Кількість назв: 940
  Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ТЕМА 1. ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ
  1.1. Підприємство як економічний суб’єкт
  1.2. Еволюція теорій підприємства і сформовані на їх основі моделі
  1.3. Модель сучасного підприємства
  1.4. Сутність підприємства, цілі і принципи діяльності підприємств в сучасних умовах
  1.5. Головні види та напрями діяльності підприємств
  1.6. Правові основи функціонування підприємств
  ТЕМА 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  2.1. Сутність та цілі підприємницької діяльності
  2.2. Функції та принципи підприємницької діяльності
  2.3. Форми та моделі підприємництва
  2.4. Типи підприємницької діяльності та їх особливості
  2.5. Активізація підприємницької діяльності
  2.6. Державне регулювання підприємницької діяльності
  ТЕМА 3. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
  3.1. Сутність та ознаки класифікації підприємств
  3.2. Характеристика організаційно-правових форм підприємств
  3.3. Характеристика підприємств за видами економічної діяльності
  3.4. Типологія промислових підприємств за ознаками техніко-економічної структури
  3.5. Характеристика підприємств за просторово-структурними ознаками
  3.6. Об'єднання підприємств
  ТЕМА 4. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
  4.1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств
  4.2. Характеристика суб’єктуів мікросередовища
  4.3. Макросередовище господарювання та його основні фактори
  ТЕМА 5. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  5.1. Структура підприємства
  5.2. Сутність, функції і методи управління діяльністю підприємства
  5.3. Організаційні структури управління підприємством
  5.4. Державне управління діяльністю підприємств
  ТЕМА 6. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ
  6.1. Поняття та функції ринку
  6.2. Характеристика різних типів ринків
  6.3. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку
  6.4. Загальна характеристика продукції
  ТЕМА 7. ТОВАРНА ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  7.1. Сутність товарної політики підприємства
  7.2. Товарний асортимент та номенклатура
  7.3. Сутність цін, їх види, структура
  7.4. Методи ціноутворення
  7.5. Стратегії ціноутворення на підприємстві
  ТЕМА 8. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  8.1. Прогнозування розвитку суб’єктів господарювання: сутність, принципи і методи
  8.2. Планування як функція управління
  8.3. Методологічні основи планування
  8.4. Стратегічне планування, його особливості та роль у діяльності підприємств
  8.5. Тактичне та оперативно-календарне планування
  8.6. Бізнес-планування: функції, зміст та особливості здійснення
  Змістовий модуль 2. РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  ТЕМА 9. ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  9.1. Сутність і завдання виробничої програми
  9.2. Показники виробничої програми
  9.3. Маркетингова діяльність і формування виробничої програми
  9.4. Економічне обґрунтування виробничої програми
  ТЕМА 10. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПРОДУКТИВНІСТЬ І ОПЛАТА ПРАЦІ
  10.1. Кадрова політика на підприємстві
  10.2. Класифікація персоналу підприємства
  10.3. Визначення чисельності працівників
  10.4. Продуктивність праці персоналу
  10.5. Мотивація трудової діяльності працівників
  10.6. Соціально-економічна сутність заробітної плати
  10.7. Форми й системи оплати праці
  10.8. Тарифна система оплати праці
  10.9. Особливості організації оплати праці на підприємстві в сучасних умовах
  ТЕМА 11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
  11.1. Сутність та роль інтелектуального капіталу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
  11.2. Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства
  11.3. Поняття та класифікація нематеріальних активів
  11.4. Оцінка та амортизація нематеріальних активів
  11.5. Правовий захист та ефективність використання інтелектуального капіталу
  ТЕМА 12. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ
  12.1. Сутність основного капіталу
  12.2. Класифікація і структура основних фондів
  12.3. Методи оцінки основних фондів
  12.4. Відтворення основних фондів
  12.5. Знос і амортизація основних фондів
  12.6. Ремонт і модернізація основних фондів
  12.7. Система показників ефективності використання основних фондів
  12.8. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів
  ТЕМА 13. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ
  13.1. Сутність, склад та структура оборотного капіталу
  13.2. Визначення потреби в оборотних коштах
  13.3. Характеристика наявності та ефективного використання оборотних коштів
  13.4. Шляхи покращення використання оборотного капіталу
  ТЕМА 14. ІНВЕСТИЦІЇ
