Кількість назв: 940
  1.2. Структура гідроекології як навчальної дисципліни
  1.3. Основні методи досліджень в гідроекології
  1.4. Історичні віхи розвитку гідроекології
  1.5. Екологічні проблеми водних екосистем та шляхи їх розв’язання
  Тема 2 ГІДРОСФЕРА
  2.1. Загальна характеристика гідросфери
  2.2. Кругообіг води гідросфери
  2.3. Водні ресурси та їх особливості
  2.4. Екологічна зональність Світового океану, морів та континентальних водойм
  Тема 3 ВОДНА ЕКОСИСТЕМА, ЇЇ СКЛАД І МІСЦЕ В БІОСФЕРІ
  3.1. Гідробіоценози як біологічні системи гідросфери
  3.2. Екологічні групи гідробіонтів окремих екологічних зон
  3.3. Структура гідробіоценозів
  3.4. Міжпопуляційні взаємини гідробіонтів у гідробіоценозах
  3.5. Трансформація органічної речовини та енергії
  3.6. Структурні та функціональні особливості водних екосистем
  Тема 4 ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  4.1. Різноманіття екологічних факторів та їх класифікації
  4.2. Загальні закономірності та принципи впливу екологічних факторів на гідробіонтів
  4.3. Специфіка водних екосистем різних типів
  Тема 5 ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА ГІДРОБІОНТІВ
  5.1. Термічні властивості води
  5.2. Газовий режим водних екосистем
  5.3. Водневий показник рН
  5.4. Сольовий склад вод та адаптація до нього гідробіонтів
  5.5. Світло та сприйняття його гідробіонтами
  5.6. Динаміка водних мас та їх роль у водних екосистемах
  5.7. Тиск води, його дія на гідробіонтів
  5.8. Донні відкладення
  Тема 6 ПОПУЛЯЦІЯ ГІДРОБІОНТІВ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
  6.1. Поняття популяції, її групові характеристики
  6.2. Типи популяційної структури
  6.3. Внутрішньопопуляційні відносини гідробіонтів
  6.4. Функціональні та інформаційні зв'язки в популяціях гідробіонтів
  6.5. Форми та ритми розмноження популяцій
  6.6. Ріст популяції
  6.7. Динаміка чисельності та біомаси популяцій
  Модуль 2 АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ
  Тема 7 АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГІДРОСФЕРУ
  7.1. Основні відомості про водокористування та водоспоживання
  7.2. Причини, джерела та наслідки забруднення води
  7.3. Оцінка екологічної безпеки водних екосистем
  Тема 8 ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
  8.1. Поняття про забруднення та їх класифікація
  8.2. Органічне забруднення та сапробність водних об’єктів
  8.3. Природна та антропогенна евтрофікація, її причини та наслідки для водних екосистем
  8.4. «Цвітіння» води як гідробіологічний процес, обумовлений евтрофуванням
  8.5. Токсичне забруднення та його наслідки для водних екосистем
  8.6. Радіонуклідне забруднення водних екосистем та його вплив на гідробіонтів
  Тема 9 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
  9.1. Показники якості природних вод
  9.2. Нормативи показників якості природних вод
  9.3. Критерії оцінки та системи класифікації якості природних вод
  9.4. Оцінка якості води як середовища мешкання гідробіонтів
  Тема 10 ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  10.1. Законодавче регулювання водоохоронної діяльності
  10.2. Самоочищення водойм
  10.3. Способи очистки стічних вод
  10.4. Економічна оцінка водних ресурсів та плата за збитки
  КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА
  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Гідроекологія