Кількість назв: 940
  ВСТУП
  Розділ І. БІОСФЕРА ТА ЇЇ СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ
  Тема 1. Рівні структурної організації матерії біосфери
  1.1. Загальна характеристика структурної організації матерії біосфери
  1.2. Хімічні (речовинні) рівні структурної організації
  1.1.1. Атомний рівень структурної організації речовини біосфери
  1.1.2. Молекулярний рівень структурної організації речовини біосфери
  1.1.3. Полімерний рівень структурної організації речовини біосфери
  1.3. Агрегатні стани речовинного виду матерії
  1.1.4. Газоподібний стан речовини
  1.1.5. Рідкий стан речовини
  1.1.6. Твердий стан речовини
  1.4. Біологічні рівні структурної організації речовини
  1.1.7. Організмовий рівень структурної організації
  1.1.8. Популяційно-видовий рівень структурної організації
  1.1.9. Біогеоценотичний рівень структурної організації
  1.1.10. Біосферний рівень структурної організації
  Тема 2. Особливості біосфери
  2.1. Межі біосфери, її склад та властивості
  2.2. Речовина біосфери та її функції
  2.3. Біомаса біосфери
  2.4. Колообіг речовин в біосфері
  2.5. Біосфера як термодинамічна система
  2.6. Продуктивність біосфери
  2.7. Екологічні закони та їх хімічний зміст
  Питання для самоконтролю
  Розділ 2. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ОСНОВА ЖИВОЇ ТА НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ
  Тема 1. Класифікація біогенних елементів
  1.1. Класифікація за хімічною будовою
  1.2. Класифікація за вмістом у живій речовині
  1.3. Класифікація елементів за біофільністю
  Тема 2. Біогеохімічні міграції хімічних елементів, їх рушійна сила та характерні риси
  2.1. Поширеність хімічних елементів на Землі
  2.2. Типи міграції хімічних речовин
  Тема 3. Поняття про токсичність речовин
  3.1. Критерії, що використовуються на практиці при класифікації екологічної небезпеки забруднюючих речовин
  3.2. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин
  3.3. Токсикологічна класифікація речовин
  Питання для самоконтролю
  Розділ 3. ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ ЛЮДИНИ
  Тема 1. Земля – як планета
  1.1. Загальні відомості про Землю
  1.2. Гірські породи і мінерали
  1.3. Поверхня Землі
  1.4. Особливості будови і властивостей грунту
  1.5. Мінералогічний склад ґрунту
  1.6. Хімічний склад ґрунту
  1.7. Органічні речовини ґрунту
  Тема 2. Гідросфера
  2.1. Загальні відомості про воду
  2.2. Природні розчини
  2.3. Загальна характеристика природних вод
  Тема 3. Атмосфера – газова оболонка Землі
  3.1. Будова атмосфери
  3.2. Склад повітря
  Питання для самоконтролю
  Розділ 4. ЗЕМНА ПОВЕРХНЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  Тема 1. Використання земної поверхні
  1.1.Корисні копалини України
  1.2. Землі сільськогосподарського призначення
  Тема 2. Вода – компонент життя
  2.1. Біологічна роль води і водних розчинів
  2.2. Використання води
  Тема 3. Повітря як складова біосфери
  3.1. Біологічне значення повітря
  3.2. Технологічне значення повітря
  Питання для самоконтролю
  Розділ 5. ПРИРОДНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
  Тема 1. Космічні фактори впливу на довкілля
  1.1. Сонячна енергія
  1.2. Комети, метеорити
  1.3. Радіоактивне випромінювання
  Тема 2. Планетарні фактори впливу на довкілля
  2.1. Теплова інфрачервона радіація Землі
  2.2. Природні радіоактивні земні джерела
  2.3. Землетруси
  2.4. Цунамі
  2.5. Вулкани
  2.6. Смерчі і торнадо
  2.7. Гейзери
  2.8. Зсуви
  2.9. Обвали
  2.10. Лавини
  2.11. Кам’яні потоки
  2.12. Селі, яри, вітрова ерозія
  2.13. Піски
  2.14. Глиняні грунти
  2.15. Пожежі
  2.16. Гідрологічні небезпечні явища
  2.17. Вплив клімату на стан довкілля
  Тема 3. Природні процеси у ґрунті
  3.1. Гумус, його перетворення
  3.2. Повітряні властивості і повітряний режим ґрунту
  3.3. Ґрунтові колоїди
  3.4. Вбирна здатність ґрунту
  3.5. Реакція ґрунтового розчину та буферна здатність ґрунту
  3.6. Осмотичний тиск ґрунту
  3.7. Окисно-відновні властивості ґрунту й потенціали
  Питання для самоконтролю
  Розділ 6. АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
  Тема 1. Добування і первинна переробка корисних копалин
  1.1. Добування корисних копалин
  1.2. Первинна переробка корисних копалин
  1.3. Відвали
  Тема 2. Вплив на біосферу підприємств енергетики і транспорту
  2.1. Спалювання палива. Виробництво енергії
  2.2. Забруднення довкілля транспортом
  Тема 3. Антропогенний вплив на довкілля виробничої діяльності
  3.1. Промислова діяльність
