Кількість назв: 965
  Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Основні поняття і визначення
  1.1.1. Історичні аспекти формування поняття «моніторинг довкілля»
  1.1.2. Етапи формування моніторингу довкілля як системи
  1.2. Класифікація систем моніторингу довкілля
  1.2.1. Підходи до визначення об’єктів моніторингу довкілля
  1.2.2. Фактори, індикатори та показники, які досліджуються в системі моніторингу довкілля
  1.3. Державна програма моніторингу довкілля України
  1.3.1. Суб’єкти державної системи моніторингу довкілля
  1.3.2. Функціонування державної системи моніторингу довкілля
  1.3.3. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  1.4. Досвід організації систем екологічного моніторингу в зарубіжних країнах
  1.4.1. Організація моніторингових досліджень в Росії
  1.4.2. Організація моніторингових досліджень атмосферного повітря
  1.4.3. Системи моніторингових досліджень поверхневих вод
  1.4.4. Стан робіт з організації моніторингу ґрунтів
  1.5. Реєстр викидів і переносу забруднювачів – як елемент системи моніторингу
  Питання до семінарських занять
  Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗА СКЛАДОВИМИ БІОСФЕРИ
  2.1. Організація моніторингу за станом атмосферного повітря
  2.1.1. Джepeлa забруднення aтмocфepнoгo повітря
  2.1.1. Категорії, розміщення і кількість постів спостережень
  2.1.2. Програма і методи спостережень
  2.1.3. Періодичність і кількість спостережень
  2.1.4. Принципи вибору забруднювальних речовин для контролю їх вмісту в атмосфері
  2.1.5. Методи відбору проб атмосферного повітря
  2.1.6. Метеорологічні спостереження при відборі проб повітря
  2.1.7. Проведення підфакельних спостережень
  2.1.8. Збирання і обробка результатів хімічних аналізів
  2.1.9. Організація безперервної реєстрації забруднень атмосферного повітря
  2.2. Моніторинг поверхневих вод суші
  2.2.1. Джерела і види забруднень поверхневих вод
  2.2.2. Організація системи моніторингу водних середовищ
  2.2.3. Пункти спостережень і контрольні створи
  2.2.4. Програми спостережень
  2.2.5. Методи та терміни відбору проб
  2.2.6. Гідробіологічні спостереження за якістю води та донними відкладами
  2.2.7. Інтегральні показники оцінки якості води
  2.2.8. Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання
  2.3. Особливості моніторингу морських вод і вод океанів
  2.3.1. Джерела і види забруднення океанів та морів
  2.3.2. Пункти і програми спостережень за забрудненням морського середовища
  2.3.3. Суб’єкти та об’єкти моніторингу морських вод в Україні
  2.4. Моніторинг геологічного середовища
  2.4.1. Особливості геологічного середовища
  2.4.2. Показники техногенного порушення геологічного середовища
  2.4.3. Загальна структура моніторингу геологічного середовища
  2.4.4. Методи вивчення техногенних змін геологічного середовища
  2.4.5. Стадії проведення еколого-геологічних досліджень
  2.5. Особливості організації моніторингу ґрунтів
  2.5.1. Техніко-економічне обґрунтування ґрунтового моніторингу
  2.5.2. Джерела і види деградації ґрунтів
  2.5.3. Показники техногенного порушення і забруднення ґрунтового шару
  2.5.4. Організація спостережень за рівнем забруднення ґрунтів
  Питання для семінарських занять
  Розділ 3. ОСОБЛИВІ ВИДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
  3.1. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища
  3.1.1. Головні задачі і напрями глобального моніторингу
  3.1.2. Міжнародні програми системи глобального моніторингу
  3.2. Особливості організації фонового моніторингу
  3.3. Кліматичний моніторинг та його завдання
  3.3.1. Спостереження за основними кліматичними показниками
  3.3.2. Пріоритетність і точність вимірювань
  3.3.3. Супутниковий кліматичний моніторинг
  3.4. Організація радіаційного моніторингу
  3.4.1. Особливості система радіоекологічного моніторингу «ГАММА»
  3.4.2. Методи радіоекологічного моніторингу сільськогосподарських територій
  3.5. Особливості біотичного моніторингу
  3.5.1. Проведення біоіндикації за допомогою рослин
  3.5.2. Проведення біоіндикації за допомогою тварин
  3.6. Еколого-гігієнічний моніторинг
