Кількість назв: 965
  1.2. Державна екологічна інспекція, її завдання та функції. Структура Державної екологічної інспекції, права і повноваження
  1.3. Структура функції та завдання морських екологічних інспекцій
  1.3.1. Структура Державної екологічної інспекції Азовського моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, її завдання та функції
  1.3.2. Структура Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, її завдання та функції
  1.3.3. Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, її завдання та функції
  1.4. Аналіз роботи органів Держекоінспекції
  Запитання. Завдання
  Розділ 2. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  2.1. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні
  2.2. Основні функції, права та обов’язки громадських екологічних інспекторів
  Запитання. Завдання
  Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСПЕКТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  3.1. Види інспекторських перевірок
  3.2. Планування та проведення інспекторських перевірок дотримання вимог екологічного законодавства
  3.3. Оформлення результатів перевірки
  3.4. Адміністративні заходи
  Запитання. Завдання
  Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
  4.1 Мета та завдання перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ
  4.2. Документальна перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ
  4.3. Натурна перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства на територіях ПЗФ
  4.4. Оформлення результатів перевірки та надання приписів
  Запитання. Завдання
  Розділ 5. ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ
  5.1. Контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів)
  5.2. Порядок здійснення, основні завдання, планування та організація державного контролю за дотриманням вимог охорони, використання та відтворення тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів)
  5.2.1. Перевірка орендарів водних об’єктів та користувачів водойм у режимах рибогосподарської експлуатації
  5.2.2. Перевірка мисливських угідь
  Запитання. Завдання
  Розділ 6. ДЕРЖАВНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  6.1. Склад та цільове призначення земель України
  6.2. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель, її завдання та функції
  6.3. Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
  6.3.1. Порядок проведення перевірок
  6.3.2. Оформлення документів за результатами перевірок
  6.3.3. Порядок застосування заходів адміністративного впливу до порушників земельного законодавства
  6.4. Контроль за використанням і охороною земель та за поводженням з придатними до використання пестицидами і агрохімікатами
  Запитання. Завдання
  Розділ 7. ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ ЗА РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  7.1. Стан водних ресурсів
  7.1.1. Основні забруднювачі водних об’єктів (за галузями економіки)
  7.2. Екологічний контроль за станом водних ресурсів
  7.3. Планування та проведення перевірок
  7.3.1. Особливості перевірки окремих видів діяльності
  7.3.2. Оформлення результатів перевірки
  Запитання. Завдання
  Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ З ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ НАДР
  8.1. Стан, використання та охорона надр
  8.2. Державний нагляд і контроль за використанням й охороною надр
  8.3. Здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод
  8.3.1. Перевірка дотримання вимог з охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт з виявлення й оцінки родовищ мінеральних вод
  8.3.2. Контроль за дотриманням встановленого порядку передачі розвіданих родовищ мінеральних вод для промислового освоєння
  8.3.3. Контроль за правильністю розробки родовищ мінеральних вод і їх охороною
  8.4. Здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод
  8.4.1. Перевірка дотримання вимог з охорони надр при проведенні геологорозвідувальних робіт з виявлення та оцінки родовищ прісних підземних вод
  8.4.2. Контроль за дотриманням встановленого порядку передачі розвіданих родовищ прісних підземних вод для промислового освоєння
  8.4.3. Контроль за правильністю розробки родовищ прісних підземних вод
  8.5 Здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини
  8.5.1. Перевірки підприємств із питань переробки мінеральної сировини
  8.5.2. Оформлення документів і вжиття заходів за результатами перевірок
  Запитання. Завдання
  Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ
  9.1. Характеристика лісових ресурсів України
  9.2. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства
  9.2.1. Заготівля деревини під час проведення рубок головного користування
  9.2.2. Заготівля деревини під час проведення рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства
  9.2.3. Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів
  9.2.4. Заготівля другорядних лісових матеріалів
  9.2.5. Особливості відтворення лісів
  9.3. Охорона лісів від пожеж
  9.3.1. Протипожежні вимоги до місць спалювання порубкових решток від заготовки лісу і весняного доочищення місць рубок
  9.3.2. Протипожежні вимоги до постійних лісокористувачів
  9.3.3. Протипожежні вимоги до підприємств, установ, організацій, що розташовані, мають об’єкти або проводять роботи (заходи) в лісі
  9.4. Здійснення державного інспектування з питань охорони та використання лісів
  Запитання. Завдання
  Розділ 10. ІНСПЕКТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ПОВІТРЯНООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  10.1. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря
  10.2. Перевірка стаціонарних джерел забруднення
  10.3. Перевірка пересувних джерел забруднення
  Запитання. Завдання
  Розділ 11. ПЕРЕВІРКА ОБ’ЄКТУ З ПИТАНЬ УТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІДХОДІВ
  11.1. Проблема відходів в Україні
  11.2. Державний контроль у сфері поводження з відходами
  11.3. Перевірка об'єкту з питань утворення, розміщення та знешкодження відходів
  Запитання. Завдання
  Розділ 12. ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ ТА В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ МИТНИЦЬ
  12.1. Завдання служби екологічного контролю на державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць
  12.2. Здійснення екологічного контролю
  12.3. Екологічний контроль транспортних засобів і вантажів
  12.3.1. Екологічний контроль транспортних засобів
  12.3.2. Екологічний контроль вантажів
  12.4. Перевезення пестицидів і агрохімікатів
  12.5. Контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням
  12.6. Здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї
  12.7. Особливості екологічного контролю об'єктів рослинного і тваринного світу
  12.8. Особливості здійснення радіаційного контролю на митниці
  12.8.1. Система параметрів радіаційного контролю
  12.8.2 Процедура проведення радіаційного контролю транспортних засобів
  12.8.3. Проведення радіаційного контролю вантажів
  12.8.4. Порядок перевезення та пакування радіоактивних матеріалів
  Запитання. Завдання
  Контрольна тестова програма
  Короткий термінологічний словник
  Література

  Екологічне інспектування