Кількість назв: 965
  1. РАДІОЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
  1.1. Визначення науки та її завдання
  1.2. Історія розвитку радіоекології
  1.3. Розвиток радіоекології в Україні
  1.4. Проблеми і завдання сучасної радіоекології
  2. ДЖЕРЕЛА РАДІОНУКЛІДІВ В ЕКОСИСТЕМАХ І БІОСФЕРІ
  2.1. Природні радіонукліди
  2.1.1. Радіонукліди, що утворюють родини, та радіонукліди-продукти їх розпаду
  2.1.2. Радіонукліди позародинні, або такі, що не утворюють родин
  2.1.3. Космогенні радіонукліди
  2.1.4. Вміст природних радіонуклідів у навколишньому середовищі
  2.1.5. Природний радіаційних фон
  2.1.6. Природні радіонуклідні аномалії
  2.2. Штучні радіонукліди
  2.2.1. Радіонукліди атомних вибухів
  2.2.2. Радіонукліди ядерних реакторів
  2.2.3. Радіаційні аварії
  3. ОСНОВИ ДОЗИМЕТРІЇ В РАДІОЕКОЛОГІЇ
  3.1. Основні терміни і поняття
  3.2. Методи вимірювання і розрахунку доз зовнішнього опромінення
  3.2.1. Зовнішнє опромінення від космічного опромінення
  3.2.2. Зовнішнє опромінення від випромінювання природних радіонуклідів
  3.2.3. Зовнішнє опромінення від випромінювання радіонуклідів, що знаходяться у повітрі
  3.2.4. Зовнішнє опромінення від випромінювання радіонуклідів, що осіли на підстилаючу поверхню
  3.2.5. Екранування будівлями та врахування режиму поведінки людей при оцінках зовнішнього опромінення
  3.2.6. Вимірювання доз зовнішнього опромінення
  3.3. Методи оцінок і розрахунку доз внутрішнього опромінення
  3.3.1. Внутрішнє опромінення від інгаляційного надходження радіонуклідів
  3.2.2. Внутрішнє опромінення від перорального надходження радіонуклідів з їжею, водою та заковтування радіонуклідів
  3.3.3. Внутрішнє опромінення від природних радіонуклідів
  3.3.4. Оцінка доз внутрішнього опромінення на основі вимірювань вмісту радіонуклідів у тілі людини
  3.4. Дози опромінення персоналу та населення після аварії на Чорнобильській АЕС
  3.5. Дози медичного опромінення
  3.6. Дози опромінення від підприємств ядерного паливного циклу, теплових електростанцій та сховищ радіоактивних відходів
  3.7. Оцінка і прогнозування дозових навантажень на рослини і тварин
  3.8. Формування та сучасні рівні опромінення населення в Україні та світі
  3.9. Рівні допустимого опромінення. Поняття ризику
  3.10 Інститути регулювання
  4. АТМОСФЕРА, ГРУНТ І РОСЛИНИ ЯК ПЕРВИННІ ЛАНКИ НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ В БІОСФЕРУ
  4.1. Загальні закономірності міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі
  4.2. Міграція радіонуклідів в атмосфері
  4. 3. Міграція радіонуклідів в ґрунті
  4.4. Надходження радіонуклідів до рослин
  4.4.1. Позакореневе надходження
  4.4.2. Кореневе надходження
  4.5. Особливості міграції радіонуклідів в лісових біоценозах
  5. МІГРАЦІЯ РАДІОНУКЛІДІВ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ
  5.1. Джерела і шляхи надходження радіонуклідів природного і техногенного походження до водойми
  5.2. Поведінка радіонуклідів у водних екосистемах
  5.2.1. Вода і радіонукліди. Гідрологічні та гідрохімічні чинники
  5.2.2. Роль донних відкладень у розподілі радіонуклідів
  5.2.3. Вплив фізико-хімічних чинників середовища на поведінку радіонуклідів в компонентах водних екосистем
  5.3. Дозові навантаження на водні організми та ефекти радіаційного впливу
  5.4. Радіоекологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС для водних екосистем
  6. НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ДО ОРГАНІЗМУ ТВАРИН І ЛЮДИНИ
  6.1. Шляхи надходження радіонуклідів до гідробіонтів
