Кількість назв: 965
  1. РАДІОАКТИВНІСТЬ ТА ОДИНИЦІ ЇЇ ВИМІРЮВАННЯ
  2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИМОГИ ДО РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
  2.1. Принципи нормування радіаційного впливу та допустимі рівні опромінення осіб різних категорій
  2.2. Правила роботи з відкритими і закритими джерелами іонізуючого випромінювання
  2.3. Влаштування, обладнання та організація робіт в радіологічних лабораторіях
  2.4. Збирання, видалення і знешкодження радіоактивних відходів. Дезактивація робочих приміщень і обладнання
  2.5. Заходи і засоби індивідуального захисту
  3. ХАРАКТЕРИСТИКА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЕНЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇХ З РЕЧОВИНОЮ
  4. РЕЄСТРАЦІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
  4.1. Детектори іонізуючих випромінювань
  4.2. Методи виявлення іонізуючих впромінювань
  4.3. Методи визначення радіоактивності
  4.4. Авторадіографія
  4.5. Статистична обробка результатів вимірювань
  5. АПАРАТУРА ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ ТА РАДІОМЕТРІЇ
  5.1. Класифікація дозиметричних і радіометричних приладів
  5.2. Індикатори радіоактивності
  5.3. Рентгенометри-радіометри
  5.4. Дозиметри
  5.5. Радіометри
  6. ВІДБИРАННЯ І ПІДГОТОВКА ПРОБ ДЛЯ РАДІОМЕТРІЇ
  6.1. Відбирання проб води і інших рідин
  6.2. Відбирання проб грунту
  6.3. Відбирання проб рослин
  6.4. Відбирання проб зерна
  6.5. Відбирання проб корене- і бульбоплодів
  6.6. Відбирання проб трави і зеленої маси сільськогосподарських культур
  6.7. Відбирання проб грубих кормів (сіно, солома)
  6.8. Відбирання проб молока і молочних продуктів
  6.9. Відбирання проб м'яса і субпродуктів
  6.10. Відбирання проб риби
  6.11. Відбирання проб яєць
  6.12. Відбирання проб меду
  6.13. Підготовка проб до радіометрії
  7. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
  Лабораторна робота 1. Вимірювання γ-фону в приміщеннях та на території за допомогою дозиметра-радіометра СРП-68-01
  Лабораторна робота 2. Визначення потужності дози γ-випромінювання, створеного еталонним джерелом 137Cs через захисні матеріали
  Лабораторна робота 3. Визначення потоку β-частинок від еталонного джерела
  Лабораторна робота 4. Визначення шару половинного послаблення β-випромінювання
  Лабораторна робота 5. Визначення сумарної β-активності проб відносним методом на радіометрі «Бета»
  Лабораторна робота 6. Робота з приладами індивідуального дозиметричного контролю
  Лабораторна робота 7. Вимірювання поверхневого забруднення радіометром-дозиметром МКС-04Н
  Лабораторна робота 8. Визначення поверхневого забруднення α- та β-частинками радіометрами КРА-1 та КРБ-1
  Лабораторна робота 9. Вимірювання питомої та об’ємної активності β-випромінюючих радіонуклідів за допомогою радіометра «Бета»
  Лабораторна робота 10. Експресне визначення за γ-випромінюванням радіонуклідів цезію у воді, ґрунті, продуктах харчування та сільськогосподарській продукції за допомогою радіометра РУБ-01-П6
  Лабораторна робота 11. Визначення вмісту 137Cs в організмі людини за допомогою радіометра РУБ-01-П6
  Лабораторна робота 12. Визначення забруднення території 137Cs за допомогою радіометра РУБ-01-П6
  Лабораторна робота 13. Визначення об'ємної активності 137Cs за допомогою радіометра РУГ-91 «Адані»
  Лабораторна робота 14. Прижиттєве визначення вмісту 137Cs в м’язовій тканині сільськогосподарських тварин за допомогою гамма-спектрометру СУГ-1М
  Лабораторна робота 15. Вплив іонізуючої радіації на ріст рослин. Оцінка виживання і напівлетальної дози ЛД50
  Лабораторна робота 16. Вплив γ-опромінення рослин на інтенсивність поділу клітин меристеми та виникнення в них цитогенетичних порушень
  8. СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ З ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ РАДІОНУКЛІДАМИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА, ТВАРИННИЦТВА І ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
  Ситуаційна задача 1. Прогнозування забруднення 137Cs продукції рослинництва
  Ситуаційна задача 2. Прогнозування забруднення 137Cs продукції тваринництва
  Ситуаційна задача 3. Прогнозування забруднення продукції лісового господарства
  9. ДОДАТКИ
  Додаток 1. МЕТОДИ ВІДБОРУ ПРОБ ҐРУНТУ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКІСТЬ ГРУНТУ
  Додаток 2. ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ. ЯКІСТЬ ГРУНТУ
  Додаток 3. МЕТОДИ ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
  Додаток 4. ПРОВЕДЕННЯ ПРИЖИТТЄВОГО КОНТРОЛЮ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЯХ, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
  Додаток 5. МЕТОДИ ВІДБОРУ ПРОБ ДЛЯ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
  Додаток 6. ВІДБИРАННЯ ПРОБ, ПЕРВИННА ОБРОБКА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ 90Sr ТА 137Cs В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
  Додаток 7. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ НАДХОДЖЕННІ РАДІОНУКЛІДІВ
  Додаток 8. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДОЗИ ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
  Додаток 9. Значення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР-2006), Бк/кг, Бк/л
  Додаток 10. Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини (ГНПАР-2005). Затверджено Наказом МОЗ України від 31.10.2005. № 573.
  Додаток 11. ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РАДІОБІОЛОГІЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЇ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Практикум з радіобіології та радіоекології