Кількість назв: 965
  1.3 Міжнародні стандарти серії ISO 14000
  1.4 Петля якості (принцип життєвого циклу)
  Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  2.1 Історичні передумови екологічного менеджменту
  2.2 Британський стандарт у сфері екологічного менеджменту BS7750
  2.3 Система екологічного менеджменту і аудиту EMAS
  2.4 Концепція екоефективності
  2.5 Принципи СЕМ
  2.6 Стратегії в області охорони навколишнього середовища
  Розділ 3. ЗМІСТ СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 14001:2015
  0.1 Загальні положення
  0.2 Мета системи екологічного менеджменту
  0.3 Фактори успіху
  0.4 Цикл Plan-Do-Check-Act
  0.5 Зміст Міжнародного Стандарту
  1 Область застосування
  2 Нормативні посилання
  3 Терміни та визначення
  4 Контекст організації
  5 Лідерство
  6 Планування
  7 Забезпечення
  8 Функціонування
  8.1 Оперативне планування і управління
  8.2 Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них
  9 Оцінка результатів діяльності
  10 Покращення
  Розділ 4. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  4.1 Основні принципи сучасних моделей управління
  4.2 Позитивні ефекти впровадження СЕМ
  4.3 Система екологічного управління згідно з ISO. Історія міжнародної організації зі стандартизації (ISO)
  4.4 ISO та довкілля
  4.5 Технічний комітет ISO/TC 207 «Екологічне управління»
  4.6 Національні система стандартизації довкілля
  Розділ 5. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗГІДНО З ISO 14001
  5.1 ISO 14001 у редакції 2015 року: стислий зміст та аналіз основних змін
  5.2 Основні зміни у новому стандарті
  Розділ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗГІДНО З ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015)
  6.1 Визначення середовища (контексту) організації
  Методи визначення контексту організації: SWOT-аналіз, SNW-аналіз, аналіз п’яти сил Портера, PEST-аналіз
  6.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін
  6.3 Визначення сфери застосування системи екологічного управління
  6.4 Лідерство та зобов’язання
  6.5 Екологічна політика
  6.6 Ризики і можливості системи екологічного менеджменту
  6.7 Визначення екологічних аспектів
  6.8 Програма екологічного менеджменту
  6.9 Обов’язкові для дотримання відповідності вимоги
  6.10 Підтримання системи управління
  6.11 Виробництво. Оперативне планування та контроль поточної діяльності. Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них
  6.12 Оцінювання дієвості
  6.13 Поліпшування
  Розділ 7. УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ
  7.1 Роль життєвого циклу в системі екологічного управління
  7.2 Комунікація та управління життєвим циклом
  7.3 Корисні інструменти для управління життєвим циклом
  7.4 Основні чинники впровадження LCM
  7.5 Управління життєвим циклом на практиці
  7.6 Економіка і фінанси
  7.7 Закупівля
  7.8 Маркетинг і продажі
  7.9 Взаємозв’язки зацікавлених сторін
  Розділ 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ
  8.1 Внутрішній аудит
  8.2 Аналіз з боку керівництва
  8.3 Місце і роль екологічного аудиту в системі менеджменту навколишнього природного середовища
  8.4 Типи аудиту, його підготування і процедури
  8.5 Спрямування екологічного аудиту територій
  8.6 Екологічний аудит діяльності підприємства
  8.7 Оцінювання результатів екологічного аудиту
  8.8 Оцінювання ефективності системи екологічного менеджменту
  Розділ 9. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Розділ 10. ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Розділ 11. РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА БІЛЬШ ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО
  11.1 Сучасні проблеми та світові тенденції захисту довкілля
  11.2 Напрямки вирішення екологічних проблем
  11.3 Законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища України та Європейського Союзу
  11.4 Найкращі доступні технології та методи керування
  Розділ 12. РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА БІЛЬШ ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ
  12.1 Введення до ресурсоефективного та чистого виробництва
  12.2 Цілі та переваги
  12.3 Екологічні аспекти, які розглядає РЕБЧВ
  12.4 Індикатори для РЕБЧВ-оцінки
  Розділ 13. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
  13.1 Сировина (матеріали)
  13.2 Класифікація сировини (матеріалів)
  13.3 Вибір сировини та її якість
  13.4 Ефективне використання сировини
  13.5 Еко-індустріальні парки та інноваційні кластери
  Розділ 14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВИДИ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
  14.1 Види та джерела енергії
  14.2 Енергетичне господарство
  14.3 Ефективне використання енергії
  Розділ 15. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
  15.1 Джерела та споживачі водних ресурсів на підприємстві
  15.2 Якісні характеристики води
  15.3 Ефективне використання води
  Розділ 16. СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ СТІЧНИХ ВОД ТА ЇХ ОЧИЩЕННЯ
  16.1 Види стічних вод на підприємстві
  16.2 Способи очищення стічних вод
  16.3 Скорочення обсягів стічних вод
  Розділ 17. СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ЇХ УТИЛІЗАЦІЯ
  17.1 Джерела утворення відходів
  17.2 Безпечне та ефективне поводження з відходами
  Розділ 18. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
  18.1 Джерела забруднення атмосфери
  18.2 Скорочення викидів в атмосферу
  Розділ 19. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕБЧВ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ
  19.1 Збір та аналіз даних
  Розділ 20. РЕБЧВ-ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТВА
  20.1 Аналіз матеріальних потоків
  20.2 Аналіз енергетичних потоків
  20.3 Аналіз ефективності водокористування
  Розділ 21. ПОШУК РЕСУРСОЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ. ПІДХОДИ РЕБЧВ
  21.1 Підходи РЕЧВ
  21.2 Вибір та еколого-економічне обґрунтування РЕБЧВ-заходів
  21.3 Екологічна оцінка
  ЛІТЕРАТУРА

  Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність