Кількість назв: 940
  1.2. Розподіл історії людства на доісторичну та історичну епохи
  1.3. Європейська цивілізація і її вплив на світову цивілізацію
  ТЕМА 2. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ НА ЕТАПІ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
  2.1. Первісна стадія розвитку людства
  2.2. Порівняльний історико-економічний аналіз моделей розвитку рабовласницької економіки: азіатський та античний спосіб виробництва
  2.3. Тлумачення суті економічних категорій і законів ученими й філософами Стародавнього світу
  ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПЕРІОДУ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ В VIII ст. до н.е. - V ст. н.е.
  3.1. Формування класового суспільства й держави в античному світі, початок формування світових цивілізацій в VIII ст. до н.е. –V ст. н.е.
  3.2. Створення в Древньому Римі й Древній Греції системи господарювання, торгівлі й ремесла
  3.3. Економічна думка античного світу
  ТЕМА 4. ГОСПОДАРСТВО Й ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ( V- XV ст. н.е.)
  4.1. Характеристика феодалізму як загальносвітового і європейського цивілізованого господарювання і його економічна сутність
  4.2. Основні періоди в історії економіки західноєвропейської цивілізації
  4.3. Типи феодального господарства й форми організації ремесла в економіці середньовіччя
  4.4. Особливості розвитку європейського господарства (Англія, Німеччина, Франція (V – XV ст. ст.)
  4.5. Економічні погляди середньовіччя (феодального суспільства)
  ТЕМА 5. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВИЛІЗАЦІЇ (XVI - XVII cт.)
  5.1. Розпад Римської імперії та поступовий розвиток ринкових відносин в сільському господарстві, торгівлі та транспорті
  5.2. XVI-XVII століття - період швидкого розвитку ринкових відносин Європейської цивілізації
  5.3. Англія як класична країна первісного нагромадження капіталу й промислового перевороту. Наслідки промислового перевороту
  5.4. Зародження ідей меркантилізму як наукової течії в XVI - XVIII ст.ст.
  ТЕМА 6. РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII ст. - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)
  6.1. Зародження й розвиток ринкового господарства, грошових відносин і торгівлі у феодальній економіці - головні причини його краху
  6.2. Англія як класична країна первісного нагромадження капіталу й промислового перевороту. Наслідки промислового перевороту
  6.3. Особливості промислового перевороту у Франції й перехід до капіталістичних методів господарювання в Голландії
  6.4. Формування капіталізму й роль работоргівлі - в економіці Англії
  6.5. Характеристика основних наслідків промислової революції XVIII ст. і технічної революції XIX ст.
  6.6. Еволюція політичної економії на заході наприкінці XVIII і на початку XIX століть
  6.6.1 Вчення «фізіократа» Франсуа Кене (1694 - 1774)
  6.6.2. Ідеї великого шотландця Адама Сміта (1723 – 1790)
  6.6.3. Вчення Томаса Мальтуса (1766-1834) про закономірності росту народонаселення й загрозу його вимирання
  6.6.4. Класична теорія «стабілізації економіки» Жана Батиста Сея
  ТЕМА 7. РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В ПЕРІОД МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX cт.)
  7.1. Реформаторський шлях переходу до ринкової економіки (Англія, Німеччина, Франція) і його сутність
  7.2. Реформістський шлях переходу до ринкової економіки в Росії й патерналістська модель промислового капіталізму Японії
  7.3. Завершення промислового перевороту, початок процесу індустріалізації у світі. Поява й розвиток світової економіки й створення національних фінансово-кредитних систем на межі XIX й XX ст.
  7.4. Принципова відмінність економічної теорії Карла Маркса від попередніх економічних теорій
  7.5. Основні течії західної економічної теорії
  7.6. Австрійська школа - засновниця теорії граничної корисності благ
  7.7. Альфред Маршалл - представник неокласичного напрямку й автор теорії ринкового ціноутворення
  7.8. Леон Вальрас - представник неокласичного напрямку й автор теорії загальної рівноваги
  ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX ст.)
  8.1. Промисловий переворот у східній частині України в другій половині XIX - на початку XX ст.
  8.2. Промисловий розвиток західноукраїнських земель, перехід від мануфактур до фабрик
  8.3. Аграрні реформи й розвиток сільського господарства в 60-х роках XIX ст. і на початку ХX ст.
  8.4. Економічна думка в Україні (у другій половині XIX ст.)
  8.4.1. Економічні проблеми в період підготовки й здійснення реформи 1861 р.
  8.4.2. Ліберально-буржуазна економічна думка в післяреформений період в Украіні
  8.4.3. Революційно-демократична економічна думка
  8.4.4. Розвиток суспільно-економічної думки ліберального народництва в Україні
  8.4.5. Розвиток політичної економії як основи наукової думки в українському суспільстві
  ТЕМА 9. НОВІТНЯ ЕПОХА ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ XX ст.
  9.1. Столипінська аграрна реформа, що вплинула на прискорений перехід села на індустріальну основу
  9.2. Зародження й розвиток цивілізованого кооперативного руху, як одна з форм демократії, що наближала Україну до Заходу
  9.3. Прискорений розвиток внутрішньої й зовнішньої торгівлі в Україні
  9.4. Основні зміни у фінансово-кредитній системі як у Західних, так й Східноукраїнських землях
  9.5. Українська наукова школа, заснована М.І.Туган-Барановським на межі XIX - XX сторіч та її вплив на світову економічну думку
  ТЕМА 10. ГОСПОДАРСТВО Й ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В ПЕРІОД ДЕРЖАВНО-МОНОПОЛІСТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХст.). ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ У СВІТІ НАПЕРЕДОДНІ Й ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
  10.1. Європейська цивілізація в першій половині ХХ ст. і глобальна історично-економічна зумовленість першої світової війни
  10.2. Конкретні економічні причини розв'язання першої світової війни й участь країн світу в цій війні
  10.3. Економічні підсумки першої світової війни. Економічний аспект Версальського мирного договору
  10.4. Економічна криза світової цивілізації 1929-1933 років і її наслідки
  10.5. Особливості економічної думки Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)
  10.6. Джон Мейнард Кейнс і його теорія регульованого капіталізму
  10.6.1. Політика "Нового курсу" Ф. Рузвельта як американський варіант становлення регульованого капіталізму
  10.6.2. Особливості англійського й французького варіантів становлення регульованого капіталізму
  10.6.3. Економічна політика фашистської Німеччини, що обумовила специфіку німецького варіанта становлення регульованого капіталізму
  10.7. Основні економічні втрати в Другій світовій війні й хронологія успішного розвитку післявоєнної економіки провідних ринкових держав світу
  10.7.1. Зрушення в структурі післявоєнної економіки провідних країн з ринковою економікою
  10.7.2. Здійснення "Плану Маршалла", його об'єктивна необхідність і спроможність
  10.8. Вальтер Ойкен як автор особливого варіанту неокласичної теорії
  10.9. Микола Дмитрович Кондрат’єв і його навчання про економічні цикли
  10.10. Йозеф Шумпетер і Джоан Робінсон про проблеми монополізму
  ТЕМА 11. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ст.)
  11.1. Характеристика сучасного реформування економіки під впливом науково-технічного прогресу
  11.2. Основні розходження в рівнях соціально-економічного розвитку й процеси інтернаціоналізації економіки й інтеграційних тенденцій країн світового співтовариства
  11.3. Характеристика трьох світових центрів капіталізму й глобальні проблеми їхнього співіснування в ХХ столітті
  11.4. Вплив «тетчеризму» й «рейганоміки» на історію світової економіки
  11.5. Економічні думки другої половини ХХ століття, що вплинули на подальшу еволюцію ринкової економіки
  11.5.1. Мілтон Фрідмен - теоретик монетаризму
  11.5.2 Економічні ідеї відродження класичного лібералізму Людвіга фон Мізеса
  11.5.3. Доктрина розвитку соціального ринкового господарства Людвіга Ерхарда
  ТЕМА 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ І ЙОГО ТРАКТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ
  12.1. Жовтневий переворот 1917 року і виникнення соціалістичної економіки в СРСР
  12.2. Економічні програми національних урядів України (Центральної ради, Гетьманства, Директорії, УНР)
  12.3. Нова економічна політика відбудови народного господарства України в 20-х роках. Сталінська індустріалізація й суцільна колективізація та їх реальні результати
  12.4. Економіка України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства України після звільнення української землі від фашистів (1939-1950 рр.)
  12.5. Особливості господарського розвитку України в 80-ті роки
  12.6. Пошук шляхів подолання командно-бюрократичних методів керування економікою. Економічна думка про необхідність переходу до раціональних методів господарювання (середина 50-х років — 80-і роки)
  ТЕМА 13. ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ (90 – ті РОКИ ХХ ст.)
  13.1. Політика реформ зі здобуттям незалежності України в 1991 р.
  13.2. Період реформ і одночасно період деіндустріалізації країни
  13.3. Проблеми перехідного періоду в Україні
  13.4. Поступовий, еволюційний процес глибоких перетворень існуючої економічної системи в Україні
  Тести з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
  ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  Історія економіки та економічної думки