Кількість назв: 940
  1.1.2. Стадії формування якості продукції
  1.1.3. Мережа процесів в організації та системі якості
  1.2. Етапи створення та розвитку систем якості продукції
  1.3. Структура організації та розвиток менеджменту якості в економічно розвинених країнах
  1.4. Сучасний стан теорії та практики управління якістю
  1.4.1. Роботи Е. Демінга з менеджменту якості
  1.4.2. Роботи Дж. Джурана з менеджменту якості
  1.4.3. Роботи Ф. кросбі з менеджменту якості
  1.4.4. Роботи А. Фейгенбаума з менеджменту якості
  1.4.5. Роботи к. Ісікави з менеджменту якості
  1.4.6. Роботи Г. Тагучі з менеджменту якості
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Лабораторне заняття № 1. Вивчення основних термінів і понять в системі управління якістю
  Лабораторне заняття № 2. Вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду управління якістю
  Лабораторне заняття №3. концепція загального управління якістю
  Лабораторне заняття № 4. Вивчення основоположних принципів систем управління якістю
  РОЗДІЛ 2. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЇХ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  2.1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю
  2.2. Системи управління якістю в стандартах ISO серії 9000
  2.2.1. Структура високого рівня у нових версіях стандартів ІSО на системи якості
  2.2.2. Інноваційна модель системи управління якістю на основі ISO 9004
  2.3. Управління якістю за ДСТУ ISО 9001:2015
  2.4. Теоретичні та практичні питання застосування управління ризиками на підприємствах
  2.5. Створення, впровадження та управління системами якості
  2.5.1. Створення та впровадження системи якості
  2.5.2.Організація і контроль внутрішньої регламентації робіт з якості
  2.5.3. Організація навчання персоналу методам управління якістю
  2.5.4. Збір та систематизація інформації в системі якості
  2.5.5. Оперативне управління в системі якості
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Лабораторне заняття № 1. Системи управління якістю відповідно до стандартів ISO серії 9000
  Лабораторне заняття № 2. Розробка системи управління якістю продукції на підприємстві
  РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  3.1. Спеціальні функції систем управління якістю продукції
  3.1.1. Фактори, що зумовлюють якість продукції. Елементи системи якості
  3.1.2. Вимоги до елементів системи якості
  3.1.3. Правила та порядок виконання функцій системи якості продукції
  3.2. Інструменти для регулювання технологічних процесів
  3.2.1. Контрольний листок
  3.2.2. Гістограма
  3.2.2. Використання гістограм при оцінюванні та аналізі якості процесів
  3.2.4. Метод стратифікації (угруповання, розшарування) статистичних даних
  3.2.5. Причинно-наслідкова діаграма Ісікави
  3.2.6. Діаграма Парето
  3.2.7. Діаграма розкиду (розсіювання)
  3.2.8. контрольні карти процесів та часові ряди
  3.3. Аналіз рівня якості продукції
  3.3.1. Методи оцінювання рівня якості продукції
  3.3.2. Оцінка технічного рівня продукції
  3.3.3. карта технічного рівня і якості продукції
  3.4. Аудит у сфері якості
  3.4.1. Загальні відомості
  3.4.2. Внутрішній аудит систем якості
  3.4.3. Зовнішній аудит систем якості
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Лабораторне заняття № 1. Використання основних статистичних інструментів контролю, аналізу та управління якістю
  Лабораторне заняття № 2. Застосування комплексних показників під час аналізу рівня якості та оптимізації асортименту продукції
  Лабораторне заняття № 3. Вивчення основних принципів аудиту згідно з ІSО 19011
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  4.1. Розвиток систем управління якістю та безпекою праці в умовах глобалізації ринку
  4.1.1.Менеджмент якості на базі концепції TQM
  4.1.2. Система менеджменту якості на базі стандартів QS 9000
  4.1.3. Система менеджменту якості на базі концепції «шість сигм»
  4.1.4. Система управління безпекою праці на базі стандартів ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)
  4.1.5. Стандарт якості Investors in People. Інвестори в людей (BSIIP)
  4.2. Інтегровані системи управління якістю
  4.2.1. Передумови побудови системи управління якістю: принципи та основні рекомендації з розробки документації
  4.2.2. Інтегровані системи і зацікавлені сторони організації
  4.2.3. Послідовність розширення інтегрованої системи управління
  4.2.4. Створення інтегрованої системи управління як стратегічний напрямок розвитку підприємства
  4.3. Соціально-психологічні аспекти впровадження систем управління якістю
  4.3.1. Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю підприємства та їх впровадження в Україні
  4.3.2. Зарубіжний досвід СВБ
  4.3.3. СВБ в Україні
  4.3.4. Дослідження моделей соціальної відповідальності бізнесу
  4.3.5. Аналіз головних принципів міжнародного стандарту ISO 26000:2010
  4.3.6. Розробка моделі системи управління соціальною відповідальністю організації
  4.4. Моделі ділової досконалості підприємств у галузі якості
  4.4.1. Загальне управління якістю – шлях до досконалості організації
  4.4.2. Ділова культура, як основа успішності підприємств
  4.4.3. Сутність фундаментальної концепцій досконалості Європейського фонду управління якістю
  4.4.4. Цільові функції та стандарти на цільові системи управління
  4.4.5. Використання логіки RADAR для аналізу функціонування організації
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Лабораторне заняття № 1. Вивчення основних принципів системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)
  Лабораторне заняття № 2. Впровадження інтегрованих систем управління якістю на підприємстві
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Системи управління якістю