Кількість назв: 963
  3. Предмет і завдання хімічної екології
  РОЗДІЛ І. РОЛЬ ТА МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПРИРОДІ
  1. XІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В БІОСФЕРІ
  2. ПОНЯТТЯ ПРО БІОГЕННУ МІГРАЦІЮ ТА КОЛООБІГ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
  3. БІОГЕОХІМІЧНІ КОЛООБІГИ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
  4. ДРУГОРЯДНІ ЕЛЕМЕНТИ У БІОСФЕРІ
  5. ПОНЯТТЯ ПРО ХІМІЧНІ ЕКОРЕГУЛЯТОРИ
  6. ГІПОТЕЗИ ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
  РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ  
  1. РЕЧОВИНИ-ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ
  2. ТОКСИЧНІСТЬ РЕЧОВИН. СТАНДАРТИ ЯКОСТІ СЕРЕДОВИЩА
  3. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТМОСФЕРИ
  3.1. Будова та склад атмосфери
  3.2. "Парниковий ефект" атмосфери – причина зміни клімату?
  3.3. Проблема озонового шару планети. Хімізм руйнування озону. Хімічні заходи з відновлення озонового шару
  3.4. Забруднювачі тропосфери. Загальна характеристика вторинних компонентів тропосфери
  4. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ
  4.1. Вода та її значення для життя на Землі
  4.2. Основні екологічні проблеми Світового океану
  4.3. Колообіг води та її баланс на планеті
  4.4. Джерела забруднення Світового океану та внутрішніх вод
  4.5. Хімічне забруднення природних вод
  4.6. Методи очищення стічних вод
  5. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОСФЕРИ
  5.1. Будова літосфери та її склад
  5.2. Ґрунтові ресурси Землі
  5.3. Хіміко-екологічні проблеми використання пестицидів
  5.4. Добрива. Загальна характеристика добрив. Процеси трансформації Нітрогену в ґрунті
  5.5. Регулятори росту та розвитку рослин. Дефоліанти і десиканти
  5.6. Білкове голодування як хіміко-екологічна проблема (хімічні джерела їжі)
  РОЗДІЛ ІІІ. ХІМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РАДІАКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЇ. СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ЕНЕРГІЇ АТОМА
  1.1. Будова атома
  1.2. Поняття радіоактивності, види радіоактивного розпаду. Закон зміщення Содді-Фаянса
  1.3. Будова ядра атома. Радіоактивні ряди
  1.4. Шляхи біологічної дії йонізації на живі клітини
  1.5. Джерела радіоактивного опромінювання. Природний фон випромінювання
  1.6. Штучна радіоактивність, її джерела. Способи одержання енергії атома
  1.7. Розповсюдження радіоактивних забруднень в атмосфері, воді, ґрунті. Проблема поховання радіоактивних відходів
  2. ДОБУВАННЯ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ
  2.1. Використання енергії Сонця
  2.2. Принципи біоенергетики
  2.3. Способи добування енергії з водню
  РОЗДІЛ ІV. МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
  1. ПОНЯТТЯ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО ВИДИ
  1.1. Види моніторингу довкілля (санітарно-гігієнічний, екологічний, біосферний)
  1.2. Біоіндикація стану довкілля. Загальні поняття та принципи біоіндикації
  2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯКИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ
  2.1. Відбір проб. Підготовка зразків до аналізу
  2.2. Характеристика основних фізико-хімічних методів аналізу (якісні реакції, гравіметричний метод, титрометричний метод, колориметричний метод)
  РОЗДІЛ V. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
  №1. Визначення рівня відновленості середовища у грунтах та донних відкладеннях за допомогою автографії на фотопапері
  №2. Екологічна оцінка повітряного середовища
  2.1. Визначення запиленості повітря
  2.2. Експрес-метод визначення вуглекислого газу
  №3. Визначення твердості побутової та природної води
  №4. Визначення кислотності середовища
  №5. Визначення нафтопродуктів, фенолів і хлору у воді
  5.1. Визначення нафтопродуктів у воді
  5.2. Визначення фенолів у воді
  5.3. Визначення залишкового хлору у водопровідній воді
  №6. Визначення сухого залишку, карбонат-, хлорид-, сульфат- та нітрат-йонів грунтового витягу
  №7. Визначення інтенсивності виділення вуглекислого газу грунтом як біотест на щільність її заселення живими організмами
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ
  ЛІТЕРАТУРА
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Хімічна екологія