Кількість назв: 940
  § 1.2. Предмет політичної економії
  § 1.3. Закони і категорії політичної економії
  § 1.4. Метод політичної економії
  § 1.5. Функції політичної економії та її місце в системі економічних наук
  Глава 2. ВИРОБНИЦТВО І МЕЖА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  § 2.1. Безпосереднє виробництво та його основні фактори
  § 2.2. Проблема вибору і межа виробничих можливостей
  § 2.3. Розподіл праці
  Глава 3. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ
  § 3.1. Економічна теорія про людину в ринковій економіці
  § 3.2. Економічні потреби та закони їхнього розвитку
  § 3.3. Економічні інтереси, їхня структура та суперечності
  Глава 4. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ. ВЛАСНІСТЬ
  § 4.1. Сутність економічної системи та її матеріальна основа
  § 4.2. Суспільний поділ праці й технологічний спосіб виробництва
  § 4.3. Суспільний спосіб виробництва
  § 4.4. Типи та моделі економічних систем
  § 4.5. Власність
  Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. ТОВАР І ГРОШІ
  § 5.1. Натуральна форма організації виробництва
  § 5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва
  § 5.3. Товар та його властивості
  § 5.4. Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов
  § 5.5. Закони розвитку товарного виробництва
  § 5.6. Виникнення та сутність грошей і грошових відносин
  § 5.7. Вартість сучасних грошей та їхня сталість
  § 5.8. Еволюція грошових систем та види грошей
  §5.9. Закони грошового обігу та інфляція
  Глава 6. КАПІТАЛ: ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА І НАГРОМАДЖЕННЯ. НАЙМАНА ПРАЦЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  § 6.1. Сутність капіталу і особливості його функціонування в сучасних умовах
  § 6.2. Підприємництво як суспільний інститут, його цілі, механізми та ефективність
  § 6.3. Праця як виробничий фактор, її оплата та ефективність
  § 6.4. Сутність заробітної плати. Форми та системи заробітної плати
  Глава 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
  § 7.1. Сутність та структура виробничих витрат. Види витрат
  § 7.2. Прибуток як економічна категорія. Чинники формування та отримання прибутку
  § 7.3. Обгрунтування доцільності виробництва продукції. Забезпечення рентабельності, беззбитковості та можливості зниження витрат
  Глава 8. РИНОК, ЙОГО СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ
  § 8.1. Ринок як система економічних відносин
  § 8.2. Попит та пропозиція
  § 8.3. Сукупний попит та сукупна пропозиція
  § 8.4 Формування і розвиток ринкової системи в Україні
  Глава 9. МОДЕЛІ РИНКУ. КОНКУРЕНЦІЯ І ЦІНОУТВОРЕННЯ
  § 9.1. Концепції вільного та регульованого ринку
  § 9.2. Сутність, чинники, функції та значення конкуренції. Типи конкурентних ринків. Форми конкуренції
  § 9.3. Причини виникнення, сутність та форми монополій
  § 9.4. Антимонопольна діяльність держави
  Глава 10. ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  § 10.1. Сутність домогосподарства та його економічні функції в схемі кругообороту ресурсів, продуктів та доходів
  § 10.2. Домогосподарства як власники, постачальники, виробники та споживачі. Оптимізація споживання домогосподарства
  § 10.3. Диференціація доходів. Бідність та чинники її подолання. Соціальна ситуація в Україні
  Глава 11. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ТОВАРОВИРОБНИК
  § 11.1. Сутність, цілі та виробнича структура підприємства. Процес відтворення окремого підприємства в ринкових умовах
  § 11.2. Сутність та функції менеджменту. Сучасні підходи до організації маркетингу на підприємстві
  § 11.3. Сучасні підходи до організації маркетингу на підприємстві
  Глава 12. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ І РЕНТА
  § 12.1. Особливості економічних відносин в аграрному секторі. Землеволодіння та землекористування в сучасних умовах
  § 12.2. Фінансовий та торговий капітал, особливості їх відтворення. Торговий прибуток, банківський процент та дивіденд
  § 12.3. Функціонування банківських систем
  § 12.4. Функціонування торгових, фондових та валютних бірж. Комерційне посередництво
  Глава 13. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ. СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФОРМИ
  § 13.1. Механізм суспільного відтворення та структурних зрушень в економіці. Просте та розширене відтворення. Екстенсивне та інтенсивне зростання. Моделі економічного зростання
  § 13.2. Макроекономічні показники
  § 13.3. Циклічність виробництва
  § 13.4. Ефективність галузевої структури української економіки. Значення та механізм виробничих інвестицій
  Глава 14. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ
  § 14.1. Концепції економічного зростання. Зайнятість і зміни в структурі зайнятості
  § 14.2. Сутність та причини безробіття. Розрахунок рівня безробіття. Динаміка безробіття в Україні. Причини та наслідки безробіття
  § 14.3. Особливості сучасного ринку праці і його регулювання. Складові елементи державної політики зайнятості
  § 14.4. Напрямки економічного зростання для України та його соціальні наслідки. Вплив державного регулювання на трудові відносини
  Глава 15. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
  § 15.1. Взаємозв’язок економічної теорії і економічної політики. Поняття «господарський механізм» та його основні функції
  § 15.2. Основні форми і методи державного регулювання економіки
  § 15.3. Елементи державної економічної політики: податково-бюджетна, грошово-кредитна, інноваційна, зовнішньоекономічна, антициклічна політика
  §15.4. Порівняння адміністративного та економічного регулювання
  §15.5. Економічні функції держави. Функції центральних та місцевих органів влади
  §15.6. Особливості бюджетного процесу в Україні. Бюджетний дефіцит та державний борг
  Глава 16. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
  § 16.1. Тенденції сучасного постіндустріального розвитку
  § 16.2. Моделі ринкової трансформації адміністративних господарських систем
  § 16.3. Особливості економічної політики України. Ринкова інфраструктура
  Глава 17. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  §17.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  §17.2. Основні закони та закономірності розвитку світового господарства
  §17.3. Міжнародний поділ праці – вихідна основа розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин
  §17.4. Форми міжнародних економічних відносин
  §17.5. Інтеграційні об’єднання в світовому господарстві
  §17.6. Регулювання світових господарських зв’язків і міжнародні економічні інститути
  Глава 18. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬСТВА
  § 18.1. Сутність процесу глобалізації та його ознаки
  § 18.2. Глобалізація і нерівномірність розвитку
  § 18.3. Глобалістика і глобальні проблеми

  Політична економія