Кількість назв: 940
  Розділ І. Іхтіологічні дослідження водойм
  1.1. Поняття і види наукових досліджень
  1.2. Етапи проведення наукових досліджень
  1.3. Особливості організації наукової діяльності
  1.4. Основні риси науковця
  1.5. Загальна характеристика іхтіологічних досліджень
  1.6. Структура, зміст та принципи іхтіологічних досліджень
  1.7. Характеристика знарядь лову для відбору іхтіологічних проб
  1.8. Визначення уловистості промислових і контрольних знарядь лову риб
  1.9. Відбір проб, фіксація (консервування) та зберігання риби
  Розділ ІІ. Методи дослідження іхтіофауни водойм в польових умовах
  2.1. Проведення видового та біологічного аналізу уловів риб
  2.2. Відбір різних іхтіологічних матеріалів та їх етикетування для подальшої обробки в лабораторних умовах
  2.2.1. Відбір структурних елементів для встановлення віку і оцінки росту риб
  2.2.2. Виготовлення препаратів та визначення віку риб по реєстраційних структурах
  2.2.3. Визначення зрілості статевих залоз риб
  2.2.4. Загальні правила відбору ікри для дослідження плодючості риб
  2.2.5. Проведення досліджень живлення риб
  2.2.6. Загальні правила відбору шлунково-кишкових трактів для вивчення живлення риб
  2.2.7. Визначення наповнення шлунково-кишкових трактів та жирності риб
  2.3. Виготовлення міток та проведення мічення риб
  Розділ ІІІ. Методи дослідження риб в лабораторних умовах
  3.1. Морфометричний аналіз різних таксономічних груп риб
  3.1.1. Особливості вимірювань коропових риб
  3.1.2. Особливості вимірювань риб інших систематичних груп
  3.1.3. Математична обробка морфометричних даних
  3.2. Визначення віку і особливостей росту риб
  3.2.1. Визначення віку риб
  3.2.2. Визначення особливостей росту риб
  3.2.3. Зворотні розрахунки лінійного росту риб
  3.3. Дослідження репродуктивних якостей риб
  3.3.1. Дослідження гаметогенезу риб
  3.3.2. Встановлення коефіцієнту та індексу зрілості гонад риб
  3.3.3. Дослідження плодючості риб
  3.3.4. Дослідження життєвих циклів риб
  3.4. Дослідження живлення та харчових відносин риб
  3.4.1. Обробка травних трактів риб в лабораторних умовах
  3.4.2. Визначення компонентного складу та індексів наповнення шлунково-кишкових трактів риб
  3.4.3. Встановлення індексів кормової схожості та напруженості кормових стосунків риб
  3.4.4. Визначення раціонів живлення та кормових коефіцієнтів риб
  3.4.5. Визначення додаткових біологічних показників риб
  3.5. Проведення паразитологічного обстеження риб
  Розділ IV. Методи оцінки стану популяцій рідкісних і зникаючих видів риб
  4.1. Методи виявлення рідкісних і зникаючих видів риб
  4.2. Оцінка рівня охорони рідкісних і зникаючих видів риб
  Розділ V. Методи оцінки стану промислової іхтіофауни водойм
  5.1. Оцінка стану іхтіофауни за абіотичними показниками водойм
  5.2. Оцінка стану іхтіофауни за біологічними показниками риб
  5.2.1. Визначення ефективності природного відтворення риб
  5.2.2. Вивчення розмірно-вікового складу популяцій риб
  5.2.3. Визначення статевого складу популяцій риб
  5.3. Оцінка стану іхтіофауни за продуктивними показниками
  5.3.1. Визначення рибопродуктивності водойм
  5.3.2. Розрахунок селективності знарядь лову та інтенсивності промислу риб
  5.3.3. Визначення коефіцієнтів природної та промислової смертності риб
  5.3.4. Загальні принципи та класифікація методів оцінки чисельності риб
  5.3.5. Визначення промислових запасів та прогнозування допустимого вилову риб
  5.3.6. Побудова елементарної математичної моделі популяції риб
  5.3.7. Побудова математичної моделі експлуатації популяції промислових риб
  5.3.8. Побудова математичної моделі за величинами поповнення і залишку риб
  5.4.Комплексна оцінка стану іхтіофауни рибогосподарських водойм
  5.4.1. Проведення досліджень масової загибелі риби
  5.4.2. Розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству через порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища
  Розділ VI. Методи використання риб та їх показників для оцінки екологічного стану рибогосподарських водойм
  6.1. Концепція «здоров’я» гідроекосистем
  6.2. Проведення паспортизації та бонітування рибогосподарських водойм
  6.3. Проведення класифікації рибогосподарських водойм
  6.4. Застосування іхтіологічних показників в біомоніторингу
  6.5. Принципи складання рибопромислових карт
  Розділ VII. Методи варіаційно-статистичної обробки іхтіологічного матеріалу
  7.1. Визначення середньої, її похибки, квадратичного відхилення та коефіцієнту варіації ознаки
  7.2. Визначення достовірності ознак за t-критерієм Стьюдента
  7.3. Визначення схожості і відмінності угруповань риб за Є. Смирновим
  7.4. Визначення екологічних профілів мінливості ознак за А. Яблоковим
  7.5. Визначення фенотипічних відмінностей між угрупуваннями риб за В.В. Черепановим
  7.6. Визначення коефіцієнта розрізнення між угрупуваннями риб за Е. Майром
  7.7. Визначення коефіцієнтів кореляції та регресії між угрупуваннями риб
  Скорочений словник термінів
  Рекомендована література
  Додатки

  Методи іхтіологічних досліджень