Кількість назв: 940
  Розділ 1 КЛАСИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
  1.1 Вмикання кола r, L на постійну напругу
  1.2 Вмикання кола r, С на постійну напругу
  1.3 Відімкнення кола r, L від джерела постійної напруги
  1.4 Під’єднання кола r, L до джерела синусоїдної напруги
  1.5 Перехідний процес в розгалужених колах, що містять один реактивний елемент
  1.6 Незалежні і залежні початкові умови
  1.7 Під’єднання кола з елементами r, L, С до джерела постійної напруги
  1.8 Розрахунок перехідних процесів в складних розгалужених колах
  1.9 Методи складання характеристичних рівнянь
  1.9.1 Метод алгебризації диференціальних рівнянь
  1.10 Закони комутації в узагальненій формі
  1.11 Розрахунок перехідних процесів класичним методом за допомогою програм комп’ютерної математики. Система Maple
  Розділ 2 ОПЕРАТОРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
  2.1 Деякі властивості перетворення Лапласа
  2.2 Використання перетворення Лапласа для розрахунку перехідних процесів
  2.3 Закони Ома і Кірхгофа в операторній формі
  2.4 Операторні схеми
  2.5 Перехід від зображення до оригіналу
  2.6 Розрахунок перехідних процесів операторним методом за допомогою програм комп’ютерної математики Mathcad і Maple
  Розділ 3 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ПІД ЧАС ДІЇ ВХІДНИХ ЗБУДЖЕНЬ СКЛАДНОЇ ФОРМИ
  3.1 Одинична функція і перехідна характеристика кола
  3.2 Перехідні процеси за дії східчастої напруги
  3.3 Розрахунок перехідних процесів при довільних збудженнях
  3.4 Імпульсна функція і імпульсна характеристика кола
  3.5 Розрахунок перехідних процесів при довільних збудженнях з використанням імпульсної характеристики
  3.6 Розрахунок перехідних процесів за допомогою перехідних та імпульсних характеристик кола через інтеграл Дюамеля в програмах Mathcad і Maple
  Розділ 4 ЧАСТОТНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
  4.1 Розрахунок перехідних процесів методом періодизації неперіодичних збуджень
  4.2 Спектри періодичних і неперіодичних функцій
  4.3 Використання перетворення Фур'є для розрахунку перехідних процесів
  4.4 Наближений спосіб розрахунку перехідних процесів частотним методом
  4.5 Врахування ненульових початкових умов
  4.6 Приклад використання різних методів розрахунку перехідних процесів
  4.6.1 Класичний метод
  4.6.2 Операторний метод
  4.6.3 Застосування інтеграла Дюамеля
  4.6.4 Метод періодизації неперіодичного збудження
  Розділ 5 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В КОЛАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
  5.1 Виникнення перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами
  5.2 Розв’язування телеграфних рівнянь однорідної довгої лінії класи-чним методом
  5.3 Виникнення хвиль внаслідок під’єднання довгої лінії до джерела постійної напруги
  5.4 Пряма хвиля, що утворюється внаслідок під’єднання до лінії довільного джерела
  5.5 Відбиття хвилі від кінця довгої лінії
  5.6 Відбиття хвилі від кінця довільно навантаженої лінії
  5.7 Відбиття та заломлення хвиль в точці спряження двох однорідних ліній
  5.8 Багаторазове відбиття хвиль із прямокутним фронтом
  5.9 Перехідні процеси при ненульових початкових умовах
  Синтез лінійних кіл
  Розділ 6 ОСНОВИ СИНТЕЗУ ЛІНІЙНИХ ДВОПОЛЮСНИКІВ
  6.1 Основні етапи синтезу електричних кіл
  6.2 Властивості вхідних функцій двополюсників
  6.3 Перевірка вхідної функції на умови реалізації
  6.4 Найпростіші вхідні функції і їх реалізація
  6.5 Синтез двополюсників розкладанням вхідної функції на прості дроби
  6.6 Синтез двополюсників поданням вхідної функції у вигляді неперервних дробів
  Електричні та магнітні НЕЛІНІЙНІ КОЛА
  Розділ 7 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
  7.1 Основні поняття і означення
  7.2 Аналітичне подання характеристик нелінійних елементів
  7.2.1 Метод інтерполяції
  7.2.2 Метод найменших квадратів
  7.2.3 Метод кусково-лінійної апроксимації
  Розділ 8 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
  8.1 Графічні методи розрахунку
  8.1.1 Найпростіші схеми з'єднання нелінійних опорів
  8.1.2 Метод еквівалентного генератора
  8.1.3 Метод двох вузлів
  8.2 Графоаналітичний метод: метод лінеаризації
  8.3 Аналітичний метод
  8.4 Аналіз нелінійних кіл постійного струму в математичній системі Mathcad
  8.4.1 Метод нелінійного еквівалентного генератора
  Розділ 9 МАГНІТНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
  9.1 Загальна характеристика властивостей магнітних матеріалів
  9.2 Основні закони та особливості магнітних кіл
  9.3 Розрахунок нерозгалужених магнітних кіл
  9.4 Розрахунок розгалужених магнітних кіл
  9.5 Аналіз магнітних кіл постійного струму в математичній системі Mathcad
  Розділ 10 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НЕЛІНІЙНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ
  10.1 Особливості аналізу нелінійних кіл змінного струму
  10.2 Метод еквівалентних синусоїд
  10.3 Котушка з феромагнітним осердям
  10.4 Ферорезонанси
  10.5 Трансформатор з феромагнітним осердям
  10.6 Метод гармонічної лінеаризації
  10.7 Метод гармонічного балансу
  10.8 Метод малого параметра
  10.9 Метод кусково-лінійної апроксимації (метод припасовування)
  10.10 Випрямлення змінного струму
  10.10.1 Напівпровідникові діоди
  10.10.2 Однопівперіодний випрямляч змінного струму
  10.10.3 Мостовий випрямляч
  10.10.4 Однопівперіодний випрямляч з ємнісним фільтром
  Розділ 11 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
  11.1 Метод умовної лінеаризації
  11.2 Метод кусково-лінійної апроксимації
  11.3 Метод графічного інтегрування
  11.4 Метод малого параметра
  11.5 Числові методи розрахунку перехідних процесів
  11.6 Метод рівнянь стану
  11.7 Стійкість станів рівноваги в нелінійних колах
  11.8 Визначення стійкості станів рівноваги методом фазових траєкторій
  11.9 Автоколивання
  11.10 Аналіз перехідних процесів в нелінійних електричних колах засобами математичної системи Mathcad
  ЛІТЕРАТУРА
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола