Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИЦИПЛІНИ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА”
  1.1. Об’єкт та предмет дослідження регіональної економіки
  1.2. Теорії регіонального розвитку
  1.3. Методологія регіональної економіки
  1.4. Місце курсу в системі наукових дисциплін
  1.5. Основні завдання регіональної економіки як науки
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ
  2.1. Закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер
  2.2. Принципи розміщення продуктивних сил
  2.3. Фактори і критерії розміщення продуктивних сил і формування економіки регіону
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  3.1. Сутність економічного району та об’єктивний характер його формування
  3.2. Основні районоутворюючі фактори
  3.3. Принципи і критерії виділення великих економічних районів, їх основні типи
  3.4. Мережа економічних районів України та практичне значення економічного районування
  3.5. Показники, що характеризують спеціалізацію і комплексний розвиток економічних районів
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 4. РЕГІОН У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ
  4.1. Поняття регіону та його інтегральна характеристика
  4.2. Сутність ТТП та його різновиди
  4.3. Економічна ефективність ТПП
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 5. НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
  5.1. Сутність державної регіональної економічної політики
  5.2. Об’єкти, суб’єкти, цілі та завдання ДРЕП
  5.3. Основні принципи державної регіональної економічної політики України
  5.4. Підвищення ролі територій у розвитку і розміщенні продуктивних сил
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 6. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
  6.1. Механізми реалізації державної регіональної економічної політики
  6.2. Організаційно-правова база та ключові елементи механізму державної регіональної економічної політики
  6.3 Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
  6.4. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
  ТЕМА 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
  7.1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс
  7.2. Структура економіки, її сутність та поняття
  7.3. Регіональні особливості галузевої структури економіки
  7.4. Динаміка та ефективність структурної трансформації економіки
  7.5. Форми суспільної організації виробництва
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 8. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
  8.1. Сутність природно-ресурсного потенціалу та його структура
  8.2. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів та природних умов
  8.3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних регіонів
  8.4. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 9. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
  9.1. Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства
  9.2. Динаміка чисельності, її національний та віковий склад
  9.3. Демографічна ситуація та її регіональні особливості
  9.4. Трудоресурсна ситуація, ринок праці і забезпечення продуктивної зайнятості
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 10. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ
  10.1. Міжгалузеві промислові комплекси як основа функціональної структури народного господарства України
  10.2. Територіальна та функціонально-компонентна структура міжгалузевих комплексів
  10.3. Виробничий потенціал України
  10.4. Науково-технічний потенціал
  10.5. Паливно - енергетичний комплекс
  10.6. Металургійний комплекс
  10.7 Машинобудівний комплекс
  10.8. Хімічний комплекс
  10.9. Лісовиробничий комплекс
  10.10. Будівельний комплекс
  10.11. Соціальний комплекс
  10.12. Агропромисловий комплекс
  10.13.Транспортний комплекс
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ
  ТЕМА 11. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  11.1. Сутність і завдання регіональної політики, її види
  11.2. Концептуальні положення політики регіонального розвитку в Україні
  11.3. Специфіка регіональних програм сталого розвитку
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  12.1. Стратегія економічного розвитку регіонів, основні підходи до неї
  12.2. Поняття та особливості проблемних регіонів. Якісні показники проблемних регіонів
  12.3. Економіка регіонів України
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 13. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
  13.1. Поняття про сталий розвиток продуктивних сил
  13.2. Економічні та соціальні фактори, які забезпечують сталий розвиток продуктивних сил
  12.3. Концепція сталого розвитку продуктивних сил України
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 14. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ СТРУКТУРИ
  14.1. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та принципи формування
  14.2. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України
  14.3. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньо-економічних зв’язків України
  14.4. Інтеграція України у світове господарство
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  РОЗДІЛ 4.  ЕКОЛОГІЯ 
  ТЕМА 15. НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  15.1. Сутність раціонального природокористування
  15.2. Основні принципи раціонального природокористування
  15.3. Критерії ефективності природокористування
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 16. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  16.1. Екологічний моніторинг як інформаційна система спостережень, його напрямки діяльності
  16.2. Законодавчі основи екологічного контролю
  16.3. Класифікація екологічного моніторингу і механізм його реалізації
  16.4. Система екологічної інформації
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  17.1. Основні важелі механізму природокористування
  17.2. Адміністративний механізм природокористування
  17.3. Правове регулювання природокористування та охорони довкілля
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 18. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  18.1. Сутність економічної ефективності природоохоронних заходів
  18.2. Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів
  18.3. Визначення економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів
  18.4. Економічна і соціальна ефективність безвідходних і маловідходних технологій
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:
  ТЕМА 19. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  19.1. Міжнародні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
  19.2. Історія міжнародної екологічної співпраці
  19.3. Правова основа міжнародного екологічного співробітництва
  19.4. Екологічне законодавство розвинутих країн світу
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:
  ЛІТЕРАТУРА
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Регіональна економіка