Кількість назв: 965
  Розділ 2. РІЗНОМАНІТТЯ ЖИВИХ СИСТЕМ
  Роль живої речовини в утворенні середовища існування
  Біосфера як цілісна система
  Різноякісність форм життя і біогенний круговорот
  Контрольні запитання до розділу 2
  Розділ 3. ЕКОЛОГІЯ УГРУПОВАНЬ (СИНЕКОЛОГІЯ) ТА ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ
  Регуляція біосистем
  Екосистеми і біогеоценози
  Учення про консорції
  Компоненти екосистем
  Приклади екосистем
  Класифікація біомів
  Природа і характеристики угруповань
  Екологічний баланс
  Контрольні запитання до розділу 3
  Розділ 4. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ
  Екологічні фактори
  Адаптації організмів
  Принципи екологічної класифікації організмів
  Активне життєдіяльність і спокій
  Контрольні запитання до розділу 4
  Розділ 5. НАЙВАЖЛИВІШІ АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ І АДАПТАЦІЇ ДО НИХ ТВАРИННИХ ОРГАНІЗМІВ
  Температура
  Температурні межі існування видів
  Температура тіла і тепловий баланс організмів
  Температурні адаптації пойкілотермних організмів
  Температурні адаптації гомойотермних організмів
  Екологічні вигоди пойкілотермії і гомойотермії
  Поєднання елементів різних стратегій
  Сонячна радіація
  Світло як умова орієнтації тварин
  Світло і біологічні ритми
  Контрольні запитання до розділу 5
  Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ІСНУВАННЯ ТВАРИН У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
  Водне середовище. Специфіка адаптації гідробіонтів
  Екологічні зони Світового океану
  Основні властивості водного середовища
  Способи орієнтації тварин у водному середовищі
  Наземно-повітряне середовище життя
  Повітря як екологічний чинник для наземних організмів
  Ґрунт і рельєф. Погодні і кліматичні особливості наземно-повітряного середовища
  Ґрунт як місце існування. Особливості ґрунту
  Мешканці ґрунту
  Контрольні запитання до розділу 6
  Розділ 7. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АДАПТАЦІЇ НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ
  Правило оптимуму
  Комплексний вплив чинників
  Правило двох рівнів адаптації
  Контрольні запитання до розділу 7
  Розділ 8. БІОЦЕНОЗИ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В БІОЦЕНОЗАХ
  Структура біоценозу
  Видова структура біоценозу
  Просторова структура біоценозу
  Екологічна структура біоценозу
  Відносини організмів в біоценозах
  Відносини хижак-жертва, паразит-хазяїн
  Трофічні зв'язки
  Топічні зв'язки
  Форичні зв'язки
  Фабричні зв'язки
  Екологічна ніша
  Контрольні запитання до розділу 8
  Розділ 9. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА
  Структура популяції виду
  Поняття про популяцію
  Генетичне і екологічне трактування поняття популяції
  Місце популяції в ієрархії біологічних систем
  Контрольні запитання до розділу 9
  Розділ 10. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ
  Типи просторового розподілу особин
  Просторова диференціація популяцій
  Біологічна роль ділянки проживання
  Формування ділянки проживання
  Просторові вазємовідносини особин в стадах і зграях
  Функціональна інтеграція
  Внутрішньопопуляційні групи
  Контрольні запитання до розділу 10
  Розділ 11. ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦІЙ
  Підтримання просторової структури
  Механізми індивідуалізації території
  Механізми підтримання ієрархії
  Підтримання генетичної структури
  Еволюційний і екологічний аспекти мінливості
  Механізми підтримки генетичної гетерогенності
  Регуляція щільності населення
  Механізми регуляції
  Контрольні запитання до розділу 11
  Розділ 12. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ
  Демографічна структура популяцій і її динаміка
  Контрольні запитання до розділу 12
  Розділ 13. РЕПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РІСТ ПОПУЛЯЦІЇ
  Динаміка чисельності і цикли популяцій
  Контрольні запитання до розділу 13
  ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТОК
  Основні екологічні закони
  Основні екологічні правила
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК

  Екологія тварин