Кількість назв: 965
  1.2. Етапи становлення і розвитку науки
  1.3. Наука як система знань
  1.4. Наукові дослідження та етапи їх проведення
  1.5. Основні риси працівника науки
  1.6. Система наукових установ
  1.7. Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
  1.8. Особливості організації наукової діяльності
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ II. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Поняття методології
  2.2. Методологія наукового пізнання
  2.3. Основні положення теорії пізнання
  2.4. Методологічні основи наукових досліджень
  2.5. Основні принципи науки
  2.6. Проблематика наукових досліджень
  2.7. Особливості інформаційного пошуку
  2.8. Напрямки сучасних екологічних досліджень
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ IІІ. МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  3.1. Поняття наукового методу та його основні риси
  3.2. Методи теоретичних досліджень
  3.3. Емпіричні методи дослідження
  3.4. Соціоекологічні дослідження
  3.5. Особливості проведення екологічних досліджень
  3.6. Характеристика методів екологічних досліджень
  3.6.1. Географічний опис
  3.6.2. Космічний метод
  3.6.3. Геохімічні методи
  3.6.4. Прогнозні методи
  3.6.5. Метод геоінформаційних систем (ГІС)
  3.6.6. Дистанційні методи дослідження навколишнього середовища
  3.7. Методи біоіндикації
  3.7.1. Індикація кліматичних факторів
  3.7.2. Ландшафтна індикація
  3.7.3. Індикація ґрунтів
  3.7.4. Гідроіндикація
  3.7.5. Фітомоніторинг клімату
  3.7.6. Фітомоніторинг забруднення атмосфери
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ IV. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  4.1. Загальна схема процесу прийняття рішень під час математичного моделювання
  4.2. Основні поняття та принципи теорії моделювання
  4.3. Етапи математичного моделювання
  4.4. Побудова концептуальної моделі
  4.5. Опис робочого навантаження
  4.6. Основи моделювання у системі MATLAB
  4.7. Особливості моделювання екологічних процесів у системі Mathcad
  4.8. Основи роботи з Maple
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ V. ОСНОВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ КОМПОНЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  5.1. Мета і завдання експериментальних досліджень
  5.2. Основні означення і терміни експериментальних досліджень
  5.3. Етапи експерименту
  5.4. Основи вимірювання та вимірювальні прилади
  5.5. Похибки вимірювань
  5.6. Уникнення “грубих” результатів експериментальних досліджень
  5.7. Обробка результатів експерименту
  5.8. Методики аналізу компонентів довкілля
  5.9. Відбір та підготовка проб
  5.10. Вибір методів і засобів вимірювань
  5.11. Статистична обробка результатів досліджень
  5.12. Підготовка даних для статистичного аналізу
  5.12.1. Дисперсійний аналіз
  5.12.2. Кореляція
  5.12.3. Регресійний аналіз
  5.12.4. Критерій хі-квадрат (χ2), або розподіл Пірсона
  5.12.5. Коваріаційний аналіз
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ VI. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ
  6.1. Методика підготовки та оформлення публікації
  6.2. Оформлення звітів про результати наукової роботи
  6.3. Робота над публікаціями, монографіями, рефератами і доповідями
  6.3.1. Наукова монографія
  6.3.2. Наукова стаття
  6.3.3. Тези наукової доповіді (повідомлення)
  6.3.4. Реферат
  6.3.5. Доповідь (повідомлення)
  6.4. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика та послідовність виконання
  6.5. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження
  6.6. Керівництво курсовою (дипломною, магістерською) роботою та її рецензування
  6.7. Застосування комп'ютерних засобів в обробці результатів наукових досліджень
  6.8. Складання звітів про науково-дослідні роботи і публікація їх результатів
  6.9. Складання і подання заявки на винахід
  6.10. Публікація наукових матеріалів
  6.11. Впровадження завершених науково-дослідних робіт
  6.12. Ефективність наукових досліджень
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  Розділ VII. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
  7.1. Аналіз сучасних універсальних геоінформаційних пакетів, які використовуються в екологічних дослідженнях в Україні
  7.2. Етапи проведення досліджень з використанням ГІС-технологій
  7.3. Класифікація прикладів використання ГІС-технологій в екологічних дослідженнях
  Контрольні питання та завдання для самостійної роботи
  ПРИКЛАД КОНТРОЛЬНОЇ ТЕСТОВОЇ ПРОГРАМИ
  КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Предметний покажчик
  ЛІТЕРАТУРА

  Методологія та організація наукових досліджень (в екології)