Кількість назв: 940
  СЛОВНИК УМОВНИХ ПОНЯТЬ І ПОЗНАЧЕНЬ
  Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 
  1.1. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
  1.2. ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ МАКРОЕКОНОМІКИ 
  1.3. ФУНКЦІЇ МАКРОЕКОНОМІКИ
  1.4. АГРЕГОВАНІ ВЕЛИЧИНИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  1.4.1. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія
  1.4.2. Загальна характеристика макроекономічних ринків
  1.5. МОДЕЛЬ КРУГООБІГУ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
  1.6. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІКИ
  1.7. МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  1.8. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАКРОЕКОНОМІКИ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  2.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  2.1.1. Базові методологічні принципи СНР
  2.1.2. Особливості методології СНР
  2.1.3. Концепції побудови СНР
  2.1.4. Операції та рахунки в СНР
  2.2. ВИДИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  2.3. ВАЛОВИЙ ВИПУСК
  2.4. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД
  2.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВВП І ВНД
  2.6. ПОХІДНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  2.7. НОМІНАЛЬНИЙ ТА РЕАЛЬНИЙ ВВП І ВНД
  2.8. АГРЕГОВАНІ ІНДЕКСИ
  2.9. ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ВВП (ВНД)
  2.10. НЕДОЛІКИ ВВП
  2.11. НОВІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 3. ТОВАРНИЙ РИНОК
  3.1. ТОВАРНИЙ РИНОК ЯК АГРЕГОВАНА ВЕЛИЧИНА
  3.2. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ
  3.3. ЦІНОВІ ЧИННИКИ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
  3.4. НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ
  3.5. МОДЕЛЬ AD‐AS – БАЗОВА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
  3.6. ПОРУШЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
  3.6.1. Вплив зростання сукупного попиту на стан макроекономічної рівноваги
  3.6.2. Порушення і відновлення рівноваги під вливом падіння сукупного попиту
  3.6.3. Порушення і відновлення рівноваги під вливом зменшення сукупної пропозиції
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 4. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
  4.1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СПОЖИВАННЯ ТА ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВ
  4.2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАКОН ДЖ.М.КЕЙНСА
  4.3. СПОЖИВАННЯ І ПОТОЧНИЙ ДОХІД
  4.4. ФУНКЦІЇ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПЕРІОДУ
  4.5. ФУНКЦІЇ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЕРІОДУ
  4.6. НЕДОХОДНІ ФАКТОРИ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ
  4.7. НЕРІВНОМІРНІСТЬ В РОЗПОДІЛІ ДОХОДУ
  4.8. ФАКТОР ЧАСУ В ОЦІНЦІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 5. ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ
  5.1. СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
  5.2. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
  5.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ФУНКЦІЯ. ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ
  5.4. ПОПИТ НА ІНВЕСТИЦІЇ
  5.5. АВТОНОМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. МУЛЬТИПЛІКАТОР ІНВЕСТИЦІЙ
  5.6. ІНДУЦІЙОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ. АКСЕЛЕРАТОР ІНВЕСТИЦІЙ
  5.7. ПРИНЦИП МУЛЬТИПЛІКАТОРА‐АКСЕЛЕРАТОРА
  5.8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 6. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП
  6.1. МЕТОД „ВИТРАТИ‐ВИПУСК”
  6.2. МЕТОД „ВИЛУЧЕННЯ–ІН’ЄКЦІЇ”
  6.3. СУТНІСТЬ ТА КІЛЬКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ МУЛЬТИПЛІКАТОРА ВИТРАТ
  6.4. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ПОТЕНЦІЙНИЙ ВВП
  6.4.1. Рецесійний розрив
  6.4.2. Інфляційний розрив
  6.4.3. Інфляційно‐експансійний розрив
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА 
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 7. РИНОК ПРАЦІ
  7.1. СУТНІСТЬ ТА РІВНОВАГА РИНКУ ПРАЦІ
  7.2. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  7.3. НАСЕЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО РОБОЧОЇ СИЛИ
  7.4. ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ
  7.5. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ БЕЗРОБІТТЯ
  7.6. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ПРИРОДНЕ БЕЗРОБІТТЯ
  7.7. СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ВІД БЕЗРОБІТТЯ
  7.8. ПОКАЗНИКИ СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ
  7.9. ЧИННИКИ ПРОГРЕСИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
  7.10. МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЯК ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГАРАНТІЇ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА 