  6.2. Шляхи надходження радіонуклідів до організму наземних тварин і людини
  6.3. Перерозподіл радіонуклідів в організмі теплокровних тварин
  6.4. Загальні закономірності надходження радіоактивних ізотопів з рослин до тварин в суходільних екосистемах
  6.5. Вплив хімічних властивостей та температури середовища на інтенсивність накопичення радіонуклідів тваринами. Сезонні закономірності накопичення радіонуклідів
  6.7. Біогенна міграція радіонуклідів та вплив життєдіяльності тварин на їх перерозподіл
  6.7. Зоогенна горизонтальна міграція радіонуклідів
  6.8. Виведення радіонуклідів з організму
  7. ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ЕКОСИСТЕМИ
  7.1. Ландшафтні та фітоценотичні особливості радіоактивного забруднення екосистем
  7.2. Джерела опромінення лісу
  7.3. Розподіл джерел випромінювання в лісі при радіоактивних випаданнях
  7.4. Дози опромінення організмів, що живуть у різних ярусах лісу, при радіоактивних випаданнях
  7.5. Роль екологічних факторів в опроміненні організмів у природних умовах
  7.6. Вплив γ-випромінювання на лісовий біогеоценоз. Хронічне опромінення лісу
  7.7. Вплив радіоактивного забруднення на рослини під пологом лісу
  7.8. Вплив опромінення на фауну в лісовій екосистемі
  7.9. Вплив іонізуючих випромінювань на тваринний світ відкритих ландшафтів
  8. РАДІОЄМНІСТЬ ЕКОСИСТЕМ
  8.1. Радіоємність агроекосистем
  8.2. Радіоемність лісової екосистеми
  8.3. Радіоємність прісноводних екосистем
  8.3.1. Радіємність непроточної прісноводної водойми
  8.3.2. Радіоємність водойми-охолоджувача АЕС
  8.3.3. Роль біоти водойм як депо накопичення радіонуклідів
  8.3.4. Радіоємність каскаду прісноводних водойм
  8.3.5. Радіоємність каскаду Дніпровських водосховищ
  8.4. Радіоємність морської екосистеми
  9. РАДІОЕКОЛОГІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
  9.1. Закономірности осадження радіонуклідів з атмосфери на поверхню території населених пунктів
  9.2. Інші шляхи надходження радіонуклідів в екосистему населених пунктів
  9.3. Радіоекологія урбанізованих територій
  9.3.1. Місто як екосистема
  9.3.2. Надходження радіонуклідів у міські екосистеми, їх розподіл і міграція
  9.4. Радіоємність міської екосистеми
  10. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ТЕРИТОРІЯХ
  10.1. Ведення сільського господарства
  10.1.1. Рослинництво
  10.1.2. Тваринництво
  10.3. Ведення лісового та садово-паркового господарства
  10.3. Ведення водного господарства
  10.4. Особливості експлуатації транспорту на забруднених радіонуклідами територіях
  10.5. Особливості роботи підприємств харчової та фармацевтичної промисловості
  10.6. Збір, зберігання та захоронення радіоактивних відходів
  11. РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
  11.1. Основні терміни і поняття радіоекологічного моніторингу
  11.2. Міжнародні рекомендації з питань радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища і опромінення населення
  11.3. Державна система радіоекологічного моніторингу України та радіоекологічного моніторингу агроекосистем
  11.4. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у кормах, сировині, продуктах харчування та питній воді в Європейському співтоваристві, Україні, Росії та Білорусі
  11.5. Система радіоекологічного моніторингу після аварії на Чорнобильській АЕС
  11.6. Оптимізація відбору і вимірювань проб при радіоекологічному моніторингу
  11.7. Сучасний радіоекологічний стан в Україні
  ПІСЛЯМОВА
  АВТОРСЬКИЙ ПОКАЗЧИК
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗЧИК
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Радіоекологія