Кількість назв: 965
  1.3. Історія радіобіології
  1.3.1. Три відкриття в галузі фізики, що передували виникненню радіобіології
  1.3.2. Етапи розвитку радіобіології
  1.4. Сучасні проблеми радіобіології
  1.5. Необхідність широкої пропаганди радіобіологічних знань
  Контрольні запитання до розділу 1:
  2. РАДІОАКТИВНІСТЬ, ТИПИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ТА ЇХ ДОЗИМЕТРІЯ
  2.1. Будова атому. Ізотопи
  2.2. Явище радіоактивності. Закон радіоактивного розпаду
  2.3. Типи іонізуючих випромінювань
  2.3.1. Електромагнітне іонізуюче випромінювання
  2.3.2. Корпускулярне іонізуюче випромінювання
  2.4. Типи ядерних перетворень
  2.5. Радіометрія і дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одиниці радіоактивності і доз
  2.6. Зв’язок між радіоактивністю та дозою іонізуючого випромінювання
  2.7. Види опромінення
  Контрольні запитання до розділу 2:
  3. ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ЗЕМЛІ
  3.1. Космічне випромінювання
  3.2. Випромінювання радіонуклідів
  3.2.1. Випромінювання природних радіонуклідів
  3.2.2. Випромінювання штучних радіонуклідів
  3.3. Радіаційні аварії
  3.4. Генератори іонізуючих випромінювань
  3.5. Внесок різних джерел іонізуючих випромінювань у формування дози опромінення людини
  Контрольні запитання до розділу 3:
  4. ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ІЗ РЕЧОВИНАМИ КЛІТИН ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
  4.1. Взаємодія електромагнітних випромінювань із речовиною
  4.2. Взаємодія корпускулярних випромінювань з речовиною
  4.3. Лінійна передача енергії іонізуючих випромінювань атомам і молекулам речовини та їх відносна біологічна ефективність
  4.4. Пряма і непряма дія іонізуючих випромінювань
  4.5. Дія іонізуючого випромінювання на основні молекулярні компоненти клітини і процеси метаболізму
  4.5.1. Дія випромінювання на нуклеїнові кислоти
  4.5.2. Радіаційно‐хімічні зміни білків, амінокислот і вуглеводнів
  4.5.3. Дія випромінювань на білково‐ліпідні мембрани
  4.5.4. Дія випромінювання на деякі фізіолого‐біохімічні процеси рослин
  Контрольні запитання до розділу 4:
  5. БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ У РОСЛИН І ТВАРИН
  5.1. Класифікація радіобіологічних ефектів
  5.1.1. Радіаційна стимуляція
  5.1.2. Морфологічні зміни
  5.1.3. Променева хвороба
  5.1.4. Прискорення старіння і скорочення тривалості життя
  5.1.5. Загибель
  5.1.6. Генетичні ефекти
  5.1.7. Близькі та віддалені, детерміновані та стохастичні радіобіологічні ефекти
  5.2. Біологічні ефекти радіоміметиків
  Контрольні запитання до розділу 5:
  6. РАДІОЧУТЛИВІСТЬ РОСЛИН, ТВАРИН ТА ІНШИХ ОРГАНІЗМІВ
  6.1. Радіочутливість та радіостійкість
  6.2. Порівняльна радіочутливість організмів
  6.2.1. Радіочутливість рослин
  6.2.2. Радіочутливість тварин
  6.2.З. Радіочутливість бактерій і вірусів
  6.2.4. Радіочутливість біоценозів
  6.3. Причини широкої варіабельності радіочутливості організмів
  6.4. Порівняльна радіочутливість клітин на різних фазах розвитку
  6.5. Критичні органи
  6.6. Особливості дії на живі організми малих доз іонізуючих випромінювань
  Контрольні запитання до розділу 6:
  7. ПРОТИРАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ І РАДІОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ
  7.1. Протирадіаційний біологічний захист і радіосенсибілізація
  7.1.1. Фізичні радіозахисні та радіосенсибілізуючі фактори
  7.1.2. Хімічні радіозахисні речовини і радіосенсибілізатори
  7.1.3. Класифікація радіопротекторів та механізми їх дії
  7.1.4. Радіопротектори пролонгованої дії
  7.1.5. Радіоблокатори і радіодекорпоранти
  7.1.6. Радіосенсибілізатори
  7.2. Захист навколишнього середовища від радіонуклідного забруднення
  7.2.1. Захист ґрунтів від радіонуклідного забруднення
  7.2.2. Захист водойм від надходження радіонуклідів
  7.2.3. Захист рослин і тварин від надходження радіонуклідів
  7.2.4. Захист лісу і роль лісу у захисті навколишнього середовища від радіонуклідного забруднення
  7.2.5. Особливості мінімізації надходження і накопичення радіонуклідів в організмі людини
  Контрольні запитання до розділу 7:
  8. ПІСЛЯРАДІАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ РОСЛИН І ТВАРИН
  8.1. Класифікація видів післярадіаційного відновлення
  8.2. Репараційне відновлення
  8.3. Репопуляційне відновлення
  8.4. Регенераційне відновлення
  8.5. Компенсаторне відновлення
  8.6. Управління процесами післярадіаційного відновлення
  8.7. Радіоадаптація
  Контрольні запитання до розділу 8:
  9. АТМОСФЕРА, ҐРУНТ І ВОДОЙМИ ЯК ВИХІДНІ ЛАНКИ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  9.1. Загальні закономірності міграції радіонуклідів у природному середовищі
