Кількість назв: 940
  1. ОСАДЖЕННЯ
  1.1. Наукові підходи до вивчення процесів. Кінетика осадження
  1.1.1. Подібність процесів. Критерії подібності. Критеріальні рівняння
  1.1.1.1. Подібність процесів
  1.1.1.2. Критерії подібності
  1.1.2. Розрахунки, пов’язаних з кінетикою осадження
  1.2. Процеси осадження
  1.3. Обладнання для відстоювання
  1.4. Осадження під дією відцентрової сили
  1.4.1. Основні розрахункові формули
  1.4.2. Види і будова центрифуг
  1.4.3. Приклад розрахунку, пов’язаного з роботою центрифуги
  1.4.4. Сепаратори
  2. ФІЛЬТРУВАННЯ
  2.1. Класифікація методів фільтрування
  2.2. Фільтрувальні перегородки
  2.2.1. Перегородки з каміння й керамічних матері
  2.2.2. Перегородки з тканин
  2.2.3. Використання намивних шарів як додаткових фільтрувальних матеріалів
  2.2.4. Допоміжні речовини, що використовуються при фільтруванні
  2.3. Фільтрування під дією перепаду тисків з відкладенням осаду
  2.3.1. Кінетика фільтрування
  2.3.2. Розрахункові рівняння процесу фільтрування
  2.4. Відцентрове фільтрування (з відкладенням осаду)
  2.5. Фільтрування із забиванням пор фільтру
  2.6. Фільтрувальна апаратура
  2.6.1. Фільтри періодичної дії
  2.6.2. Фільтри безперервної дії
  2.7. Мікрофільтрація, ультрафільтрація, нанофільтрація
  2.8. Розрахунки фільтрів
  2.9. Приклади розрахунків фільтрувальної апаратури
  3. КОАГУЛЯЦІЯ І ФЛОКУЛЯЦІЯ
  3.1. Коагуляція
  3.2. Флокуляція
  4. ФЛОТАЦІЯ
  5. ІОНООБМІННИЙ МЕТОД
  5.1. Зм'якшення води катіонітами
  5.2. Обробка води аніонітами
  5.3. Знесолення води іонообмінним методом
  6. СОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
  6.1. Абсорбція
  6.1.1. Використання абсорбції при обробці води та водних стоків
  6.1.2. Фізичні основи абсорбції
  6.1.3. Швидкість масопередачі
  6.1.4. Абсорбційні апарати
  6.1.4.1. Насадкові абсорбери (скрубери)
  6.1.4.2. Барботажні тарілчасті абсорбери
  6.1.4.3. Поверхневі абсорбери
  6.1.4.4. Плівкові абсорбери
  6.1.4.5. Розпилювальні абсорбери
  6.1.4.6. Розрахунок абсорберів
  6.2. Адсорбція
  6.2.1. Роль процесу адсорбції в обробці рідинних систем
  6.2.2. Адсорбенти
  6.2.3. Використання активованого вугілля при очищенні стічних вод
  6.2.4. Фізичні основи адсорбції
  6.2.5. Масопередача в системах з твердою фазою
  6.2.6. Обладнання для адсорбції
  6.2.7. Регенерація адсорбенту
  6.2.8. Принципові схеми адсорбції
  6.2.9. Хемосорбція
  6.3. Десорбція. Дегазація (Деаерація)
  6.3.1. Значення процесу та принципи, на яких він заснований
  6.3.2. Фізичні методи деаерації і апарати для її проведення
  6.3.2.1. Ізотермічна деаерація при атмосферному тиску. Будова і робота деаераційної колони
  6.3.2.2. Схема безвакуумного одноступінчастого деаератора
  6.3.2.3. Вихровий деаератор
  6.3.2.4. Щілинний деаератор
  6.3.2.5. Мембранна дегазація для глибокого видалення кисню
  6.3.3. Хімічна деаерація
  6.3.4. Розрахунки в процесах сорбції і десорбції
  7. ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ РІДИН, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНОЮ АГРЕГАТНОГО СТАНУ
  7.1. Випарювання
  7.1.1. Однокорпусна випарна установка
  7.1.1.1. Будова і робота однокорпусної випарної установки
  7.1.1.2. Матеріальний баланс однокорпусної випарної установки
  7.1.1.3. Тепловий баланс однокорпусної випарної установки
  7.1.1.4. Поверхня нагріву випарного апарату
  7.1.1.5. Температурні втрати
  7.1.2. Багатокорпусні випарні установки
  7.1.2.1. Випарна установка з апаратом заглибного горіння (апарати з зануреними пальниками)
  7.1.3. Конструкції випарних апаратів
  7.1.4. Прилад розрахунку випарного апарату
  7.2. Перегонка
  7.2.1. Способи перегонки. Позначення
  7.2.2. Характеристика двофазових сумішей рідина – пара (Р – П)
  7.2.3. Графічні залежності
  7.2.4. Проста перегонка
  7.2.4.1. Фракційна перегонка
  7.2.4.2. Проста перегонка з дефлегмацією
  7.2.4.3. Перегонка з водяною парою
