Кількість назв: 940
  МОДУЛЬ 1. ЕВОЛЮЦІЯ І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНОЇ ІСТОТИ
  1.1. Предмет, об'єкт і завдання екології людини
  1.2. Зародження і розвиток екології людини
  1.3. Міждисциплінарні зв'язки
  1.4. Методи досліджень екології людини
  1.5. Виникнення і формування біосферної оболонки
  1.6. Гіпотези виникнення життя на Землі
  1.7. Основні чинники еволюції життя
  1.8. Основні теорії походження людини
  1.9. Біосоціальна сутність людини
  1.10. Збереження генофонду людини
  1.11. Визначення рівня людського розвитку
  Запитання. Завдання
  МОДУЛЬ 2. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
  2.1. Людина як біопсихосоціальний феномен
  2.2. Конституціальність і раси людини
  2.3. Психологія особистості
  Життєві домагання особистості
  Подолання психологічного перенавантаження
  Екологічна моральність
  Екологічна культура
  Формування релігійно-екологічного світогляду
  2.4. Сучасна духовність людини
  Психолого-філософські поняття духовності
  Екологічні концепції духовних цінностей
  Хартія людини майбутнього
  2.5. Адаптація людини до стресогенних чинників
  Загальні закономірності адаптації людини
  Адаптогенні фактори
  2.6. Екологічні проблеми харчування і трудової діяльності людини
  Сутність раціонального харчування
  Основні форми трудової діяльності
  2.7. Еколого-демографічний стан людства
  Хронологія зростання населення
  Вплив екологічних і соціальних факторів на демографічні процеси і здоров’я громадян України
  Соціально-економічні наслідки росту населення
  Запитання. Завдання
  МОДУЛЬ 3. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
  3.1. Негативні фактори повсякденного впливу на людину
  Фізичні фактори
  Шум і вібрації в навколишньому середовищі
  Вплив електричного випромінювання
  Вплив мобільного зв’язку на здоров’я
  Вплив іонізуючого випромінювання
  Синдром комп’ютерного стресу
  Групування симптомів
  Хімічні фактори забруднення довкілля
  Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на людину
  Вплив на організм солей важких металів
  Пестициди і їх дія на організм людини
  Токсичність хімічних речовин
  Мутагенність і її вплив на людський організм
  3.2. Біохімічні фактори негативного впливу
  Макроелементи, їх властивості і вплив на організм людини
  Мікроелементи, їх властивості і вплив на організм людини
  3.3. Міграції та надходження забруднювачів
  Глобальна міграція забруднювачів
  Локальне перенесення забруднювачів
  Шляхи надходження елементів-забруднювачів в організм людини
  Біологічні і соціальні фактори впливу на людський організм
  3.4. Екологічні фактори здоров'я
  Критерії здоров'я
  Напрями поліпшення здоров'я людини
  Роль бактерій в організмі людини
  Інтоксикація організму і роль окремих органів у його очищенні
  Вплив клімату на здоров'я людини
  Магнітне поле Землі і здоров'я людини
  3.5. Особливості фізіологічних функцій організму
  Особливості імунної системи
  Функції основних складників імунітету
  Самокорекція імунітету
  Самоочищення організму
  Біоритми організму людини
  Запитання. Завдання
  Додатки
  Тестовий контроль знань з навчальної дисципліни«Екологія людини»
  Короткий термінологічний словник
  Перелік використаних джерел

  Екологія людини