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 8. ГРОШОВИЙ РИНОК
  8.1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ ГРОШЕЙ
  8.2. ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЯК ЦІНА ГРОШЕЙ
  8.3. ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  8.3.1. Поняття ліквідності грошових активів. Грошові агрегати
  8.3.2. Крива пропозиції грошей та фактори, що її визначають
  8.4. ПОПИТ НА ГРОШІ. КЛАСИЧНА, КЕЙНСІАНСЬКА, ФРІДМАНІВСЬКА ФУНКЦІЇ ПОПИТУ НА ГРОШІ
  8.5. РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ
  8.6. ПОРУШЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ РІВНОВАГИ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ
  8.6.1. Збільшення доходу ( Y ) за незмінної грошової бази (H)
  8.6.2. Збільшення грошової бази ( H )  за незмінного реального доходу (Y)
  8.6.3. Зміна реального доходу ( Y ) і грошової бази ( H ) 
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 9. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ
  9.1. СУТНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ 
  9.2. ВИМІРЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
  9.3. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ІНФЛЯЦІЇ
  9.4. ПРИЧИНИ ІНФЛЯЦІЇ
  9.5. НАСЛІДКИ ІНФЛЯЦІЇ
  9.6. ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ РИСИ
  9.7. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  9.8. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ. КРИВА ФІЛІПСА
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 10. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
  10.1. ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ
  10.2. ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
  10.3. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ
  10.4. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
  10.5. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  10.5.1. Кейнсіанська теорія економічного зростання (модель Харрода‐Домара)
  10.5.2. Неокласична теорія економічного зростання (виробнича функція Кобба‐Дугласа)
  10.5.3. Модель Солоу
  10.6. ВНЕСОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 11. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  11.1. СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  11.2. ВКЛЮЧЕННЯ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
  11.3. СТАБІЛІЗАІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  11.4. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
  11.5. ВИДИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
  11.6. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  11.7. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА. ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
  11.8. ФОРМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
  11.9. ПЕРЕДАТНИЙ МЕХАНІЗМ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
  11.10. ФІСКАЛЬНА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКИ
  11.10.1. Погляди на правила проведення 
  11.10.2. Дискусія навколо переваг монетарної та фіскальної політики
  11.10.3. Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики
  11.10.4. Окремі випадки зміни рівноваги в моделі IS‐LM
  11.10.5. Ефективність монетарної та фіскальної політики в моделі IS‐LM
  11.11. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  Тема 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  12.1. ВКЛЮЧЕННЯ СЕКТОРУ „ЗАКОРДОН” В ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
  12.2. ЧИСТИЙ ЕКСПОРТ ТА ВВП
  12.3. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  12.4. ВАЛЮТА І ВАЛЮТНИЙ КУРС
  12.4.1. Базові поняття 
  12.4.2. Чинники валютного курсу
  12.5. ВИДИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
  12.6. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  12.7. ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  12.8. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
  12.9. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА
  12.10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА. МОДЕЛЬ IS‐LM‐BP 
  12.11. МОДЕЛЬ МАНДЕЛЛА‐ФЛЕМІНГА
  12.12. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕЖИМАХ ПЛАВАЮЧОГО ТА ФІКСОВАНОГО ВАЛЮТНИХ КУРСІВ
  ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
  САМОСТІЙНА РОБОТА
  Завдання і задачі
  Тематика виступів, дискусій, есе, реферативних та курсових робіт
  ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З КУРСУ„МАКРОЕКОНОМІКА” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
  ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З КУРСУ “МАКРОЕКОНОМІКА”
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ „МАКРОЕКОНОМІКА”
  Основна література
  Література для поглибленого вивчення курсу
  Корисні посилання

  Макроекономіка