Кількість назв: 940
  1.1. Фізична величина – основне поняття метрології
  1.1.1. Систематизація фізичних величин
  1.1.2. Основне рівняння вимірювання
  1.2. Класифікація вимірювань
  1.2.1. Значущість вимірювань
  1.2.2. Алгоритм виконання вимірювальної процедури
  1.2.3. Основні компоненти вимірювального експерименту
  1.2.4. Умови вимірювання
  1.3. Засоби вимірювальної техніки
  1.3.1. Вимірювальні пристрої
  1.3.2. Засоби вимірювання
  1.4. Методи вимірювань
  1.5. Похибки вимірювань
  1.5.1. Класифікація похибок вимірювання
  1.5.2. Систематичні похибки і методи їх вилучення
  1.5.3. Випадкові похибки
  1.5.4. Оцінювання випадкових похибок прямих вимірювань
  1.5.5. Методика оцінювання випадкових похибок опосередкованих вимірювань
  1.6. Невизначеність вимірювань
  1.6.1. Джерела та складові невизначеності
  1.6.2. Розширена невизначеність
  1.6.3. Приклад оцінювання невизначеності результатів прямих одноразових вимірювань
  1.6.4. Послідовність оцінювання результату прямих багаторазових вимірювань
  1.6.5. Приклад оцінювання активної та реактивної складової опору при наявності кореляції між вхідними величинами
  1.6.6. Приклад оцінювання характеристик похибки та невизначеності вимірювань
  1.7. Властивості засобів вимірювань
  1.7.1. Статичні метрологічні характеристики
  1.7.2. Похибки засобів вимірювань
  1.7.3. Нормування похибок засобів вимірювання
  1.7.4. Оцінювання статичних метрологічних характеристик
  1.7.5. Динамічні метрологічні характеристики
  1.8. Повірка засобів вимірювальної техніки
  1.9. Державна система забезпечення єдності вимірювань
  1.9.1. Структура та функції метрологічної служби України
  1.9.2. Міжнародні організації зі стандартизації
  1.9.3. Міжнародна електротехнічна комісія
  1.9.4. Міжнародна організація законодавчої метрології
  РОЗДІЛ 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
  2.1. Загальні відомості
  2.2. Магнітоелектричні прилади
  2.2.1. Магнітоелектричний вимірювальний перетворювач
  2.2.2. Магнітоелектричні амперметри
  2.2.3. Магнітоелектричні вольтметри
  2.2.4. Магнітоелектричні гальванометри
  2.2.5. Магнітоелектричні омметри
  2.3. Електромагнітні прилади
  2.3.1. Електромагнітний вимірювальний перетворювач
  2.3.2. Електромагнітні амперметри та вольтметри
  2.4. Електродинамічні прилади
  2.4.1. Електродинамічний вимірювальний перетворювач
  2.4.2 Амперметри, вольтметри і ватметри електродинамічної системи
  2.4.3. Феродинамічний вимірювальний перетворювач
  2.4.4. Електромеханічні частотоміри і фазометри
  2.5. Електростатичні прилади
  2.6. Вимірювальні трансформатори змінного струму та напруги
  2.6.1. Вимірювальні трансформатори струму (ВТС)
  2.6.2. Вимірювальні трансформатори напруги (ВТН)
  2.7. Вимірювання потужності та електричної енергії
  2.7.1. Вимірювання активної потужності в трифазних колах. Вимірювання в симетричному колі
  2.7.2. Трифазні ватметри
  2.7.3. Вимірювання реактивної потужності
  2.7.4. Похибки вимірювання потужності, які вносяться вимірювальними трансформаторами
  2.7.5. Вимірювання електричної енергії індукційними лічильниками
  РОЗДІЛ 3 ЕЛЕКТРОННІ АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ
  3.1. Електронні вольтметри
  3.1.1. Електронні вольтметри постійних напруг
  3.1.2. Електронні вольтметри змінних напруг
  3.1.3. Амплітудний (піковий) вольтметр
  3.1.4. Вольтметр середніх квадратичних значень
  3.1.5. Вольтметри середніх значень
  3.2. Електронні частотоміри
  3.2.1. Суть методу заряду і розряду конденсатора
  3.2.2. Електронний конденсаторний частотомір
  3.3. Електронні фазометри
  3.3.1. Електронний фазометр часового перетворення
  3.4. Мостові засоби вимірювань
  3.4.1. Міст Уітстона. Загальна теорія мостових схем
  3.4.2. Вимірювальні мости постійного струму
  3.4.3. Вимірювальні мости змінного струму
  3.4.4. Автоматичний міст постійного струму
  3.5. Компенсаційні засоби вимірювань
  3.5.1. Компенсатори постійного струму
  3.5.2. Компенсатори змінного струму
  3.6. Вимірювання електричної енергії електронними лічильниками
  3.7. Електронний осцилограф
  3.8. Світлопроменевий осцилограф
  РОЗДІЛ 4 ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ
  4.1. Квантування і дискретизація. Похибки цифровихвимірювальних приладів
  4.2. Класифікація цифрових вимірювальних приладів
  4.3. Цифрові частотоміри
  4.3.1 Цифровий частотомір середніх значень
  4.3.2. Цифровий періодомір (частотомір миттєвих значень)
  4.4. Цифрові фазометри
  4.4.1. Цифровий фазометр миттєвих значень
  4.4.2. Цифровий фазометр середніх значень
  4.5. Цифровий вимірювач параметрів електричного кола
  4.6. Цифрові вольтметри
  4.6.1. Цифровий вольтметр часоімпульсного перетворення
  4.6.2. Цифровий вольтметр послідовного наближення
  4.6.3. Цифровий вольтметр слідкувального зрівноважування
  4.6.4. Цифровий вольтметр порозрядного зрівноваження
  4.7. Аналого-цифрові перетворювачі
  4.7.1. АЦП двотактного інтегрування
  4.7.2. Сигма-дельта АЦП
  4.7.3. Параметри АЦП
  4.7.4. Алгоритм взаємодії АЦП і числового перетворювача
  РОЗДІЛ 5 ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН
  5.1. Вимірювальні перетворювачі магнітних величин
  5.2. Вимірювання характеристик постійних магнітних полів
  5.3. Вимірювання різниці магнітних потенціалів
  5.4. Вимірювання характеристик постійних магнітних полів веберметром
  5.5. Випробування феромагнітних матеріалів
  5.5.1. Визначення статичних магнітних характеристик
  5.5.2. Визначення динамічних магнітних характеристик
  5.6. Сенсори струму і напруги на основі ефекту Холла
  5.6.1. Сенсори струму компенсаційного типу
  5.6.2. Методика розрахунку параметрів сенсора струму
  5.6.3. Сенсори напруги компенсаційного типу
  РОЗДІЛ 6 ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
  6.1. Особливості вимірювання неелектричних величин
  6.2. Узагальнена структурна схема
  6.3. Параметричні вимірювальні перетворювачі
  6.3.1. Резистивні перетворювачі
  6.3.2. Ємнісні перетворювачі
  6.3.3. Індуктивні перетворювачі
  6.4. Генераторні вимірювальні перетворювачі
  6.4.1. Індукційні перетворювачі
  6.4.2. П’єзоелектричні перетворювачі
  6.4.3. Електретні перетворювачі
  6.4.4. Термоелектричні перетворювачі
  6.4.5. Фотоелектричні перетворювачі
  6.5. Принцип дії перетворювачів кутових переміщень
  РОЗДІЛ 7 МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ
  7.1. Функції, що виконуються мікропроцесорами у вимірювальних системах
  7.2. Архітектура мікропроцесорної системи
  7.3. Покращення метрологічних характеристик
  7.4. Процесорні похибки вимірювань
  7.5. Характеристика мікроконтролерів фірми ATMEL
  7.6. Мікропроцесорний частотомір
  7.7. Мікропроцесорний фазометр
  7.8. Мікропроцесорний вимірювач струму та напруги
  7.9. Вимірювальний канал потужності
  7.10. Мікропроцесорний вимірювач кутової швидкості
  7.11. Мікропроцесорний вимірювач ковзання
  7.12. Мікропроцесорний вимірювач моменту інерції і динамічного моменту
  7.13. Мікропроцесорний вимірювач кутового положення
  7.14. Вимірювання температури
  7.14.1. Особливості вимірювання температури
  7.14.2. Мікропроцесорний засіб вимірювання температури
  7.15. Вимірювання вібрацій
  РОЗДІЛ 8 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
  8.1. Загальна характеристика ІВС
  8.1.1. Вимірювальний канал
  8.2. Вимірювальна система
  8.2.1. Різновиди вимірювальних систем
  8.3. Стандартні інтерфейси
  8.3.1. Послідовний (каскадний) системний інтерфейс (СІ-К)
  8.3.2. Радіальний системний інтерфейс (СІ-Р)
  8.3.3. Магістральний системний інтерфейс (СІ-М)
  8.4. Передавання даних в системах
  8.5. Інтерфейс каналу загального користування
  8.6. Стандартні інтерфейси, що використовуються у сучасній вимірювальній техніці
  8.6.1. Системні шини для підключення інтерфейсних плат периферійних пристроїв
  8.6.2. Стандартний інтерфейс паралельного передавання даних (GPIB)
  8.6.3. Стандартний інтерфейс послідовного передавання даних (RS-232, RS-422, RS-423, RS-449)
  8.6.4. Приладова шина USB
  8.6.5. Інтерфейси мережі
  8.7. Системи автоматизованого контролю
  8.7.1. Основи теорії технічного контролю
  8.7.2. Структура систем контролю
  8.7.3. Інформаційна модель процесу контролю
  8.7.4. Показники якості об’єктів контролю
  8.7.5. Основні принципи контролю
  8.7.6. Визначення достовірності контролю
  8.7.7. Визначення методичної складової достовірності контролю
  8.7.8. Визначення інструментальної складової достовірності однопараметричного контролю
  8.7.9. Визначення інструментальної складової достовірності багатопараметричного контролю
  8.7.10. Вплив кількості контрольованих параметрів на інструментальну складову достовірності контролю
  8.8. Приклади систем моніторингу, автоматизованого контролю і технічної діагностики
  8.8.1. Приклад автоматизованої системи обліку електричної енергії
  8.8.2. Приклад системи моніторингу вібрацій гідроагрегатів
  8.8.3. Приклад системи автоматизованого контролю температури обмоток збудження гідрогенераторів
  8.9. Системи технічної діагностики
  8.9.1. Методи тестового та функціонального діагностування
  8.9.2. Критерії та методи розробки алгоритмів діагностування
  8.9.3. Інформаційний критерій пошуку 1-го несправного елемента
  8.9.4. Організація процесів контролю і діагностування
  8.9.5. Приклад системи технічної діагностики асинхронних машин
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТОК А
  ДОДАТОК Б
  ДОДАТОК В
  ДОДАТОК Г
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК –SUBJECT INDEX

  Основи метрології та електричних вимірювань