Кількість назв: 940
  Модуль 1. ЦИТОЛОГІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ І МІНЛИВОСТІ РИБ
  Тема 1. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ УСПАДКУВАННЯ І ЦИТОГЕНЕТИКА РИБ
  1.1. Структура хромосом та їх функції
  1.2. Мінливість каріотипів риб та їх еволюція
  1.3. Молекулярна організація хромосом еукаріотів
  1.4. Поведінка хромосом у поділі соматичних і статевих клітин
  1.5. Цитогенетика статевого розмноження, природний гіногенез
  Завдання для самоконтролю
  Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ
  2.1. Будова і реплікація нуклеїнових кислот
  2.2. Реалізація генетичної інформації у процесі біосинтезу білка
  2.3. Генетичний код і його властивості
  2.4. Механізми репарації ушкодженої ДНК
  2.5. Ген як елементарна одиниця спадковості
  Завдання для самоконтролю
  Тема 3. ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ
  3.1. Закономірності успадкування
  3.2. Кросинговер і побудова генетичних карт хромосом
  3.3. Стать і успадкування ознак, зчеплених зі статтю
  3.4. Гормональна та генетична регуляція статі
  Завдання для самоконтролю
  Модуль 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК У РИБ
  Тема 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК
  4.1. Успадкування ознак при моногібридному і полігібридному схрещуваннях
  4.2 Успадкування якісних морфологічних ознак у риб
  4.3. Характер успадкування ознак за різної взаємодії неалельних генів. Епістатична взаємодія генів
  4.4. Комплементарність і полімерність генів
  4.5. Фенодевіанти у риб
  4.6. Успадкування груп крові та поліморфних систем білків
  4.7. Успадкування і мінливість кількісних ознак у риб
  Завдання для самоконтролю
  Тема 5. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  5.1. Роль генетичної інформації на початкових етапах ембріогенезу
  5.2. Диференціювання тканин і особливості генної регуляції в еукаріот
  5.3. Вплив зовнішнього середовища на індивідуальний розвиток організму
  Завдання для самоконтролю
  Модуль 3. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЇ РИБ
  Тема 6. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНБРИДИНГУ Й ГЕТЕРОЗИСУ У РИБ
  6.1. Генетичні наслідки інбридингу
  6.2. Генетичні основи гетерозису. Практичне використання гетерозису
  6.3. Групи крові та гетерозис
  Завдання для самоконтролю
  Тема 7. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ
  7.1. Основні принципи генетики популяцій
  7.2. Показники генетичної мінливості популяцій
  7.3. Розподіл генів і генотипів у популяції. Закон Харді–Вайнберга
  7.4. Фактори динаміки генетичної структури популяцій
  7.5. Генетична динаміка природних популяційних систем під впливом антропогенних факторів
  Завдання для самоконтролю
  Тема 8. ОСНОВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ, ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ГЕНЕТИЧНИХ МЕТОДІВ СЕЛЕКЦІЇ РИБ
  8.1. Генна інженерія
  8.2. Сучасні ДНК–технології
  8.3. Клітинна інженерія
  8.4. Індукований гіногенез
  8.5. Андрогенез
  8.6. Індукована поліплоїдія
  Завдання для самоконтролю
  Тема 9. БІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ В РИБНИЦТВІ
  9.1. Варіаційний ряд та його побудова
  9.2. Обрахування статистичних показників для великих вибірок
  9.3. Обчислення статистичних показників для малих вибірок
  9.4. Обчислення коефіцієнта кореляції
  9.5. Дисперсійний аналіз
  Завдання для самоконтролю
  КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Генетика риб