Кількість назв: 965
  3. Програма навчальної дисципліни
  4. Теми практичних занять
  5. Індивідуальні завдання
  6. Самостійна робота
  7. Методи навчання
  8. Методи контролю
  9. Методичне забезпечення
  ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  1. Історія становлення екології як науки
  2. Основні поняття та завдання екології
  3. Галузі та підрозділи екології
  4. Основні екологічні закони
  5. Методи дослідження в екології
  РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  1. Поняття про природу та середовища існування
  2. Класифікація екологічних факторів
  3. Вплив абіотичних факторів на живі організми
  4. Характеристика біотичних факторів
  5. Антропогенні фактори та їхній вплив на навколишнє природне середовище
  6. Вплив екологічних факторів на організм людини
  7. Основні закони та принципи факторіальної екології
  ЕКОЛОГІЯ ПОПУЛЯЦІЙ
  1. Поняття про популяцію. Нерівноцінність та ієрархія популяцій
  2. Структура популяції
  3. Динамічні показники популяції
  4. Типи взаємовідносин між популяціями
  СИНЕКОЛОГІЯ – ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ
  1. Поняття про біоценози, їхня структура
  2. Концепція біотичного угруповання
  3. Поняття про екологічну нішу, потенційна та реалізована ніша
  4. Сукцесії та їх типи
  5. Індикативне значення організмів
  ЕКОСИСТЕМИ ТА ЇХНЄ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЇ БІОСФЕРИ
  1. Поняття «екосистема» та «біогеоценоз», їхня характеристика. Загальні принципи стійкості екосистем
  2. Складові екосистеми та основні фактори, які забезпечують її існування
  3. Продуктивність та потік енергії в екосистемах. Екологічні піраміди
  4. Поняття про біохімічні кругообіги в екосистемах
  5. Основні екосистеми світу
  БІОСФЕРА ЯК ЖИВА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ
  1. Поняття про біосферу. Структура біосфери
  2. Властивості живої речовини та основні функції біосфери в цілому
  3. Кругообіг речовин у біосфері
  4. Класифікація природних ресурсів
  5. Стабільність біосфери. Трансформація біосфери в ноосферу
  ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СКЛАДОВИХ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
  1. Поняття про географічну оболонку Землі
  2. Склад, будова і захисні функції атмосфери
  3. Джерела, масштаби і наслідки забруднення атмосфери
  4. Гідросфера, її будова, властивості та екологічний стан
  5. Літосфера, її будова і склад. Екологічні проблеми земельних ресурсів та їх рекультивація
  НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
  1. Екологічна криза: передумови виникнення та наслідки
  2. Основні види забруднень та забруднювачів
  3. Поводження з відходами, їх класифікація. Основні екологічні проблеми пов’язані з відходами
  4. Техногенні небезпечні явища й процеси. Поняття екологічної безпеки
  5. Нормування антропогенного навантаження як основа екологічної безпеки
  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
  1. Пошук шляхів оптимізації та гармонізації системи «суспільство – природа»
  2. Концепція сталого розвитку та особливості її запровадження для України
  3. Особливості формування концепції екологічної освіти та її ролі у визначенні засад сталого розвитку
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  1. Класифікація екологічної інформації
  2. Правове забезпечення та основні принципи охорони навколишнього природного середовища
  3. Основні загрози біорізноманіттю та особливості його охорони
  4. Охорона біорізноманіття в Україні
  5. Міжнародне співробітництво України в галузі охорони довкілля
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
  Практична робота № 1. Основні закони та методи дослідження в екології
  Практична робота № 2. Вплив абіотичних факторів на живі організми. Принцип толерантності
  Практична робота №3. Вплив біотичних факторів на живі організми. Принцип конкурентного витіснення Гаузе
  Практична робота №4. Вплив антропогенних факторів на живі організми
  Практична робота № 5. Структура та динаміка популяції
  Практична робота № 6. Структура та динаміка біоценозу
  Практична робота № 7. Біоіндикація та її роль в екологічних дослідженнях
  Практична робота № 8. Біосфера, її структура та наслідки трансформації у ноосферу
  Практична робота №9. Дослідження транспортного навантаження у населених пунктах
  Практична робота № 10. Аналіз побутових відходів та їх рециклізація
  Практична робота № 11. Екологічна та радіаційна безпека України
  Практична робота № 12. Принципи оптимізації взаємовідносин у системі «суспільство-природа»
  Практична робота № 13. Методики проведення уроку з екології для учнів ЗОШ І-ІІІ ст.
  Практична робота № 14. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища
  Практична робота № 15. Екологічні проблеми охорони біорізноманіття, шляхи їх вирішення
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ПОТОЧНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

  Екологія