  7.2.5. Ректифікація
  7.2.5.1. Принцип ректифікації
  7.2.5.2. Схема безперервно діючої ректифікаційної установки для поділу бінарних сумішей
  7.2.6. Розрахунки ректифікаційних колон
  7.3. Кристалізація
  7.3.1. Способи кристалізації
  7.3.1.1. Ізогідрична кристалізація
  7.3.1.2. Ізотермічна кристалізація
  7.3.2. Будова кристалізаторів
  7.3.2.1. Кристалізатори для ізогідричної кристалізації
  7.3.2.2. Кристалізатори для ізотермічної кристалізації
  7.3.3. Розрахунки кристалізаторів
  8. ЕКСТРАГУВАННЯ
  8.1. Сутність методу та апаратура
  8.2. Приклад розрахунку екстракції
  9. ХІМІЧНІ МЕТОДИ В ОБРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН ТА СТІЧНИХ ВОД
  9.1. Хімічне осадження
  9.2. Нейтралізація
  9.3. Окислювальні методи
  10. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ В ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ РІДИН
  10.1. Основні напрямки використання електрохімічних виробництв
  10.2. Робота гальванічного елементу
  10.3. Ряд напруг металів
  10.4. Електроліз
  10.4.1. Електроліз розчинів солей
  10.4.2. Електроліз води
  11. МЕМБРАННІ МЕТОДИ
  11.1.Сутність методу і види мембранної технології
  11.1.1. Зворотній осмос
  11.1.2. Мікрофільтрація
  11.1.3. Ультрафільтрація
  11.1.4. Нанофільтрація
  11.1.5. Діаліз
  11.1.6. Первапорація
  11.1.7. Мембранна дистиляція
  11.1.8. Електродіаліз
  11.2. Мембранні фільтри
  12. БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
  Глава ІІ. ОБРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІДИН
  13. ОБРОБКА ВОДИ
  13.1. Використання води та вимоги, що пред’являються до неї
  13.2. Види води
  13.3. Основні характеристики води
  13.4. Водопідготовка
  13.4.1. Обробка питної води та води для харчової промисловості
  13.4.2. Підготовка води для міського господарства
  13.4.3. Водопідготовка для котелень
  13.4.3.1. Вимоги, що пред’являються до якості води для парових котлів
  13.4.3.2. ХВО для парових котлів
  13.4.3.3. ХВО для водогрійних котлів
  14. ПЕРЕРОБКА НАФТИ
  14.1. Етапи переробки нафти
  14.1.1. Підготовка нафти до переробки (зневоднення і знесолення нафт)
  14.1.2. Первинна переробка нафти. Пряма перегонка нафти
  14.1.3. Вторинна переробка нафти
  14.1.4. Стабілізація і вторинна перегонка бензину
  15. ОБРОБКА НАФТОПРОДУКТІВ
  15.1. Види нафтопродуктів, що використовуються при експлуатації обладнання
  15.1.1. Палива
  15.1.2. Інші нафтопродукти
  15.2. Методи і засоби підготовки палива для спалювання
  15.3. Методи обробки масел і гідравлічних рідин
  15.4. Мийні рідини
  Глава ІІІ. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
  16. ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
  16.1. Характеристика стічних вод та методи їхнього очищення
  16.2. Основні показники забрудненості стічних вод
  16.3. Стадії очищення стічних вод
  16.4. Типи очисних споруд
  16.5. Стічні води деяких виробництв та їхнє очищення
  16.5.1. Очищення стічних вод житлово‐комунального господарства
  16.5.2. Очищення стічних вод підприємств харчової промисловості
  16.5.3. Очищення стічних вод підприємств мікробіологічної промисловості
  16.5.4. Очищення стічних вод нафтопереробних підприємств і нафтобаз
  16.5.5. Стічні води підприємств теплоенергетики та їхнє очищення
  16.5.5.1. Класифікація стічних вод ТЕС
  16.5.5.2. Очищення стічних вод водопідготовчих установок
  16.5.5.3. Очищення стічних вод, що містять нафтопродукти
  16.5.5.4. Очищення обмивальних вод регенеративних повітропідігрівників і поверхонь нагріву котлів
  16.5.5.5. Очищення стічних вод хімічних промивок і консервації устаткування
  16.5.5.6. Знешкодження стічних вод систем гідрозоловидалення
  16.6. Умови спуску стічних вод у водоймища
  16.7. Деструктивні методи очищення від забруднень стічних вод
  ЛІТЕРАТУРА
  ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

  Обробка технологічних рідин та стічних вод