Кількість назв: 965
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЇ
  1.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОДИНИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
  1.2. СИСТЕМИ ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
  1.2.1. Міжнародна система одиниць
  1.3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕТАЛОНИ ФВ ТА РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
  1.4. МЕТРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УКРАЇНІ
  1.5. ЗВ’ЯЗОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ
  1.6. МЕТРОЛОГІЯ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИМІРЮВАННЯ. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ
  2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  2.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ
  2.3. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ
  2.4. ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ
  2.4.1. Основні положення
  2.4.2. Класифікація похибок вимірювань
  За джерелом виникнення
  За умовами проведення вимірювань
  За характером виявлення
  За характером зміни вимірюваної величини у часі
  За способом виразу
  2.4.3. Аналіз випадкових та систематичних похибок
  2.5. ПОХИБКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТ ВИМІРЮВАННЯ
  2.5.1. Основні визначення засобів вимірювальної техніки
  2.5.2. Класифікація похибок засобів вимірювання
  2.5.3. Класи точності засобів вимірювальної техніки
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ
  3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ
  3.2. ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ
  3.2.1. Способи виявлення і усунення систематичних похибок
  3.2.2. Експериментальне виключення систематичних похибок
  3.2.3. Визначення границь невиключених залишків систематичної похибки
  3.3. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТУ БАГАТОРАЗОВИХ ПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ
  3.3.1. Нормальний закон розподілу (загальні відомості)
  3.3.2. Довірчі межі результату вимірювання
  3.3.3. Випадкова похибка
  3.4. ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ПЕРЕВІРКИ НАЛЕЖНОСТІ СУКУПНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ДО НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ
  3.5. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ГРУБИХ ПОХИБОК
  3.6. АЛГОРИТМ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОРАЗОВИХ ВИМІРЮВАНЬ
  3.7. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ОДНОКРАТНИХ ПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ
  3.8. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ
  3.8.1. Обробка результатів опосередкованих вимірювань
  3.9. НЕРІВНОТОЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЇХ ОБРОБКА
  3.10. КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ ДВОХ ВИБІРОК
  3.11. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ. ВЕЛИКІ ВИБІРКИ
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
  4.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
  4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ
  4.3. СИГНАЛИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  4.3.1. Загальні відомості
  4.3.2. Неперервні (аналогові) сигнали
  4.3.3. Неперервні за інформативним параметром і дискретні за часом сигнали
  4.3.4. Сигнали неперервні за часом і квантовані (дискретні) за інформативним параметром
  4.4. Узагальнена структурна схема засобу вимірювання неелектричної величини
  4.5. ГЕНЕРАТОРНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
  4.5.1. Термоелектричні перетворювачі
  4.5.2. Фотогальванічні перетворювачі
  4.5.3. Індукційні перетворювачі
  4.5.4. П’єзоелектричні перетворювачі
  4.5.5. Фотоелектричні перетворювачі
  4.6. ПАРАМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
  4.6.1. Резистивні перетворювачі
  4.6.1.1. Реостатні перетворювачі
  4.6.1.2. Тензометричні перетворювачі
  4.6.1.3. Терморезистивні перетворювачі
  4.6.1.4. Фоторезисторні перетворювачі
  4.6.1.5. Електрохімічні резистивні перетворювачі
  4.6.2. Ємнісні перетворювачі
  4.6.3. Індуктивні перетворювачі
  4.6.4. Йонізаційні перетворювачі
  4.7. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  5.1. СТРУКТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  5.1.1. Географічна оболонка
  5.1.2. Біосфера
  5.1.3. Атмосфера
  5.1.4. Гідросфера
  5.1.5. Літосфера
  5.1.6. Природні ресурси
  5.2.1. Екологічні фактори
  5.2. Фактори та параметри навколишнього середовища
  5.2.1. Екологічні фактори
  5.3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ (АНАЛІЗУ) ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  6.1. Екологічне значення кліматичних факторів
  6.1.1. Екологічне значення сонячної радіації
  6.1.2. Екологічне значення температури об’єктів довкілля
  6.1.3. Екологічне значення вітру
  6.1.4. Екологічне значення вологості повітря та ґрунту
  6.2. Методи і засоби вимірювання сонячної радіації
  6.2.1. Сонячна радіація і її спектральний аналіз
  6.2.2. Види і параметри сонячної радіації
  6.2.3. Вимірювання сонячної радіації
