Кількість назв: 940
  1.1. Відбирання проб бактеріопланктону
  1.2. Визначення і розрахунок чисельності і біомаси бактерій
  1.3. Визначення чисельності сапрофітних бактерій
  2. ФІТОПЛАНКТОН
  2.1. Екологічні угруповання водоростей
  2.2. Систематичні відділи водоростей
  2.3. Значення планктонних водоростей
  2.4. Методики відбирання та камерального опрацювання проб фітопланктону
  2.4.1. Експрес-методи визначення біомаси фітопланктону
  2.5. Первинна продукція планктону
  2.5.1. Методи визначення первинної продукції фітопланктону
  3. ЗООПЛАНКТОН
  3.1. Найпростіші – Protozoa
  3.2. Коловертки – Rotifera (Rotatoria)
  3.3. Гіллястовусі ракоподібні – Cladocera
  3.4. Веслоногі ракоподібні – Copepoda
  3.5. Методи відбирання та камерального опрацювання проб зоопланктону
  3.5.1. Камеральне опрацювання проб зоопланктону методом Гзена
  3.5.2 Експрес-методи визначення біомаси зоопланктону
  3.6. Значення зоопланктону
  3.7. Систематичне положення та атлас зоопланктонних безхребетних
  4. ЗООБЕНТОС
  4.1. Ряд двокрилі – Diptera. Родина дзвінцеві – (Хірономіди – Chironomidae)
  4.2. Ряд бабки – (Одоната – Оdоnаtа)
  4.3. Ряд одноденки – (Ефемероптера – Ephemeroptera)
  4.4. Ряд веснянки (Плекоптера - Plecoptera)
  4.5. Ряд клопи (Геміптера – Hemiptera)
  4.6. Ряд волохокрильці (Тріхоптера – Trichoptera)
  4.7. Ряд жуки або твердокрилі (Колеоптера - Coleoptera)
  4.8. Ряд мізиди (Мізідацеа – Misidacea)
  4.9. Ряд бокоплави (Амфіпода – Amphipoda)
  4.10. Ряд рівноногі раки (Ізопода - Isopoda)
  4.11. Ряд водні кліщі (Гідрахнеле- Hydrachnellae)
  4.12. Ряд водні павуки (Аргіронета – Argyroneta)
  4.13. Клас п’явок (Гірудіне – Hіrudinea)
  4.14. Тип молюски (Молюска – Мollusca)
  4.15. Клас малощетинкові черви (Олігохети – Oligochaetа)
  4.16. Підклас зяброногі ракоподібні (Бранхіопода – Branchiopoda)
  4.16.1. Ряд зяброногі (Анострака – Anostraca)
  4.16.2. Ряд листоногі ракоподібні (Філопода – Phyllopoda)
  4.17. Підклас черепашкові раки (Остракода – Ostracoda)
  4.18. Методи відбирання і опрацювання проб зообентосу
  4.19. Визначення чисельності та біомаси зообентосу
  4.20. Значення зообентосу
  4.21. Систематичне положення та атлас основних угруповань донної фауни
  4.22. Кількісні показники розвитку зоопланктону та зообентосу нагульних та вирощувальних ставів різних зон України
  5. МАКРОФІТИ – ВИЩІ ВОДНІ РОСЛИНИ
  5.1. Методи відбирання і опрацювання проб макрофітів
  5.2. Значення макрофітів
  5.3. Атлас поширених макрофітів водойм
  6. ФІТОФІЛЬНА ФАУНА
  7. ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВОДОЙМ
  8. ЗБІР ТА ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ З ЖИВЛЕННЯ РИБ
  8.1. Кількісний метод вивчення живлення риб
  8.1.1. Личинки і мальки
  8.1.2. Риби-бентофаги
  8.1.3. Риби-планктонофаги
  8.1.4. Рослиноїдні риби
  8.1.5. Хижі риби
  8.1.6. Цифрове опрацювання результатів аналізу шлунково-кишкового тракту риб
  8.1.7. Експрес-метод оцінки інтенсивності харчування цьоголіток коропа за індексом маси кишківника з вмістом
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Природна кормова база рибогосподарьких водойм