Кількість назв: 963
  Основні умовні позначення до 1 розділу
  Розділ 1. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ І ГАЗІВ
  1.1 Природа атмосферних забруднювачів
  1.2 Основні властивості пилу
  1.2.1 Густина пилу
  1.2.2 Дисперсність
  1.2.3 Адгезійні властивості
  1.2.4 Абразивність
  1.2.5 Змочуваність
  1.2.6 Гігроскопічність частинок
  1.2.7 Електрична провідність
  1.2.8 Електрична зарядженість
  1.2.9 Здатність до самозаймання
  1.3 Ефективність вловлювання пилу
  1.4 Основні властивості газів
  1.4.1 Густина і в’язкість
  1.4.2 Вологість газів
  1.4.3 Питома теплоємність газів
  1.4.4 Ентальпія газів
  1.5 Фізичні основи пиловловлювання
  1.5.1 Гравітаційне осадження частинок
  1.5.2 Відцентрове осадження частинок
  1.5.3 Інерційне осадження частинок
  1.5.4 Захоплювання частинок
  1.5.5 Дифузійне осадження
  1.5.6 Осадження під дією електричних зарядів
  1.5.7 Магнітні поля
  1.5.8 Акустичні поля
  1.5.9 Термофорез
  1.5.10 Фотофорез
  1.5.11 Дифузіофорез
  1.6. Природоохоронні технології захисту навколишнього середовища
  1.6.1 Способи очищення газів
  1.7 Необхідна ступінь очищення газів
  1.7.1 Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин
  1.7.2 Гранично допустимі викиди шкідливих речовин
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 2 розділу
  Прийняті скорочення
  Розділ 2. ОБЕЗПИЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ У СУХИХ ІНЕРЦІЙНИХ АПАРАТАХ
  2.1 Пилоосаджувальні камери
  2.2 Інерційні пиловловлювачі
  2.3 Жалюзійний пиловіддільник
  2.4 Циклони
  2.4.1 Технологічні розрахунки циклонів
  2.5 Групові та батарейні циклони
  2.5.1 Технологічні розрахунки батарейних циклонів
  2.6 Вихрові пиловловлювачі
  2.7 Динамічні пиловловлювачі
  2.8 Приклади вибору і розрахунку сухих інерційних пиловловлювачів
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 3 розділу
  Прийняті скорочення:
  Розділ 3. ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ ФІЛЬТРУВАННЯМ
  3.1 Тканинні фільтри
  3.2 Волокнисті фільтри
  3.3 Зернисті фільтри
  3.4 Технологічні розрахунки фільтрів
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 4 розділу
  Прийняті скорочення
  Розділ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ
  4.1 Типи і конструкції електрофільтрів
  4.2 Розрахунок і вибір електрофільтрів
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 5 розділу
  Розділ 5. МОКРЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ
  5.1 Фізичні основи мокрого пиловловлювання
  5.2 Порожнисті газопромивачі
  5.3 Насадкові газопромивачі
  5.4 Пінні пиловловлювачі
  5.5 Механічні газопромивачі
  5.6 Ударно-інерційні газопромивачі
  5.7 Газопромивачі (скрубери) відцентрової дії
  5.8 Швидкісні газопромивачі (скрубери Вентурі)
  5.9 Приклади вибору і розрахунку мокрих пиловловлювачів
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 6 розділу
  Прийняті скорочення:
  Розділ 6. ОЧИЩЕННЯ ВИКИДІВ ВІД ГАЗО- І ПАРОПОДІБНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
  6.1 Абсорбція
  6.2 Хемосорбція
  6.3 Адсорбція
  6.4 Термічне знешкодження газів
  6.5 Каталітичне очищення газів
  6.5.1 Апарати з фільтрувальним шаром каталізатора
  6.5.2 Апарати з завислим (киплячим) шаром каталізатора
  6.5.3 Апарати з пиловидним каталізатором
  6.5.4 Розрахунок контактних апаратів з завислим шаром каталізатора
  6.6 Біохімічні реактори
  6.7 Гідрофільтри
  6.8 Технологічні розрахунки
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 7 розділу
  Розділ 7. МАГНІТНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ
  7.1 Електромагнітні фільтри з осердям-насадкою
  7. 2 Багатополюсні фільтри з „відділеними” електромагнітами
  7.3 Фільтри з постійними магнітами
  7.4 Вибір і розрахунок насадок
  Контрольні запитання
  Основні умовні позначення до 8 розділу
  Прийняті скорочення
  Розділ 8. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
  8.1 Зниження забруднення атмосфери відпрацьованими газами шляхом економії палива
  8.2 Удосконалення двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ)
  8.3 Методи знезаражування відпрацьованих газів
  8.4 Альтернативні двигуни
  8.5 Пошук нових видів палива
  8.6 Автоматизовані системи управління міським транспортом
  8.7 Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом
  Основні умовні позначення до 9 розділу
  Прийняті скорочення
  Розділ 9. РОЗСІЮВАННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ
  9.1 Розрахунок забруднення атмосфери викидами одиночного джерела
  Приклади розрахунку розсіювання шкідливих речовин
  Контрольні запитання
  Розділ 10. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  10. 1. Вимоги до розташування та організації виробничої території
  10. 2. Вибір району будівництва підприємств
  10. 3. Компоновка будівель і споруд на промисловому майданчику
  10. 4. Санітарно-захисні зони
  10.5. Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах
  10.5.1. Заходи для скорочення викидів при першому режимі роботи підприємства
  10.5.2. Заходи для скорочення викидів при другому режимі роботи підприємства
  10.5.3. Заходи для скорочення викидів при третьому режимі роботи підприємства
  10.6. Оцінювання забруднення атмосферного повітря населених місць
  10.6.1. Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
  10.6.2. Правила оцінювання забруднення атмосферного повітря
  10.7. Контроль стану навколишнього середовища
  Контрольні запитання
  Розділ11. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
  11.1 Поняття моніторингу довкілля
  11.2 Загальні засади державного моніторингу навколишнього природного середовища України
  11.3 Структура і рівні системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
  11.4 Організація роботи системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
  11.5 Порядок функціонування системи державного моніторингу навколишнього природного середовища
  11.6 Організація спостережень та контролю за забрудненням атмосферного повітря
  11.6.1 Види постів спостережень
  11.6.2 Програми та терміни спостережень
  11.6.3 Автоматизовані системи спостереження і контролю за атмосферним повітрям
  11.7 Екологічне нормування якості атмосферного повітря
  Контрольні запитання
  ЛІТЕРАТУРА
  ГЛОСАРІЙ
  ДОДАТКИ

  Технології захисту навколишньного середовища. Ч. 1. Захист атмосфери