  6.3. Методи і засоби вимірювання температури
  6.3.1. Вимірювання температури атмосферного повітря
  6.3.2. Вимірювання температури ґрунту
  6.3.3. Вимірювання температури води
  6.3.4. Безконтактні методи вимірювання температури
  6.4. Методи і засоби вимірювання атмосферного тиску
  6.4.1. Атмосферний тиск. Показники атмосферного тиску
  6.4.2. Методи і прилади вимірювання атмосферного тиску
  6.5. Методи і засоби вимірювання швидкості та напрямку атмосферних повітряних потоків
  6.5.1. Утворення вітру. Екологічні фактори вітру
  6.5.2. Параметри вітру
  6.5.3. Методи і засоби вимірювання швидкості вітру
  6.5.4. Вимірювання напрямку вітру
  6.6. Методи і засоби вимірювання параметрів вологості повітря та ґрунту
  6.6.1. Вологість повітря. Основні параметри вологостіповітря
  6.6.2. Вологість ґрунту. Основні параметри вологості ґрунту
  6.6.3. Засоби вимірювання параметрів вологості повітря та ґрунту
  6.7. Методи і засоби вимірювання атмосфернихопадів
  6.7.1. Загальні відомості
  6.7.2. Параметри опадів
  6.7.3. Вимірювання опадів
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 7. ВИМІРЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  7.1. Методи і засоби вимірювання електромагнітного випромінювання
  7.1.1. Електромагнітне поле. Складові електромагнітного поля
  7.1.1.1. Електричне поле. Напруженість електричного поля
  7.1.1.2. Магнітне поле. Параметри магнітного поля
  7.1.2. Методи вимірювання складових електромагнітного поля
  7.1.2.1. Методи вимірювання електричних полів
  7.1.3. Електрохвилі. Параметри електромагнітних хвиль
  7.1.4. Прилади для вимірювання складових електромагнітного поля
  7.2. Методи і засоби вимірювання йонізуючого випромінювання
  7.2.1. Загальна характеристика основних видів випромінювання
  7.2.2. Основні параметри йонізуючого випромінювання
  7.2.3. Методи вимірювання та реєстрації інтенсивності йонізуючого випромінювання
  7.2.4. Засоби вимірювання йонізуючого випромінювання
  7.3. Методи і засоби вимірювання параметрів шумового та вібраційного забруднення довкілля
  7.3.1. Шум. Шумове забруднення довкілля
  7.3.2. Фізичні властивості звуку
  7.3.3. Основні параметри шуму
  7.3.4. Методи вимірювання параметрів шуму
  7.3.4.1. Акустичні вимірювання
  7.3.4.2. Умови і методи вимірювань промислових шумів
  7.3.4.3. Методи вимірювання шуму автомобіля
  7.3.5. Вібрація. Види та джерела вібрації
  7.3.5.1. Основні параметри вібрації
  7.3.5.2. Методи вимірювання вібрації
  7.3.6. Загальні відомості про засоби вимірювання шуму
  7.3.7. Сучасні засоби вимірювальної техніки контролю та вимірювання параметрів шуму та вібрації
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  8.1. Особливості відбору проб об’єктів довкілля на дослідження їх хімічного складу
  8.1.1. Загальні положення
  8.1.2. Відбір проб повітря
  8.1.2.1. Загальні вимоги до відбору проб повітря
  8.1.2.2. Особливості відбору проб повітря для досліджень на вміст шкідливих речовин
  8.1.2.3. Аспіраційні системи
  8.1.2.4. Дистанційний контроль атмосфери
  8.1.2.5. Поглинальні системи
  8.1.2.6. Вплив точності пробовідбору на достовірність аналізу
  8.1.3. Загальні правила відбору проб води
  8.1.3.1. Загальні положення
  8.1.3.2. Вибір місця відбору проби
  8.1.3.3. Види проб
  8.1.3.4. Прилади і пристосування для відбору проб
  8.1.3.5. Відбір і консервування проб для визначення мікроелементів
  8.1.3.6. Відбір і консервування проб для визначення органічних речовин
  8.1.3.7. Консервування проб
  8.1.3.8. Дистанційний контроль вивчення стану водного середовища
  8.1.4. Відбір проб грунту
  8.1.4.1. Загальні вимоги до відбору проб
  8.1.4.2. Транспортування та зберігання проб грунту
  8.1.4.3. Зменшення об′єму проби
  8.1.4.4. Прилади для відбору проб грунту
  8.1.4.5. Дистанційні методи дослідження суші
  8.2. Аналіз хімічного складу об’єктів довкілля
  8.2.1. Класифікація методів аналізу хімічного складу об’єктів довкілля
  8.2.2. Хімічні методи аналізу складу об’єктів
  8.2.2.1. Гравіметричний аналіз
  Розчинення
  Осадження
  Фільтрування
  Промивання осаду
  Висушування і прожарювання осаду
  Застосування гравіметричного аналізу
  8.2.2.2. Титриметричний аналіз
  Приготування стандартних (стандартизованих) розчинів
  Підбір індикаторів
  Титрування
  Методи титриметричного аналізу
  Застосування титриметричного аналізу
  8.2.3. Інструментальні методи аналізу складу об’єктів навколишнього середовища
  8.2.3.1. Спектральний аналіз
  8.2.3.3. Атомно-абсорбційний аналіз
  8.2.3.4. Оптична спектроскопія
  8.2.3.5. Ядерний магнітний резонанс
  8.2.3.6. Молекулярна мас-спектрометрія
  8.2.3.7. Фотометричні методи аналізу
  8.2.3.8. Хроматографія
  8.2.3.9. Експрес-метод аналізу складу повітря
  8.2.3.10. Електрохімічні методи
  8.2.3.11. Радіохімічні методи хімічного аналізу
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 9. БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  9.1. Біоіндикація
  9.1.1. Геоботанічна індикація
  9.2. Зооіндикація
  9.3. Біотестування
  Контрольні запитання
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища