Кількість назв: 940
  ЧАСТИНА 1.  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 
  Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
  1.1 Предмет, мета та задачі економетрики
  1.2 Еволюція економіко-математичних методів і економетрики
  1.3 Сучасний стан економіко-математичного моделювання та класифікація моделей
  1.4 Етапи економіко-математичного моделювання
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 2. ДОПОМІЖНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
  2.1 Елементи лінійної алгебри
  2.1.1. Матриці, визначники та дії з ними
  2.1.2. Системи лінійних рівнянь та методи їх вирішення
  Запитання для самоконтролю
  2.2. Основні поняття геометрії випуклих множин
  2.2.1. Випуклі множини та їх геометрична інтерпретація на площині та в просторі
  2.2.2. Системи лінійних нерівностей та знаходження області допустимих рішень
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  2.3. Метод найменших квадратів
  2.4. Елементи теорії ймовірностей
  2.4.1. Випадкові події та величини
  2.4.2. Числові характеристики випадкових величин та нормальний закон розподілу ймовірностей
  Запитання для самоконтролю
  ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
  Розділ 3. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. ПАРНА ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ
  3.1. Загальна лінійна економетрична модель, її структура та етапи побудови
  3.2. Передумови застосування методу найменших квадратів
  3.3. Властивості оцінок параметрів рівнянь регресії
  3.4. Види рівнянь парної регресії та визначення їх параметрів
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  3.5. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у рівняннях парної регресії
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  Розділ 4. ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ
  4.1 Види рівнянь множинної регресії та знаходження прогнозних значень залежної змінної
  4.2. Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у множинній регресії
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  4.3. Порушення умов використання 1МНК для множинної регресії, шляхи їх виявлення та подолання
  4.3.1. Мультиколінеарність незалежних змінних та способи їх усунення
  4.3.2. Гетероскедастичність моделі та визначення її параметрів узагальненим методом найменших квадратів (УМНК)
  4.3.3. Автокореляція в динамічних рядах моделі. Методи її виявлення та оцінка параметрів моделі динаміки
  Запитання для самоконтролю
  4.4. Моделі розподіленого лагу
  4.4.1. Поняття лагу та лагових змінних. Види лагових моделей
  4.4.2. Взаємна кореляційна функція. Лаги залежної та незалежних змінних
  4.4.3. Методи оцінювання параметрів лагової моделі
  Запитання для самоконтролю
  4.5. Моделі на основі одночасних структурних рівнянь
  4.5.1. Системи рівнянь при побудові економетричних моделей
  4.5.2. Ідентифікація моделі. Рекурсивні системи
  4.5.3. Методи оцінки параметрів моделі на основі системи рівнянь
  4.5.4. Прогноз та його довірчі інтервали
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 5. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ З ЯКІСНИМИ ПОЯСНЮВАЛЬНИМИ ЗМІННИМИ
  5.1. Якісні змінні в економетричних моделях
  5.2. Регресійні моделі з кількісними та якісними змінними
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 6. ПРИКЛАДИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
  6.1. Виробнича функція Кобба-Дугласа
  6.2. Моделі попиту і пропозиції на конкурентному ринку
  6.3. Повна кейсіанська модель
  6.4. Економетричні моделі Укр-1-3
  Запитання для самоконтролю
  ЧАСТИНА 3. ОПТИМІЗАЦІЙНІ, СІТКОВІ, БАЛАНСОВІ ТА РИЗИКОВІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ
  Розділ 7. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ЇХ ПОБУДОВИ
  7.1. Лінійне програмування з розвязанням оптимізаціних задач
  7.1.1. Постановка загальної задачі лінійного програмування
  7.1.2. Приклади задач ЛП і сформованих на їх основі оптимізаційних моделей
  Задача оптимального використання ресурсів (оптимального планування)
  Задача оптимального розподілу завдань з випуску однорідної продукції
  Задача оптимального використання потужностей
  Задача оптимального розкрою матеріалів
  Задача про суміші
  Транспортна задача
  Приклади побудови економіко-математичних моделей
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  7.2. Методи вирішення задачі ЛП та її додатки
  7.2.1. Методи вирішення задач ЛП
  7.2.2. Двоїсті задачі ЛП та її економічна інтерпретація
  7.2.3. Транспортна задача та її моделі
  7.2.4. Інші лінійні методи знаходження оптимальних рішень економічних задач
  7.2.5. Нелінійні методи оптимізації
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 8. Сіткове моделювання
  8.1. Сіткова модель та її елементи
  8.1.1. Призначення сіткового планування та управління
  8.1.2. Правила побудови сіткового графіку
  8.2. Параметри сіткової моделі
  8.3. Аналіз і оптимізація сіткового графіку
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  Розділ 9. БАЛАНСОВИЙ МЕТОД І МОДЕЛІ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ
  9.1. Постановка задачі міжгалузевого балансу
  9.2. Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва та її елементи
  9.3. Інші балансові моделі
  Запитання для самоконтролю
  Вправи
  Розділ 10. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ
  10.1. Аналіз та управління ризиком в економіці
  10.1.1. Поняття економічного ризику та його класифікація
  10.1.2. Принципи, способи та етапи управління ризиком
  10.2. Показники кількісного оцінювання ступеня ризику
  10.2.1. Статистичний метод та його кількісні показники
  10.2.2. Експертні методи оцінювання ризику
  Запитання для самоконтролю
  Розділ 11. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА В РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
  11.1. Загальний опис програмного забезпечення табличного процесора EXCEL
  11.2. Рішення задач ЛП у середовищі EXCEL
  11.3. Лінійні регресійні моделі в програмах обробки електронних таблиць
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Економетрика