Кількість назв: 940
  ЧАСТИНА ПЕРША
  РОЗДІЛ І. СИСТЕМА БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ПРЕДМЕТ, ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
  1.1. БІОЛОГІЧНА ТА ГЕНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  1.2. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  1.3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  1.4. ФУНКЦІОНУВАННЯ В ДЕРЖАВІ СИСТЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  Контрольні питання
  Використана література
  ЧАСТИНА ДРУГА
  РОЗДІЛ 2. КЛІТИННІ СТРУКТУРИ ТА МІСЦЕ ВІРУСІВ У СИСТЕМІ ЖИВОГО
  2.1. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КЛІТИН ПРОКАРІОТ
  2.2. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ КЛІТИН ЕУКАРІОТ
  2.3. МІСЦЕ ВІРУСІВ У СИСТЕМІ ЖИВОГО
  Контрольні питання
  Використана література
  РОЗДІЛ 3. МІКРООРГАНІЗМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН БІОСФЕРИ
  3.1. КЛАСИФІКАЦІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
  3.2. МІКРООРГАНІЗМИ В КОЛООБІГУ РЕЧОВИН У ПРИРОДІ
  3.3. МІКРОФЛОРА ҐРУНТУ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
  3.4.ТОКСИНИ СИНЬО-ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
  3.5. МІКРООРГАНІЗМИ, ВОДОРОСТІ ТА ВОДНІ РОСЛИНИ У САМООЧИЩЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
  3.6. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БАКТЕРІЙ ТА ІНШИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
  3.7. НАНОБАКТЕРІЇ
  3.8. БІОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
  3.9. ІНТРОДУКЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗМІВ ТА ЇХ БІОБЕЗПЕКА
  Контрольні питання
  Використана література
  ЧАСТИНА ТРЕТЯ
  РОЗДІЛ 4. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ – ОСНОВА ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
  4.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОСТІ І МІНЛИВОСТІ. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ
  4.2. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ДНК ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕПЛІКАЦІЇ
  4.3. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ РНК
  4.4. ПРОЦЕСИ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ
  4.5. ЕПІГЕНЕТИЧНІ ЯВИЩА ТА МЕХАНІЗМИ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
  4.6. ПОШКОДЖЕННЯ ДНК І МУТАЦІЇ – ОСНОВА МІНЛИВОСТІ
  4.7. МУТАЦІЇ ВІРУСІВ
  4.8. РОЛЬ ВІРУСІВ, ВІРОЇДІВ, ПРІОНІВ ТА МІКОПЛАЗМИ (ФІТОПЛАЗМИ) В ПИТАННЯХ БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
  4.9. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ВІРУСІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  Контрольні питання
  Використана література
  ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
  РОЗДІЛ 5. СУЧАСНА БІОТЕХНОЛОГІЯ І ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  5.1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЇ
  5.2. СВІТОВА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ І РОЛЬ БІОТЕХНОЛОГІЇ В ЗАХИСТІ ТА ОЗДОРОВЛЕНІ БІОСФЕРИ
  5.3. БІОТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ
  5.4. СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  5.5. БІОТЕХНОЛОГІЇ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  Контрольні питання
  Використана література
  РОЗДІЛ 6. ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ, ЇХ БІОЛОГІЧНА ТА ГЕНЕТИЧНА БЕЗПЕКА
  6.1. ТРАНСГЕННІ ОРГАНІЗМИ ТА ПРОДУКТИ
  6.2. БІОЛОГІЧНА ТА ГЕНЕТИЧНА БЕЗПЕКА ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
  6.3. РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ З ГМ ДЖЕРЕЛ
  6.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
  Контрольні питання
  Використана література
  ЧАСТИНА П’ЯТА
  РОЗДІЛ 7. БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  7.1. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНКИ
  7.2. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  7.3. БІОГЕННІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ – АНТИБІОТИКИ ТА ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ
  7.4. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА УТВОРЕННЯ МУТАГЕНІВ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
  7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА ЇХ БЕЗПЕКА
  7.6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Контрольні питання
  Використана література
  РОЗДІЛ 8. МЕХАНІЗМИ САМОЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ВІД ВПЛИВУ ТОКСИКАНТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
  8.1. СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
  8.2. ЛЮДИНА ЯК САМОРЕГУЛЮЮЧА СИСТЕМА
  8.3. СИСТЕМА ІМУНІТЕТУ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ
  8.4. РОЛЬ ДИХАЛЬНОГО ШЛЯХУ ЛЮДИНИ В ПРОНИКНЕННІ ТА ВИВЕДЕННІ ТОКСИНІВ І АЛЕРГЕНІВ
  8.5. КИШКОВИК – ЦЕНТР ІМУННОЇ СИСТЕМИ ШКТ
  8.6. КЛІТИНИ ПЕЧІНКИ В ПРОЦЕСАХ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ
  Контрольні питання
  Використана література
  РОЗДІЛ 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИБІРКОВИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
  9.1. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ РОСЛИН
  9.2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. «ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ ПОРТАТИВНОГО ХРОНОФЛУОРИМЕТРА «ФЛОРАТЕСТ»
  9.3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. ДІАГНОСТИКА ХЕЛІКОБАКТЕРІОЗУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМІРУ АМІАКУ ПОВІТРЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
  Контрольні питання
  Рекомендована література
  ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова)