Кількість назв: 965
  ВСТУП
  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ»
  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  3. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
  4. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
  7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  МОДУЛЬ 1. ЗЕМЛЯ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Змістовий модуль 1. Проблеми охорони та збереження земельних ресурсів
  СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
  1. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
  2. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  2.1. Погіршення стану земельних ресурсів внаслідок нераціонального ведення землеробства
  2.2. Забруднення земельних ресурсів
  2.3. Урбанізація та природні фактори погіршення земельних ресурсів
  Питання для самоперевірки
  Змістовий модуль 2. Стан і потенціал мінеральних і земельних ресурсів
  ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЇХНЯ СТРУКТУРА ТА ВИКОРИСТАННЯ
  1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ. КЛАСИ ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТІВ
  2. СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
  3. СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
  4. ПОНЯТТЯ І НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Питання для самоперевірки
  МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
  1. ГЕОЛОГІЧНА СТРУКТУРА УКРАЇНИ
  2. КЛАСИФІКАЦІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ВИКОРИСТАННЯМ
  2.1. Горючі корисні копалини
  2.2. Рудні корисні копалини (метали)
  2.3. Нерудні (неметалічні) корисні копалини
  3. СТАН МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
  Питання для самоперевірки
  ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 1
  МОДУЛЬ 2. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Змістовий модуль 3. Раціональне використання та проблеми забруднення земельних ресурсів
  ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
  1. ЗНАЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕЛІОРАЦІЇ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА
  2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЛЬ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
  2.1. Значення зрошення у землеробстві
  2.2. Особливості обробітку ґрунту та сівозміни за умов зрошення
  2.3. Причини розвитку процесів засолення та осолонцювання
  2.4. Шляхи запобігання вторинного засолення та осолонцювання зрошуваних земель
  3. РОЛЬ ОСУШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ
  3.1. Поняття про режим осушення
  3.2. Особливості структури посівних площ, обробітку та удобрення осушуваних земель
  3.3. Негативні явища при осушенні земель, заходи для їхньої охорони та збереження
  Питання для самоперевірки
  ЕРОЗІЯ ГРУНТІВ
  1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕРОЗІЮ, ЇЇ ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
  2. ДОПУСТИМІ НОРМИ ВТРАТИ ҐРУНТУ ПРИ ЕРОЗІЇ
  3. ШКОДА ТА ЗБИТКИ ВІД ЕРОЗІЇ СІЛЬСЬКОМУ ТА ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВАМ
  4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ
  5. ПРИНЦИПИ КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Питання для самоперевірки
  ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВНАСЛІДОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  1. ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
  2. ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВНАСЛІДОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
  3. ВТРАТА ЗЕМЕЛЬ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
  Питання для самоперевірки
  ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ПЕСТИЦИДАМИ
  1. ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
  1.1. Поведінка важких металів у ґрунті
  1.2. Токсична дія важких металів накопичених у ґрунті та способи її зниження
  2. ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ПЕСТИЦИДАМИ ТА НАСЛІДКИ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
  2.1. Вимоги щодо використання пестицидів і агрохімікатів
  3. ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
  Питання для самоперевірки
  РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  1. ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  2. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ З ҐРУНТУ У РОСЛИНИ
  3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ТЕРИТОРІЯХ
  4. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРОДУКЦІЇ
  Питання для самоперевірки
  Змістовий модуль 4. Рекультивація земель
  ОКУЛЬТУРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОРОДЮЧИХ ГРУНТІВ
  1. ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ТА ОКУЛЬТУРЕННЯ ГРУНТІВ
  2. ЗАСОЛЕНІ ҐРУНТИ, ЇХНІ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
  2.1. Солончаки
  2.2. Солонці
  2.3. Солоді
  3. СПОСОБИ МЕЛІОРАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ
  Питання для самоперевірки
  РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
  1. ПОНЯТТЯ ПРО РЕКУЛЬТИВАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ
  2. ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НЬОГО
  2.1. Послідовність проведення дій на технічному етапі
  2.2. Технічний етап рекультивації відвалів, кар’єрів та його особливості при шахтних способах видобутку корисних копалин
  3. ОЦІНКА РОЗКРИВНИХ ПОРІД ЗА ПРИДАТНІСТЮ ДО БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
  4. БІОЛОГІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ
  Питання для самоперевірки
  ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 2
  МОДУЛЬ 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  Змістовий модуль 5. Менеджмент земельних ресурсів та перехід до сталого землекористування
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  2. ЗМІСТ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  3. УМОВИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
  Питання для самоперевірки
  УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  2. СИСТЕМА І ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  3.1. Державне планування використання земель України
  3.2. Моніторинг земель
  3.3. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
  4. НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
  Питання для самоперевірки
  ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
  1. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
  2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
