Кількість назв: 940
  Тема 1. Предмет і завдання дисципліни “Міжнародні економічні відносини”
  Тopic 1. Subject and tasks of the “International Economic Relations” discipline
  Тема 2. Світове господарство та особливості його розвитку
  Тopic 2. Global economy and peculiarities of its development
  Тема 3. Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин
  Торіс 3. Evolution periodsof forming of international economic relations
  Тема 4. Середовище міжнародних економічних відносин
  Торіс 4. Environment of international economic relations
  Тема 5. Міжнародний поділ праці та кооперування виробництва
  Торіс 5. Internationaldivision of labour and production cooperation
  Тема 6. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних відносин
  Topic 6. International trade as the leading form of international economic relations
  Тема 7. Міжнародні економічні відносини у сфері послуг
  Торіс 7. International economic relations in the sphere of services
  Тема 8. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво
  Topic 8. International investment activity and industrial cooperation
  Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили
  Торіс 9. International labour migration
  Тема 10. Міжнародний науково-технічний обмін
  Торіс 10. International scientific and technical exchange
  Тема 11. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини
  Торіс 11. Global monetary system and international monetary and financial relations
  Тема 12. Міжнародні кредитні відносини
  Торіс 12. International credit relations
  Тема 13. Міжнародна економічна інтеграція
  Торіс 13. International economic integration
  Тема 14. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин
  Topic 14. International economic organizations in multilateral economic cooperation and regulation of international economic relations
  Тема 15. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків
  Topic 15. Problems of Ukraine’s integration into the system of global economic links
  Тема 16. Економічна єдність світу і глобальні проблеми міжнародних економічних відносин
  Торіс 16. Economic integrity of the world and global problems of international economic relations
  Плани семінарських (практичних) занять
  Типові задачі та їх розв’язки до окремих тем дисципліни: «Міжнародні економічні відносини»
  Теми індивідуальних семестрових завдань
  Методичні поради до підготовки індивідуальних завдань
  Рекомендована література
  Додаткова інформація

  Міжнародні економічні відносини