Кількість назв: 940
  2. Структура міжнародної економіки
  3. Головні суб’єкти міжнародної економіки
  4. Основні закони та закономірності міжнародної економіки
  РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  1. Поняття міжнародної економічної діяльності
  2. Інтереси в міжнародній економічній діяльності
  3. Міжнародне право як основний нормативний регулятор міжнародної економічної діяльності
  4. Принципи, на яких базується міжнародна економічна діяльність
  РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  1. Поняття і особливості сучасної міжнародної торгівлі
  2. Масштаби і географічна структура міжнародної торгівлі товарами
  3. Масштаби й географічна структура міжнародної торгівлі послугами
  4. Інструменти регулювання міжнародної торгівлі
  5. Категоріальний апарат міжнародної торгівлі
  6. Методи здійснення міжнародної торгівлі
  7. Ціноутворення у міжнародній торгівлі
  РОЗДІЛ 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  1. Поняття та структура світового фінансового ринку
  2. Глобалізація міжнародних фінансових ринків
  3. Стратегічні тенденції розвитку фінансових ринків
  4. Міжнародна фінансова архітектура і світові фінансові потоки
  5. Фінансові інструменти міжнародного ринку
  6. Міжнародні фінансові центри
  РОЗДІЛ 5. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЦТВО
  1. Прямі інвестиції в системі міжнародного руху капіталу
  2. Географія і масштаби прямого зарубіжного інвестування
  3. Інвестиційний клімат у системі переливу капіталу
  4. Інвестиції як рушійна сила економічного розвитку України
  5. Міжнародні корпорації у світовому інвестиційному полі
  6. Транснаціональні альянси
  7. Трансграничні злиття і поглинання
  РОЗДІЛ 6. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ
  1. Міжнародний кредит у системі світогосподарських зв'язків
  2. Форми й види міжнародного кредиту
  3. Міжнародне запозичення й кредитування
  4. Зовнішня заборгованість: поняття та показники
  5. Міжнародні валютно-кредитні організації
  6. Міжнародні кредитні відносини і кредитні гроші
  РОЗДІЛ 7. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ
  1. Сутність та основні риси світового ринку праці
  2. Головні регіони і основні центри тяжіння іноземної робочої сили
  3. Міжнародний ринок спеціалістів високої кваліфікації і проблема «відпливу інтелекту»
  4. «Тіньовий» ринок праці
  РОЗДІЛ 8. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
  1. Міжнародна міграція робочої сили
  2. Регулювання міжнародної міграції робочої сили
  3. Наслідки міжнародної міграції робочої сили
  РОЗДІЛ 9. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
  1. Валюта та валютний курс
  2. Сутність та структура міжнародних валютних відносин
  3. Розвиток Європейської валютної системи
  4. Валютне регулювання й валютне законодавство
  РОЗДІЛ 10. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  1. Міжнародні розрахунки як головний елемент міжнародної валютної системи
  2. Форми міжнародних розрахунків
  3. Поняття та структура платіжного балансу
  4. Платіжний баланс України
  РОЗДІЛ 11. МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
  1. Економічна інтеграція як процес і категорія
  2. ЄС як вища форма прояву регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах
  3. НАФТА як найкрупніше північноамериканське економічне угруповання
  4. МЕРКОСУР – потенційно потужний ринок Латинської Америки
  5. АТЕС – як приклад регіональної економічної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
  6. Економічна інтеграція у пострадянському просторі
  РОЗДІЛ 12. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  1. Інтернаціоналізація господарського життя як об'єктивний економічний процес
  2. Особливості сучасної глобалізації
  3. Глобалізація економічного розвитку
  4. Проблеми та протиріччя глобалізації
  5. Нерівномірність економічного розвитку в умовах глобалізації
  РОЗДІЛ 13. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
  1. Україна в системі сучасного міжнародного поділу праці
  2. Україна в системі міжнародної торгівлі
  3. Інтеграція України у міжнародний ринок праці
  4. Україна в системі міжнародних економічних організацій
  ОСНОВНІ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
  ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  Міжнародна економіка