Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО ФАХОВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ І ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1.1. Предмет і завдання дисципліни
  1.2.Основи екологічної термінології. Поява терміну «екологія» та його означення
  1.3. Суть фахової діяльності еколога
  1.4. Формування свідомого ставлення до довкілля
  1.5. Перелік умінь і навиків в процесі навчання за спеціальністю та вивчення дисципліни «Вступ до фаху»
  РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ І ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСТВА
  2.1. Загальна екологічна ситуація у світі
  2.1.1. Вплив науково-технічного прогресу та науково-технічної революції на навколишнє середовище
  2.1.2. Перспективи розвитку людської цивілізації за аналітичними матеріалами членів Римського клубу
  2.2. Екологічна ситуація в Україні
  РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ
  3.1. Гуманістичні ідеї стратегії сталого розвитку
  3.2. Стратегія збалансованого розвитку України
  3.3. Стратегічні завдання збалансованого розвитку
  3.4. Освіта в інтересах збалансованого розвитку
  РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКИ ЕКОЛОГІЯ
  4.1. Історія виникнення науки екологія
  4.2. Календар становлення екології як науки
  РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЇ
  5.1. Головні завдання сучасної екології
  5.2. Основи структурної організації екологічної науки
  РОЗДІЛ 6. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  6.1. Поняття про освіту
  6.2. Система вищої освіти країн світу
  6.3. Система вищої освіти України
  6.4 Управління освітою в Україні
  РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
  7.1. Історія виникнення ВНЗ
  7.2. Класифікація ВНЗ за формами власності
  7.3 Структурні підрозділи ВНЗ
  РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  8.1. Структура державного стандарту вищої освіти України
  8.2. Освітньо-кваліфікаційні рівні у системі вищої освіти України
  8.3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
  РОЗДІЛ 9. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
  9.1. Характеристика Європейського освітнього простору
  9.2. Болонський процес як засіб розвитку вищої освіти країн Європи
  9.3. Система європейського трансферного кредиту
  9.4. Кредитно-модульна система організації навчального процесу
  9.5. Організація навчання за кредитно-модульною системою
  9.6. Структура навчальної дисципліни та залікового кредиту
  РОЗДІЛ 10. ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  10.1. Екологічна освіта як основа екологічної культури і виховання
  10.2. Характеристика екологічної освіти у світі
  10.3. Порівняльна характеристика навчальних планів ВНЗ світу
  10.4. Особливості підготовки фахівців ОКР „магістр” спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища”
  РОЗДІЛ 11. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  11.1. Мета і завдання екологічної освіти
  11.2. Система неперервної екологічної освіти
  11.3. Основні принципи системи неперервної екологічної освіти
  11.4. Організація непевної екологічної освіти
  11.5. Державне управління екологічною освітою
  РОЗДІЛ 12. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ НА ПРИКЛАДІ НУВГП ТА ВНТУ
  12.1. Класифікація видів навчання
  12.2. Зміст підготовки фахівців-екологів
  12.3. Організація та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу НУВГП
  12.4. Специфіка підготовки магістрів з екології у ВНТУ
  РОЗДІЛ 13. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ І ЙОГО РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ СЛУЖБ
  13.1 Урядові органи державного управління у складі Міністерства екології та природних ресурсів України
  13.2. Структура центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України і обласних екологічних служб
  13.3. Головні завдання та функції Мінекоресурсів України
  13.4. Функції та ієрархія державної системи екологічного управління
  РОЗДІЛ 14. ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  14.1. Організація наукових досліджень
  14.2. Стратегія і тактика реформування наукових досліджень студентів
  14.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
  14.4. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
  Тести для контролю знань студентів-екологів з дисципліни «Вступ до фаху»
  Короткий термінологічний словник
  Глосарій (основні терміни та означення як складові галузевого стандарту освіти України)
  Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
  Перелік питань для підсумкового контролю знань з дисципліни “Вступ до фаху”
  Література
  Додаток А. Концепція екологічної освіти України
  Додаток Б. Маніфест еколога (за м. Реймерсом)
  Додаток В. Декларація людей на землі. Приблизний план на майбутнє
  Додаток Г. Основні екологічні права та обов’язки громадян
  Додаток Д. Екологічний календар
  Додаток Е. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII
  Відомості про авторів

  Вступ до фаху (в екології)