Кількість назв: 940
  Лабораторна робота №1.2 Основні санітарні правила при роботі з радіоактивними речовинами
  Лабораторна робота № 1.3 Норми радіаційної безпеки при роботі з радіоактивними речовинами
  Лабораторна робота №1.4 Вивчення методики відбору та підготовки зразків для проведення радіометричних вимірювань
  Лабораторна робота № 1.5 Розробка робочого проекту складування відходів дезактивації (ПСВД)
  Лабораторна робота №1.6 Вивчення основних методів вимірювання радіоактивності
  БЛОК 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
  Лабораторна робота №2.1 Класифікація приладів радіаційного контролю та визначення радіоактивного забруднення за допомогою радіометра РКС-20.30 «Прип’ять» та дозиметра-радіометра РКГБ-01 «Горинь»
  Лабораторна робота №2.2 Вивчення дозиметричних величин та визначення потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма - випромінювання за допомогою дозиметр ів ДРГЗ-01 та ДРГ-05М
  Лабораторна робота №2.3 Вимірювання радіаційного фону з математичною обробкою результатів вимірювань
  Лабораторна робота №2.4 Визначення питомої активності гамма-випромінюючих нуклідів у пробах за допомогою радіометра РИГ – 01 «Гамма»
  Лабораторна робота № 2.5 Вивчення радіометра РКБЧ–1еМ і визначенння питомої активності сипучих проб
  Лабораторна робота № 2.6 Визначення об’ємної активності радону в повітрі
  Лабораторна робота №2.7 Вивчення взаємодії β-випромінювання з речовиною і оцінка максимальної енергії β-спектру
  Лабораторна робота №2.8 Визначення за допомогою радіометра «Бета» питомої активності стронцію-90 в ґрунті, забрудненому чорнобильськими викидами
  Лабораторна робота №2.9 Градуювання сцинтиляційного γ-спектрометра АИ-256
  Лабораторна робота №2.10 Вивчення сцинтиляційного γ-спектрометра МИ-2143-91 і визначення питомої активності цезію-137 в ґрунті, забрудненому чорнобильськими викидами
  Лабораторна робота № 2.11 Вивчення вторинного космічного випромінювання як одного із джерел радіаційного фону
  Лабораторна робота №2.12 Вивчення властивостей нейтронного випромінювання як одного з чинників природного радіаційного фону
  Лабораторна робота №2.13 Визначення об’ємної активності β-випромінюючих нуклідів у воді за допомогою радіометра РЖС-05
  БЛОК 3. РОЗРАХУНКОВІ ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
  Лабораторна робота №3.1 Вивчення одиниць радiоактивностi та радіоактивних доз
  Лабораторна робота №3.2 Прогноз вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції
  Лабораторна робота №3.3 Характеристика заходів, спрямованих на зменшення надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва
  Лабораторна робота №3.4 Основні принципи ведення тваринництва на радіоактивно забруднених територіях
  Лабораторна робота №3.5 Особливості ведення зрошувального землеробства після аварії на ЧАЕС
  Лабораторна робота №3.6 Вивчення експрес-методів визначення сумарної β- активностi та вiдносної похибки вимiрювання
  Лабораторна робота №3.7 Визначення сумарної ефективної дози Опромінення населення
  Лабораторна робота № 3.8 Ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення
  Лабораторна робота № 3.9 Прогноз вмісту радіонуклідів у лісовій продукції
  Лабораторна робота № 3.10 Особливості ведення рибництва та рибальства на водоймах в умовах радіоактивного забруднення
  Контрольна тестова програма
  Додатки
  Короткий термінологічний словник
  Література

  Радіоекологія. Практикум