  14.1. Суть і класифікація інвестицій
  14.2. Основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти
  14.3. Визначення необхідного обсягу та джерел формування виробничих інвестицій
  14.4. Формування і регулювання фінансових інвестицій
  Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ТЕМА 15. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  15.1. Характеристика і типи інновацій
  15.2. Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування
  15.3. Інноваційні процеси
  15.4. Науково-технічний та організаційний прогрес
  15.5. Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві
  ТЕМА 16. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА І ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ
  16.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
  16.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства
  16.3. Поняття, види та чинники формування виробничої потужності підприємства
  16.4. Розрахунок виробничої потужності підприємства та визначення рівня її використання
  ТЕМА 17. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
  17.1. Логістика постачання, її місце в логістичній системі
  17.2. Організація матеріально-технічного забезпечення
  17.3. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах
  17.4. Сутність, цілі і завдання виробничої логістики
  17.5. Матеріальні запаси і управління ними
  ТЕМА 18. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  18.1. Основні положення теорії організації операційної діяльності
  18.2. Виробничий процес, його різновиди та принципи організації
  18.3. Організаційні типи виробництва
  18.4. Методи організації виробництва
  18.5. Суспільні форми організації виробництва
  18.6. Інфраструктура підприємства
  ТЕМА 19. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  19.1. Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки
  19.2. Сутність, показники та методи оцінки якості продукції
  19.3. Системи управління якістю продукції
  19.4. Стандартизація і сертифікація продукції
  19.5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції
  Змістовий модуль 4. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
  ТЕМА 20. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
  20.1. Характеристика витрат підприємства, їх класифікація
  20.2. Кошторис витрат
  20.3. Калькулювання собівартості продукції
  20.4. Визначення собівартості продукції на підприємстві
  20.5. Управління витратами на підприємстві
  ТЕМА 21. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  21.1. Дохід підприємства та джерела його формування
  21.2. Прибуток підприємства, його суть, функції і види
  21.3. Формування і використання прибутку
  21.4. Система показників рентабельності та методика їх визначення
  21.5. Фінансовий стан підприємства та показники його оцінки
  ТЕМА 22. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  22.1. Поняття інвестиційного та інноваційного проектів
  22.2. Методи і способи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів
  22.3. Поняття ризику при здійсненні інноваційно-інвестиційної діяльності
  22.4. Методи оцінки ризикованості інноваційно-інвестиційних проектів
  ТЕМА 23. ІНТЕГРАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
  23.1. Сутнісна характеристика і види ефективності діяльності підприємства
  23.2. Вимірювання ефективності діяльності: критерії і система показників
  23.3. Поняття та показники конкурентоспроможності підприємства
  23.4. Оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства
  23.5. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
  ТЕМА 24. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
  24.1. Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств. Моделі організаційного розвитку
  24.2. Основні риси підприємства майбутнього
  24.3. Мережеподібні підприємства, особливості їх виникнення та функціонування
  24.4. Віртуальні підприємства
  24.5. Інші різновиди нових організаційних форм підприємств
  ТЕМА 25. ТРАНСФОРМАЦІЯ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ
  25.1. Реструктуризація як основний напрям трансформації підприємства
  25.2. Санація суб’єктів господарювання
  25.3. Банкрутство і ліквідація підприємств
  ТЕМА 26. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  26.1. Сутнісна характеристика бізнес-процесів
  26.2. Сучасні моделі бізнес-процесів
  26.3. Оптимізація бізнес-процесів
  ТЕМА 27. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА
  27.1. Сутнісна характеристика економічної безпеки суб'єктів господарювання
  27.2. Основні функціональні складові економічної безпеки
  27.3. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства
  27.4. Антикризове управління діяльністю підприємства
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Економіка підприємства (Частина 1)