Кількість назв: 944
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  1.2. Атмосфера
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  1.3. Гідросфера
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  1.4. Жива речовина та грунти
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  1.5. Міграція хімічних елементів
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  1.6. Геохімічні процеси
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  Приклади розв’язання задач
  Список рекомендованої літератури
  РОЗДІЛ ІІ. ГЕОХІМІЧНІ ЛАНДШАФТИ ТА МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  2.1. Геохімічні ландшафти
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  2.2. Моніторинг навколишнього природного середовища
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  2.3. Забруднення біосфери
  Запитання для самоконтролю
  Тести для самоконтролю
  Приклади розв’язання задач
  Список рекомендованої літератури
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ДОДАТКИ
  1. Кларки деяких хімічних елементів в літосфері і грунті (за даними О.П. Виноградова)
  2. Величини іонних радіусів, Е (за Г.Б. Бокієм та М.В. Бєловим)
  3. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у атмосфері населених пунктів
  4. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування
  5. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у питній воді
  6. Значення ГДК хімічних речовин у грунтах
  7. Дозволені рівні вмісту 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР-97)

  Геохімія довкілля