  9.2. Міграція радіонуклідів в атмосфері
  9.3. Міграція радіонуклідів в ґрунті
  9.4. Міграція радіонуклідів у водоймах
  Контрольні запитання до розділу 9
  10. НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ В РОСЛИНИ ТА ОРГАНІЗМ ТВАРИН. ІНКОРПОРОВАНІ РАДІОНУКЛІДИ
  10.1. Надходження радіонуклідів в рослини
  10.1.1. Позакореневе надходження
  10.1.2. Кореневе надходження
  10.1.3. Особливості поведінки радіонуклідів в лісових біоценозах
  10.2. Надходження радіонуклідів до організму тварин
  10.3. Особливості біологічної дії інкорпорованих радіонуклідів
  10.3.1. Дія інкорпорованих радіонуклідів на рослини
  10.3.2. Дія інкорпорованих радіонуклідів на організм тварин
  10.3.3. Небезпека інкорпорування гарячих частинок
  10.3.4. Принципи дозиметрії випромінювань інкорпорованих радіонуклідів
  10.4. Прогнозування надходження радіонуклідів в сільськогосподарські рослини і організм сільськогосподарських тварин
  Контрольні запитання до розділу 10
  11. ЗАХОДИ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДІВ В ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА І ТВАРИННИЦТВА
  11.1. Основні принципи організації ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях
  11.2. Засоби зменшення переходу радіонуклідів з грунту в сільськогосподарські рослини
  11.2.1. Обробіток ґрунту
  11.2.2. Застосування хімічних меліорантів і добрив
  11.2.3. Зміна складу рослин у сівозміні
  11.2.4. Зміна режиму зрошення
  11.2.5. Застосування спеціальних речовин та прийомів
  11.3. Основні прийомі зменшення переходу радіонуклідів в продукцію тваринництва
  11.3.1. Покращення кормової бази
  11.3.2. Зміна раціонів
  11.3.3. Включення до раціонів добавок і препаратів, що перешкоджають переходу радіонуклідів в продукцію
  11.3.4. Організаційні заходи
  11.4. Очищення сільськогосподарської продукції від радіонуклідів
  11.4.1. Очищення продукції рослинництва
  11.4.2. Очищення продукції тваринництва
  Контрольні запитання до розділу 11
  12. ВИКОРИСТАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ У БІОЛОГО‐ПРИРОДНИЧИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
  12.1. Опромінювальна техніка, що використовується в радіаційно‐біологічних технологіях
  12.2. Використання іонізуючих випромінювань в сільському господарстві
  12.2.1. Радіаційно‐біологічні технології в рослинництві
  12.2.2. Радіаційно‐біологічні технології в тваринництві
  12.3. Використання іонізуючих випромінювань в харчовій промисловості
  12.4. Використання іонізуючих випромінювань в медицині
  12.4.1. Застосування іонізуючих випромінювань у діагностиці захворювань
  12.4.2. Застосування іонізуючих випромінювань у лікуванні хвороб
  12.4.3. Радіаційна стерилізація матеріалів і інструментів в медицині
  12.4.4. Застосування іонізуючих випромінювань при трансплантації органів і тканин
  Контрольні запитання до розділу 12
  13. МЕТОД ІЗОТОПНИХ ІНДИКАТОРІВ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ
  13.1. Мічені атоми
  13.2. Радіоактивні і стабільні ізотопи
  13.3. Мічені сполуки
  13.4. Індикаторна доза
  13.5. Основні шляхи застосування ізотопних індикаторів у дослідженнях з рослинами
  13.5.1. Дослідження транспорту та розподілу в рослині окремих елементів
  13.5.2. Вивчення ролі певних речовин у метаболізмі рослин
  13.6. Особливості використання радіоактивних ізотопів у вегетаційних і польових дослідженнях
  13.7. Радіоавтографія
  13.7.1. Макрорадіоавтографія
  13.7.2. Мікрорадіоавтографія
  13.8. Особливості застосування стабільних ізотопів
  Контрольні запитання до розділу 13
  14. БІОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ТА ОСНОВИ РАДІАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ
  14.1. Концепція безпорогової дії іонізуючих випромінювань на живі організми та основні принципи біологічного нормування
  14.2. Поняття допустимого (прийнятного) ризику
  14.3. Категорії осіб, що опромінюються, та їх регламентація
  14.4. Допустимі рівні та тимчасово допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах харчування
  14.5. Населення в умовах радіаційних аварій
  14.6. Радіаційно‐гігієнічні регламенти
  14.7. Групи радіотоксичності радіоактивних ізотопів
  14.8. Принципи захисту від закритих та відкритих джерел іонізуючих випромінювань
  14.9. Нормування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції
  14.10. Основні документи регламентації норм радіаційної безпеки
  Контрольні запитання до розділу 14
  ПІСЛЯМОВА
  Додаткова література
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК
  АВТОРСЬКИЙ ПОКАЗЧИК
  ЗМІСТ

  Радіобіологія