  2.1. Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель
  2.2. Порядок проведення перевірок та оформлення документів за її результатами
  3. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Питання для самоперевірки
  НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  1. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ І НОРМАТИВИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  2. ОСНОВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
  2.1. Стандарти з якості ґрунтів
  2.2. Система стандартів дослідження вмісту мікро-, макроелементів та забруднюючих речовин у грунтах
  3. НОРМАТИВИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
  Питання для самоперевірки
  ФУНКЦІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ УКРАЇНИ
  1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
  1.1. Види діяльності передбачені землеустроєм
  1.2. Основні рівні здійснення землеустрою
  2. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
  2.1. Основні відомості державного земельного кадастру
  Питання для самоперевірки
  Змістовий модуль 6. Правовий режим використання та охорони земельних ресурсів
  ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО І РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  1. ПОЗИТИВНЕ ТА НЕГАТИВНЕ У ЗЕМЕЛЬНІЙ РЕФОРМІ
  2. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
  3. ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Питання для самоперевірки
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
  1. ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  2. ЗЕМЛІ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
  3. ЗЕМЛІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  4. ЗЕМЛІ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  5. ЗЕМЛІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  6. ЗЕМЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  7. ЗЕМЛІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  8. ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ
  9. ЗЕМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕНЕРГЕТИКИ, ОБОРОНИ ТА ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  Питання для самоперевірки
  ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ, ЩО ЗАЗНАЛА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА КАТЕГОРІЙ ЗОН ЦИХ ТЕРИТОРІЙ
  2. КОМПЕТЕНЦІЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗОН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
  3. УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ І ЗОНОЮ БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ'ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ ПОВНОГО ВІДСЕЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ ТА ЗОНОЮ ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ
  4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ В ЗОНАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
  5. КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ У ВІДПОВІДНИХ ЗОНАХ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
  6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
  Питання для самоперевірки
  ТЕСТИ ДО МОДУЛЯ 3
  АУДИТОРНА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Вивчення методики розрахунку балансу гумусу у ґрунті
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Методика розрахунку науково-обґрунтованої потреби у мінеральних добривах балансу азоту, фосфору і калію
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Прогнозування вмісту рухомих сполук поживних речовин у ґрунті
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Планування розширеного відтворення гумусу заходами системи землеробства
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Розробка ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. Якісна оцінка земель сільськогосподарського призначення
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. Критерії та нормативні показники для оцінки екологічного стану земельних ресурсів
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8. Методика радіологічного обстеження земель
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Планування профілактичних заходів втрати родючості орних земель
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. Моніторинг агроекологічного стану ґрунтового покриву
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11. Інформаційне забезпечення моніторингу ґрунтів
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. Вивчення земельних ресурсів світу та їхня оцінка
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Вивчення земельних ресурсів України, їхнє використання та оцінка стану
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Розробка заходів з охорони земель та екологічної стабілізації землекористування
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. Земельно-ресурсний потенціал України і прогнозування перспектив використання
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №5. Державний облік земель
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. Світовий досвід управління земельними ресурсами
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №7. Особливості управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №8. Законодавче забезпечення управління земельними ресурсами та система реєстрації землі
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №9. Вивчення земельного кадастру та управління його даними
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №10. Екологічні проблеми збереження родючості грунтів в Україні та світі
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11. Еколого-агрохімічна оцінка орних земель на прикладі Рівненщини
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №12. Характеристика радіологічного стану грунтів Західного Полісся
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13. Принципи раціонального застосування мінеральних добрив
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №14. Оцінка екологічної стійкості сільськогосподарського ландшафту
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15. Визначення потреби у вапнуванні меліорованих кислих грунтів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 16. Обґрунтування допустимих розмірів полів
  ПРАКТИЧНА РОБОТА №17. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів на прикладі Рівненської області
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТОК А (до лабораторної роботи №2)
  ДОДАТОК Б (до лабораторної роботи №3)
  ДОДАТОК В (до практичної роботи №12)

  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів