Кількість назв: 965
  1.1.2. Концепція ООН про сталий розвиток людства – основа БЖД
  1.1.3. Основні завдання науки про безпеку людини
  1.1.4. Історія розвитку безпеки життєдіяльності та екологічних наук
  1.1.5.Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності
  1.1.6 Системно-структурний підхід і системний аналіз – методологічна основа безпеки життєдіяльності
  1.1.7 Загальна структура життєдіяльності. Таксономія, номенклатура, ідентифікація і квантифікація небезпек
  1.1.8 Класифікація джерел небезпеки, вражаючих факторів
  2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПРИРОДНОМУ, ТЕХНОГЕННОМУ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  2.1. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки
  2.1.1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ
  2.1.2 Небезпечні гідрологічні явища. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки
  2.1.3. Пожежі у природних екосистемах. Вражаючі фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки
  2.1.4. Небезпечні метеорологічні явища, їх негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об'єктів економіки
  2.1.5. Гігієнічна характеристика чинників природного середовища
  2.2. Техногенні небезпеки та їх наслідки
  2.2.1. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів
  2.2.2. Фізичні фактори
  2.2.3. Хімічні фактори
  2.2.4. Біологічні фактори
  2.2.5. Психофізіологічні фактори
  2.3. Людський фактор в проблемі безпеки
  2.3.1. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки
  2.4. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
  2.4.1. Загальна характеристика ризику
  2.4.2. Ризик орієнтовний підхід до виникнення та розвитку непередбачуваних ситуацій
  2.4.3. Методи визначення ризику
  2.4.4. Екологічний ризик
  2.4.5. Техногенний ризик
  2.4.6. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення
  Завдання практичних занять до розділу 1 та 2.
  Практичне заняття №1. Визначення рівня метеочутливості людини
  Практичне заняття №2. Розрахунок соціального ризику
  Питання для контролю знань
  Основна та додаткова література
  3.ФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
  3.1.Людина – відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система
  3.1.1. Основні властивості організму
  3.2. Структурно – функціональна організація людини з точки зору взаємодії з навколишнім середовищем
  3.2.1. Аналізатори людини та їх роль в оцінці небезпечних факторівсередовища
  3.2.2. Характеристика головних аналізаторів людини
  3.2.3. Допоміжні аналізатори
  3.3. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості
  3.3.1. Психологічні особливості людини
  3.3.2. Методи визначення психофізіологічних особливостей людини
  3.3.3. Типові моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій
  Завдання практичних занять до розділу 3
  Лабораторне заняття №3. Оцінка функціонального стану
  Лабораторне заняття №4. Визначення основних психофізіологічних властивостей людини та їх вплив на безпеку
  Питання для контролю знань
  Основна та додаткова література
  4. ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ
  4.1. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах
  4.2. Безпека техногенного середовища
  4.2.1. Побутовий мікроклімат
  4.2.2. Регуляція мікроклімату
  4.2.3. Освітлення робочого місця
  4.2.4. Шумове забруднення повітря
  4.2.5. Робота з персональними комп'ютерами
  4.2.6. Пожежна безпека
  4.3. Хімічна безпека
  4.3.1. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
  4.3.2. Класифікація небезпечних хімічних речовин
  4.4. Безпека використання хімічних засобів захисту
  4.4.1. Екотоксикологічна оцінка ризику застосування пестицидів
  4.5. Радіаційна безпека
  4.5.1. Ознаки радіаційного ураження. Режим захисту населення
  4.5.2. Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях
  Завдання практичних занять до розділу 4
  Лабораторне заняття № 5 Шумове забруднення атмосфери в містах та коефіцієнт його соціальної небезпеки
  Практичне заняття №6 Визначення відшкодування за понаднормовий викид шкідливих речовин в атмосферу
  Практичне заняття №7. Аналіз небезпеки під час роботи зі шкідливими та вибухопожежонебезпечними речовинами
  Практичне заняття №8 Визначення екологічної оцінки ризику застосування пестицидів
  Питання для контролю знань
  Основна та додаткова література
  5. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  5.1. Соціальне середовище і людина
  5.1.1. Фактори зниження життєдіяльності
  5.1.2. Характерологічний аналіз видів девіацій
  5.1.3. Соціальні аспекти профілактики різних виявів девіантної поведінки
  5.1.4. Здоровий спосіб життя
  5.2. Соціально-політичне середовище
  5.2.1. Сучасний тероризм
  5.3. Основи кримінологічної безпеки
  5.4. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення
  5.5. Маніпулювання особистістю
  5.5.1. Проблема маніпуляції
  5.5.2. Маніпулятивний вплив у процесах ділового спілкування
  5.6. Релігійні секти
  5.7. Бідність, бродяжництво, безпритульність, безробіття як соціальні загрози безпеці людини
  Завдання практично-лабораторних занять до розділу 5
  Практичне заняття №9. Соціальне середовище. Визначення типів поведінки особистості у конфліктній ситуації
  Основна та додаткова література
  6. МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗПЕКИ, ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ (АТО) У НС
  6.1. Основи економічної безпеки
  6.1.1. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту
  6.2. Основа національної безпеки України
  6.3. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності
  6.3.1. Регіональна політика у сфері управління безпекою життєдіяльності
  6.4. Інформаційне забезпечення прийняття рішень реагування на НС
  6.4.1. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози виникнення НС
  6.4.2. Загальна характеристика рятувальних робіт
  Завдання практично-лабораторних занять до розділу 6
  Практичне заняття №10. Розрахунок індексу людського розвитку
  Практичне заняття №11. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру
  Питання для контролю знань
  Основна та додаткова література
  Словник основних термінів і понять з безпеки життєдіяльності людини

  Безпека життєдіяльності