Кількість назв: 942
  ЧАСТИНА 1. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
  Розділ 1. БІОСФЕРА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ПРИРОДНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
  1.1. Біосфера жива оболонка Землі
  1.2. Екосистема як елемент біосфери
  1.3. Екологічні фактори та їхній вплив на існування та розвиток організмів в біосфері
  1.4. Найважливіші екосистемні закони
  Розділ 2. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ЕКОСИСТЕМИ
  2.1. Урбанізація та техногенна трансформація екосистем
  2.2. Забруднення біосфери і екосистем, їх природа та значення
  2.3. Міграція інгредієнтів забруднення в екосистемах і організмах
  ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Розділ 3. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
  3.1. Сутність і структура господарського комплексу
  3.2. Розвиток та розміщення господарського комплексу України
  3.3. Головні типи промислових виробництв та їх характеристика
  3.3.1. Теплові (ТЕС) та атомні (АЕС) електростанції
  3.3.2. Гірничо-видобувна промисловість
  3.3.3. Хімічна промисловість
  3.3.4. Металургійна промисловість
  3.3.5. Машинобудівний комплекс
  3.3.6. Транспорт і довкілля
  3.3.7. Лісопромисловий комплекс
  3.3.8. Будівельний комплекс
  Розділ 4. ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ, ЙОГО РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
  4.1. Сутність природно-ресурсного потенціалу, його структура
  4.2. Природні ресурси та природні умови
  4.2.1. Загальна характеристика природних ресурсів та природних умов
  4.2.2. Економічна оцінка природних ресурсів
  4.3. Трудоресурсний потенціал України
  4.3.1. Населення та його чисельність
  4.3.2.Трудовий потенціал
  4.4. Раціональне використання природних ресурсів
  4.4.1. Рослинні природні ресурси, їх використання, відтворення та збереження
  4.4.2. Тваринні природні ресурси, їх використання, відтворення та збереження
  4.4.3. Поняття про обсяги та порядок вилучення живих природних об’єктів
  4.4.4. Охорона ґрунтів та заходи боротьби з ерозією
  4.4.5. Раціональне використання надр землі
  Розділ 5. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  5.1. Еколого-економічні механізми природокористування
  5.2. Система фінансування природоохоронної діяльності
  5.3. Фінансово-економічне стимулювання раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища
  5.4. Еколого-економічна оцінка інвестицій
  5.5. Економічна оцінка екологічних збитків від забруднення
  Розділ 6. ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
  6.1. Екологізація виробництва
  6.2. Засоби зберігаючої технології у виробництві
  6.2.1. Агрономічні засоби зберігаючої обробки земель
  6.2.2. Зоотехнічні засоби попередження забруднення середовища
  6.2.3. Технологічні засоби у промисловому виробництві (екологічно чисте виробництво)
  6.3. Очищення промислових викидів в атмосферу
  6.4. Очищення промислових стоків (механічне, хімічне, біологічне)
  6.5. Екологічні заходи по оптимізації відпрацьованих земель та трансформованих екосистем (фітомеліорація)
  6.6. Економічний ефект природоохоронних заходів
  Розділ 7. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  7.1. Екологічний ринок
  7.2. Основи екологічного менеджменту
  7.3. Екологічний маркетинг
  7.4. Екологічне оподаткування
  7.5. Екологічне страхування
  ЧАСТИНА 3. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  Розділ 8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ, ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
  8.1. Предмет та об’єкт регіональної економіки
  8.2. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
  8.3. Місце економіки України у системі міжнародної економіки
  Розділ 9. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА
  9.1. Теорії та концепції територіальної економіки
  9.2. Територіальна структура господарства як основа економічного районування
  9.3. Суспільно-географічне районування України
  9.4. Економічне районування
  9.5. Закономірності розміщення продуктивних сил
  9.6. Фактори та принципи розміщення продуктивних сил
  9.7. Поділ праці та регіоналізація економіки
  Розділ 10. СУТНІСТЬ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
  10.1. Сутність та мета регіональної політики
  10.2. Регіональна система управління та регулювання
  10.3. Цілі регіонального управління
  10.4. Роль держави в управлінні регіональною економікою
  ЧАСТИНА 4. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ
  Розділ 11. ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  11.1. Правові аспекти управління природокористуванням
  11.1.1. Управління в галузі охорони навколишнього середовища
  11.1.2. Державне управління
  11.1.3. Екологічна стандартизація
  11.1.4. Екологічна сертифікація
  11.2. Нормативні аспекти управління природокористуванням
  11.2.1. Екологічне нормування
  11.2.2. Ліцензування екологічно значимої діяльності
  11.2.3. Екологічний контроль та моніторинг
  11.2.4. Екологічний аудит
  11.3. Експертна оцінка впливу антропогенної діяльності на довкілля
  11.3.1. Правові та нормативні основи експертної оцінки впливу антропогенної діяльності на довкілля
  11.3.2. Оцінка впливу проектованої (ОВНС) та здійснюваної (НЕЕО) антропогенної діяльності на компоненти довкілля
  11.3.3. Оцінка впливу на довкілля за допомогою екологічного ризику
  11.3.4. Особливості розроблення та передачі на експертизу ОВНС та НЕЕО
  11.3.5. Порядок та послідовність проведення екологічної експертизи впливу проектованої та здійснюваної антропогенної діяльності на довкілля
  Розділ 12. ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕРЕЖНЕ КОРИСТУВАННЯ ЕКОСИСТЕМАМИ
  12.1. Головні напрямки у збереженні природного середовища
  12.1.1. Сучасний стан біологічного та ландшафтного різноманіття України
  12.1.2. Охорона біорізноманіття як основа для збереження функцій екосистеми
  12.1.3. Система заповідних об’єктів як засіб збереження природи
  12.1.4. Рекультивація, ремедіація та заповідання відпрацьованих земель – запорука для природного відновлення та формування вторинних екосистем
  12.1.5. Території та об’єкти природно-заповідного фонду як елементи національної екомережі
  12.2. Міжнародні та державні програми та законодавчі акти в області збереження середовища та раціонального використання природних ресурсів
  12.2.1. Міжнародні програми і постанови про збереження природних ресурсів (міжнародна біологічна програма, людина і біосфера, збереження біорізноманітття та ландшафтів, червоні списки рослин та тварин)
  12.2.2. Законодавчі акти України про збереження природи (закони про охорону надр, ґрунтів, лісів, рослинного і тваринного світу, «Червона книга», «Зелена книга» і т.д.)
  12.2.3. Основні засади (Стратегія) Державної екологічної політики України на період до 2020 року
  12.3. Сталий розвиток та його забезпечення
  12.3.1. Концепція сталого розвитку, цілі та завдання
  12.3.2. Забезпечення умов переходу України на засади сталого розвитку
  Розділ 13. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  13.1. Екологічна освіта
  13.2. Екологічна особистість
  13.3. Аналіз суб’єктів формування екологічної свідомості
  13.4. Громадські екологічні організації
  13.5. Створювані суспільством екологічні небезпеки та алгоритми їх мінімізації
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Екологія та збалансоване природокористування