Кількість назв: 965
  1.2. Геопросторове розташування України та природні особливості її теренів
  1.3. Історичний нарис дослідження українських земель
  1.4. Академічні дослідження природи
  1.5. Внесок Наукового товариства ім. Шевченка
  1.6. Повоєнний і сучасний періоди
  1.7. Предмет вивчення дисципліни та її зв’язок з іншими галузями знань
  2. МІНЕРАЛЬНІ ТА СИРОВИННІ РЕСУРСИ
  2.1. Роль біоти в генезисі осадових порід і корисних копалин
  2.2. Віхи дочетвертинної геологічної історії
  2.3. Категорії й види корисних копалин. Надра і родовища
  2.4. Паливні корисні копалини
  2.5. Рудні корисні копалини
  2.6. Неметалічні корисні копалини
  2.7. Вторинний сировинний потенціал
  3. ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ Й КЛІМАТОГЕННІ РЕСУРСИ
  3.1. Палеогеографічні відомості про формування природного довкілля України
  3.2. Рельєф і гіпсометричні особливості
  3.3. Радіаційні та орографічні фактори клімату
  3.4. Температурні показники, зволоження й опади
  3.5. Енергетичні та рекреаційні кліматичні ресурси
  3.6. Агрокліматичні ресурси
  3.7. Глобальні тенденції та коливання кліматичних показників в Україні
  3.8. Регіональні зміни кліматичних ресурсів
  4. РОСЛИННІ РЕСУРСИ
  4.1. Природне формування первинного рослинного покриву та його антропотрансформація
  4.2. Багатство природної рослинності та лісові ресурси
  4.3. Значення лучної, степової та болотної рослинності
  4.4. Інтродукція рослин, рослинництво, садівництво й енергетичні культури
  4.5. Грибні ресурси та грибівництво
  4.6. Охорона видів та рідкісних угруповань
  5. ТВАРИННИЙ СВІТ
  5.1. Природна еволюція фауни та її антропотрансформація
  5.2. Зоогеографічне районування
  5.3. Багатство та зональне поширення дикої фауни
  5.4. Мисливські та рибні ресурси, бджільництво
  5.5. Свійські тварини і тваринництво
  5.6. Охорона ресурсів тваринного світу
  Теми практичних завдань (частина І)
  Частина II. ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ
  6. ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
  6.1. Розподіл земельно-ресурсного потенціалу
  6.2. Кадастр, бонітування ґрунтів і класифікація угідь
  6.3. Загальні риси ґрунтів Полісся, Лісостепу і Степу
  6.4. Інтразональні типи і ґрунти гірських регіонів
  6.5. Екологічні функції ґрунтів, моніторинг стану й охорона земель
  7. ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ВОДНИЙ БАЛАНС
  7.1. Загальне значення водних ресурсів
  7.2. Водні ресурси річок та їх екологічні зміни
  7.3. Гідроенергетичні ресурси
  7.4. Озера, водосховища, ставки й канали
  7.5. Підземні води й гідромінеральні ресурси
  7.6. Чорне й Азовське моря та їхні ресурси
  7.7. Водний баланс і гідрологічне районування
  8. РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ
  8.1. Типи рекреаційних ресурсів
  8.2. Рекреаційні регіони України
  8.3. Оцінка й охорона рекреаційного потенціалу і перспективи галузі
  9. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
  9.1. Людські ресурси і потенціал
  9.2. Людські ресурси і демографічні показники
  9.3. Демографічна ситуація в регіонах і якість людських ресурсів
  9.4. Здоров’я населення і людські ресурси
  9.5. Розвиток людського потенціалу
  Теми практичних завдань (частина II)
  ОСНОВНА Й ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Природні ресурси України