  3.2. Сільськогосподарське виробництво
  3.3. Житлово-комунальне господарство
  3.4. Військова діяльність
  Тема 4. Явища, викликані антропогенним забрудненням біосфери
  4.1. Утворення кислих опадів
  4.2. Утворення і руйнування озону
  4.3. Утворення туману і смогу
  4.4. Парниковий ефект
  4.5. Метан у атмосфері
  4.6. Флуор і екологія
  4.7. Процеси викликані забрудненням атмосфери
  4.8. Вплив хімічних забруднювачів на ґрунти
  Тема 5. Вплив хімічних забруднювачів на живу матерію
  5.1. Дія антропогенних факторів на живі організми
  5.2. Дія радіоактивного випромінювання на живі організми
  Тема 6. Вплив засобів хімізації сільського господарства на біосферу
  6.1. Загальні положення
  6.2. Класифікація хімічних засобів захисту рослин за хімічним складом
  6.3. Перетворення отрутохімікатів у організмі
  6.4. Гігієнічна класифікація отрутохімікатів
  6.5. Джерела забруднення довкілля засобами хімізації сільського господарства
  6.6. Вплив отрутохімікатів на оточуюче середовище
  6.7. Поширення отрутохімікатів у довкіллі
  6.8. Перетворення отрутохімікатів у атмосфері
  6.9. Поведінка отрутохімікатів у воді
  6.10. Перетворення отрутохімікатів у ґрунті
  Питання для самоконтролю
  Розділ 7. МЕТОДОЛОГІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ
  Тема 1. Визначення класу токсичності хімічних речовин
  1.1.Визначення токсичності речовини
  1.2.Здатність речовин до біоруйнування і біоакумуляції
  Тема 2. Гранично допустимі концентрації речовин і класифікація підприємств за типом використання токсичних речовин
  2.1. Встановлення ГДК
  2.3. Класи шкідливості речовин і санітарна класифікація підприємств
  Тема 3. Організація контролю за станом довкілля
  3.1. Організація контролю за станом довкілля
  3.2. Основи нормування гранично допустимих концентрацій і умов спуску стічних вод
  3.3. Нормування в області радіаційної безпеки
  Питання для самоконтролю
  Розділ 8. АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ОБ’ЄКТІВ БІОСФЕРИ
  Загальні положення
  Тема 1. Відбір проб об’єктів біосфери для хімічного аналізу
  1.1. Відбір проб повітря
  1.2. Відбір проб води
  1.3. Відбір проб грунту
  Тема 2. Хімічні методи аналізу складу об’єктів біосфери
  2.1. Гравіметричний аналіз
  2.2. Титриметричний аналіз
  Тема 3. Фізико–хімічні методи аналізу складу об’єктів біосфери
  3.1. Спектральний аналіз
  3.2. Атомно-абсорбційний аналіз
  3.3. Оптична спектроскопія
  3.4. Фотометричні методи аналізу
  3.5. Ядерний магнітний резонанс
  3.6. Молекулярна мас-спектрометрія
  3.7. Хроматографічний аналіз
  3.8. Експрес-метод аналізу складу повітря
  3.9. Електрохімічні методи
  3.10. Радіометричний аналіз
  Питання для самоконтролю
  Розділ 9. ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Тема 1. Очищення газових відходів
  1.1. Очищення газів від твердих часточок
  1.2. Очищення газів від аерозолів і шкідливих компонентів
  1.3. Системи індивідуального захисту людини від дії забрудненого повітря
  1.4. Хімічні реакції, що лежать в основі очищення газових викидів в атмосферу
  Тема 2. Очищення води
  2.1. Водопідготовка і методи підготовки води до споживання
  2.2. Методи очищення побутових стічних вод
  2.3. Комплексна система використання і очищення промислових стічних вод, безстічні виробництва
  2.4. Сучасні схеми біологічного очищення стічних вод
  2.5. Мембранні технології очищення води
  Тема 3. Утилізація та знезараження твердих відходів
  3.1. Класифікація твердих відходів
  3.2. Збирання твердих побутових відходів
  3.3. Подрібнення твердих побутових відходів і видалення в каналізацію
  3.4. Утилізація окремих складових твердих побутових відходів
  3.5. Переробка твердих побутових відходів
  3.6. Знезараження твердих побутових відходів в біотермічних барабанах
  3.7. Утилізація твердих виробничих відходів
  3.8. Технологія переробки пестициду ТХАН з отриманням купрум трихлороацетату
  3.9. Утилізація пестициду ТХАН з отриманням хлороформу
  3.10. Технологія знешкодження атразину
  3.11. Знезараження фосфоровмісних пестицидів
  3.12. Плазмо-хімічне знешкодження пестициду ДДТ
  3.13. Знезараження змішаних отрутохімікатів
  3.14. Утилізація хімікатів військового призначення
  3.15. Мобільні технологічні установки знешкодження отрутохімікатів
  Тема 4. Альтернативні екологічно-чисті технології
  4.1. Комплексна переробка сировини
  4.2. Електрохімічні мембранні технології
  4.3. Енергетична сировина майбутнього
  4.4. Паливні елементи
  Питання для самоконтролю
  ПРИКЛАДИ КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Екологічна хімія