  3.6.1. Обстеження земель навколо підприємств та поблизу автомобільних трас
  3.6.2. Відбір проб ґрунтів для цитогенетичних досліджень
  3.6.3. Оцінка токсико-мутагенного фону атмосферного повітря
  3.6.4. Оцінка токсико-мутагенного фону ґрунтів та водних джерел
  3.6.5. Оцінка мутагенності території за «Мікроядерним тестом»
  3.6.6. Оцінка токсичності об'єктів довкілля за допомогою «Ростового фітотесту»
  3.6.7. Методика розрахунку умовних показників ушкодження стану довкілля за токсико-мутагенним фоном
  3.7. Моніторинг лісових екосистем
  3.8. Агроекологiчний моніторинг
  3.9. Соціально-екологічний моніторинг
  3.9.1. Функції соціально-екологічного моніторингу
  3.9.2. Соціально-екологічний моніторинг населених пунктів
  3.10. Особливості громадського екологічного моніторингу
  3.10.1. Громадський екологічний моніторинг як додатковий інформаційний канал
  3.10.2. Доступ громадськості до екологічної інформації через Internet
  Питання до семінарських занять
  Розділ 4. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ
  4.1. Картографічні твори, їх класифікація
  4.2. Елементи карт та способи відображення тематичного змісту
  4.2.1. Математична основа карти
  4.2.2. Картографічне зображення
  4.2.3. Допоміжні елементи карти
  4.3. Етапи створення тематичних карт
  4.3.1. Польове еколого-географічне картографування
  4.3.2. Лабораторний метод створення екологічних карт
  4.4. Картографічні методи в моніторингових дослідженнях
  4.4.1. Картографічне моделювання
  4.4.2. Описи за картами
  4.4.3. Графічні прийоми
  4.4.4. Графоаналітичні прийоми аналізу карт
  4.5. Особливості екологічних досліджень за картами
  4.5.1. Вивчення структури процесів і явищ
  4.5.2. Вивчення взаємозв'язків
  4.5.3. Вивчення динаміки
  4.5.4. Картографічні прогнози
  4.6. Уявлення про геоінформаційне картографування
  Питання до семінарських занять
  Розділ 5. МЕТОДИ І ЗАСОБИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  5.1. Метрологічні засади організації спостережень за параметрами довкілля
  5.2. Методи і технічні засоби вимірювання параметрів довкілля
  5.2.1 Класифікація методів дослідження стану довкілля
  5.2.2. Аналітичні методи аналізу речовин
  5.2.3. Оптико-спектральні методи аналізу речовин
  5.2.4. Іонізаційні методи
  5.2.5. Теплові методи
  5.2.6. Хроматографічний метод
  5.2.7. Методи вимірювань концентрації пилу в повітрі
  5.2.8 Електрохімічні методи аналізу речовин
  5.3. Методи оцінювання і аналізу стану довкілля
  5.4. Методи прогнозування стану довкілля
  5.5. Автоматизовані системи спостережень і контролю стану довкілля
  5.5.1 Основні поняття автоматики
  5.5.2 Автоматизовані інформаційні системи спостережень і контролю за станом довкілля
  5.5.3. Автоматизована система моніторингу Держгідрометслужби
  5.5.4. Автоматизація аналітичних підрозділів Держекоінспекції
  5.5.5. Автоматизовані інформаційні системи контролю радіаційної обстановки на АЕС України
  5.5.6. Методи і засоби автоматичного контролю якості природних вод
  5.6. Забезпечення наукової підтримки управлінських рішень
  Питання до семінарських занять
  Розділ 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
  6.1. Основні функції та структура геоінформаційних систем
  6.2. Основи дистанційного зондування Землі
  6.3. Аналіз даних з використанням ГІС/ДЗЗ-технологій
  6.4. Регіональні системи моніторингу довкілля
  6.4.1. Принципи функціонування РСМД
  6.4.2 Приклад розробки РСМД для міста Києва
  6.4.2.1 Підсистема збору та вводу інформації
  6.4.2.2. Нормативно-довідкова інформація
  6.4.2.3. Структура інформаційних ресурсів ЕГБД
  6.4.3. Приклад розробки РСМД Запоріжзької області
  6.5. Моніторинг біотичної компоненти екосистем методами геоінформатики (біотогеоінформатики)
  6.5.1. Розвиток біотогеоінформатики в Україні
  6.5.2. Екосистемні аспекти біотогеоінформатика щодо агросфери
  6.5.3. Водно-болотяні екосистеми (ВБЕ)
  6.5.4 Лісові екосистеми
  6.5.5 Моделювання поверхні степової екосистеми
  Питання до семінарських занять
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Моніторинг довкілля