного середовища
  2. Сучасні системи біоіндикації якості води
  3. Основні принципи відбору біоіндикаторів
  4. Інформаційно-видові індекси і коефіцієнти та їх застосування для оцінювання якості води у водоймах
  ТЕМА 2. БІОМОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ТОКСИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
  1. Поняття біомоніторингу водних екосистем
  2. Основні принципи вибору організмів-моніторів
  3. Біомоніторингові дослідження на водних об’єктах
  ТЕМА 3. БІОТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
  1. Основні поняття теорії біотестування
  2. Використання гідробіонтів різних рівнів складності біологічної організації для біотестування якості води
  3. Риби як універсальний тест-об’єкт для діагностування стану водного середовища i нормування якості води
  4. Стандартний іхтіотоксикологічний експеримент для розробки рибогосподарських ГДК токсичних речовин
  5. Токсикологічні дослідження на ембріонах риб
  ТЕМА 4. НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ
  1. Охорона водних ресурсів від забруднення, засмічення, вичерпання
  2. Методологічні підходи до нормування якості води
  3. Нормування скидання зворотних вод у водні об’єкти
  4. Вимоги до очищення стічних вод
  5. Заходи щодо поліпшення стану водних об’єктів
  МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ ІХТІОТОКСИКОЛОГІЇ
  ТЕМА 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІХТІОТОКСИКОЛОГІЇ
  1. Розвиток методологічної бази іхтіотоксикології
  2. Поняття «норми» в іхтіотоксикології
  2.1. Біологічна норма
  2.2. Фізіологічна норма
  2.3. Біохімічна норма
  3. Поняття «патології» в іхтіотоксикології
  4. Загальний адаптаційний синдром у риб. Теорія стресу Г.Сельє
  ТЕМА 2. ОСНОВИ ТОКСИКОДИНАМІКИ І ТОКСИКОКІНЕТИКИ ОТРУТ В ОРГАНІЗМІ РИБ
  1. Виявлення рибами токсичного забруднення водного середовища
  2. Стратегії виживання риб у забрудненому токсичними речовинами середовищі
  3. Закономірності формування реакції-відповіді риб на дію отрут
  4. Токсикокінетика отрут в організмі риб
  5. Оберненість отруєння риб
  ТЕМА 3. БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІХТІОТОКСИКОЛОГІЇ
  1. Чутливість і стійкість риб до отрут
  2. Видові особливості чутливості риб до отрут
  3. Токсикорезистентність різних екологічних груп риб
  4. Сезона динаміка токсикорезистентності риб
  5. Вплив екологічних факторів водного середовища на токсикорезистентність риб
  ТЕМА 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІХТІОТОКСИКОЛОГІЇ
  1. Зміни у шкіряних покривах і зябровому апараті риб під впливом токсичних речовин
  2. Зміни у сенсорних системах і нервових тканинах риб у токсичному середовищі
  3. Зміни у кишково-шлунковому тракті і печінці за дії отрут
  4. Зміни у нирках риб у токсичному середовищі
  5. Стан імунної системи риб у забруднених водоймах
  6. Вплив отрут на ендокринну систему риб
  7. Патології хребта і мускульної тканини
  8. Система кровотворення риб як біомаркер забруднення водойм токсичними речовинами
  ТЕМА 5. БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ІХТІОТОКСИКОЛОГІЇ
  1. Зміни у білковому обміні риб під впливом токсикантів
  2. Коливання амінокислотного складу тканин і органів отруєних риб
  3. Зміни вуглеводного обміну за інтоксикації риб
  4. Особливості ліпідного обміну в отруєних риб
  5. Вплив токсикантів на активність ферментів в організмі риб
  6. Біохімічні механізми детоксикації отрут в організмі риб
  ТЕМА 6. ДІАГНОСТИКА ОТРУЄННЯ РИБ
  1. Клінічні методи дослідження отруєння риб токсикантами
  2. Виявлення отрут в організмі риб
  3. Симптомокомплекси отруєння риб токсичними речовинами
  СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Водна токсикологія